Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische [...] tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

Geldend van 19-05-2001 t/m heden

Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Financiën en van Economische Zaken,

Gelet op de artikel 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,

Besluit:

Artikel 1

De controleurs van de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controle Dienst (Belastingdienst/FIOD-ECD) worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, voor zover deze overtredingen zijn aangemerkt als economische delicten in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

Artikel 2

De beschikking van de Minister van Justitie van 7 maart 1977, kenmerk 141/277, houdende de aanwijzing van controleurs economische controledienst voor opsporing economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Stcrt. 1977, 62), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2001.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 mei 2001

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina