Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 23-05-2001 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als periode, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, waarin aanvragen om subsidie op grond die regeling moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode van 23 mei 2001 tot en met 15 juni 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode bedragen:

    • a. voor pilotprojecten f 200.000,00;

    • b. voor ontwikkelingsprojecten f 2.800.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina