Subsidieregeling ESF-EQUAL

[Regeling vervallen per 25-04-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 24-04-2004

Subsidieregeling ESF-EQUAL

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A.E. Verstand-Bogaert;

Gezien de Beschikking van de Europese Commissie van 30 maart 2001, kenmerk C(2001)579, waarbij aan Nederland gelden uit het Europees Sociaal Fonds zijn toegewezen ter uitvoering van het communautaire initiatief EQUAL binnen de kaders, als vastgelegd in het terzake door de Commissie goedgekeurde programmadocument;

Overwegende dat over de besteding van deze middelen nadere regels dienen te worden vastgesteld, waarbij tevens wordt voorzien in de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen cofinanciering ten laste van de begroting van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatsvindt;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

begunstigde:

degene aan wie krachtens deze regeling een voorbereidings- of projectsubsidie is verleend;

project:

een samenhangend geheel van activiteiten met betrekking tot de in artikel 3, eerste lid, genoemde onderwerpen;

transnationaal project:

een project ten aanzien waarvan de begunstigde een samenwerkingsverband is aangegaan met een instantie in een ander land die vergelijkbare activiteiten ontplooit welke worden gefinancierd in het kader van het communautair initiatief EQUAL;

transnationale partner:

de instantie, bedoeld in onderdeel d;

aanmeldingstijdvak:

een door de minister vastgesteld tijdvak, als bedoeld in artikel 4, waarbinnen een aanvraag tot reservering van subsidiemiddelen en tot verlening van een voorbereidingssubsidie kan worden ingediend;

voorbereidingssubsidie:

de subsidie, als bedoeld in artikel 7;

ESF-EQUAL-projectsubsidie:

de subsidie, als bedoeld in artikel 10, tweede lid;

aanvullende projectsubsidie:

de subsidie, als bedoeld in artikel 10, derde lid;

ESF-EQUAL-beleidskader:

een door de minister vastgesteld beleidskader voor nieuwe subsidieaanvragen, als bedoeld in artikel 4, tweede lid;

ontwikkelingspartnerschap:

een samenwerkingsverband dat de begunstigde ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een voor subsidiëring in aanmerking te brengen project is aangegaan met andere belanghebbenden bij het project.

asielzoeker:

een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onder f, van de Vreemdelingenwet 2000, en die in afwachting is van de verlening van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel;

toegelaten asielzoeker:

een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onder c of d, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De minister kan, overeenkomstig de regels van dit besluit, subsidie verstrekken aan rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het communautair initiatief EQUAL ter bestrijding van discriminatie en achterstandsposities op de arbeidsmarkt, ter integratie van toegelaten asielzoekers in maatschappij en beroepsleven, en ter scholing en activering van asielzoekers.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking transnationale projecten, passend binnen de in artikel 2 genoemde doelstellingen, met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • a. de verbetering van de (her)intredingsmogelijkheden tot de arbeidsmarkt;

  • b. de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt;

  • c. het scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten;

  • d. vergroting van de arbeidsmogelijkheden in de tertiaire sector, in het bijzonder de sector maatschappelijke dienstverlening;

  • e. scholing, en verbetering van de aansluiting tussen scholing en werk;

  • f. de inzet van de informatietechnologie bij scholing, bij arbeidsplaatsaanpassing en bij de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;

  • g. vergemakkelijking van de combinatie van arbeid en zorg;

  • h. de doorbreking van de horizontale en verticale segregatie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt;

  • i. scholing en activering van asielzoekers.

 • 2 De projecten moeten een vernieuwend karakter hebben, en de resultaten daarvan moeten ook na afronding van het project bruikbaar en toepasbaar kunnen zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een belanghebbende de beoogde projecten met het oog op reservering van subsidiemiddelen en verlening van een voorbereidingssubsidie aan te melden. Slechts na die reservering en verlening kunnen projectsubsidieaanvragen worden gedaan.

 • 2 De mogelijkheid tot aanmelding bestaat slechts gedurende door de minister vastgestelde aanmeldingstijdvakken, gelegen in de jaren 2001 t/m 2006. Indien deze mogelijkheid wordt geopend, wordt hiervan vooraf door de minister in de Nederlandse Staatscourant mededeling gedaan. In een gelijktijdig door de minister vastgesteld en in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt ESF-EQUAL-beleidskader worden de bedragen bekendgemaakt die ten hoogste voor de verschillende categorieën projecten ter beschikking zullen worden gesteld, en kunnen nadere eisen worden gesteld waaraan nieuwe aanvragers en projecten zullen moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Artikel 5

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Aanmelding van projecten met het oog op reservering van subsidiemiddelen en verlening van voorbereidingssubsidie kan slechts plaatsvinden gedurende een krachtens artikel 4 door de minister vastgesteld aanmeldingstijdvak.

 • 2 De aanmelding geschiedt per project; voor de aanmelding dient gebruik te worden gemaakt van een formulier dat door de minister ter beschikking wordt gesteld.

 • 3 Bij de aanmelding dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a. een beschrijving van de aard van het project dat men voor subsidie in aanmerking zou willen brengen en de daarmee beoogde resultaten, waarbij wordt aangegeven op welk van de in artikel 3, eerste lid, genoemde onderwerpen het project betrekking heeft;

  • b. een indicatief financieringsplan, waarin de voorbereidingskosten duidelijk worden onderscheiden;

  • c. de beoogde administratieve organisatie voor de uitvoering van het project;

  • d. de aard van de samenwerkingsrelatie die de aanvrager voornemens is aan te gaan met transnationale partners, en met belanghebbenden bij het project;

  • e. een indicatief plan met betrekking tot het toekomstig gebruik van de resultaten van het project, en de verspreiding daarvan.

 • 4 De minister kan van de aanvrager aanvullende gegevens verlangen, of inzage verlangen in de administratie van de aanvrager.

 • 5 De aanvrager ontvangt uiterlijk 4 maanden na het sluiten van het aanmeldingstijdvak een beschikking, of ten behoeve van het door hem aangemelde project subsidiemiddelen zullen worden gereserveerd, en tot aan welk bedrag voorbereidingssubsidie met betrekking tot het project wordt verleend.

Artikel 6

[Vervallen per 25-04-2004]

De reservering van subsidiemiddelen en de voorbereidingssubsidie worden afgewezen voorzover op grond van de beschikbare gegevens naar het oordeel van de minister:

 • a. de in artikel 5, derde lid onder a, bedoelde beschrijving onvoldoende is uitgewerkt,

 • b. het aangemelde project niet voldoet aan de bij en krachtens deze regeling gestelde eisen,

 • c. onvoldoende aannemelijk is dat de cofinanciering afdoende zal kunnen plaatsvinden,

 • d. medebelanghebbenden onvoldoende bij het opzetten en uitvoeren van het project zullen worden betrokken,

 • e. onvoldoende zekerheid bestaat dat de administratie van de aanvrager aan de in artikel 14 gestelde eisen zal voldoen,

 • f. het beoogde project onvoldoende vernieuwend is, onvoldoende bruikbare resultaten zal opleveren, of zich onvoldoende leent voor ruimere toepasbaarheid,

 • g. het voor de desbetreffende projecten in het toepasselijke ESF-EQUAL-beleidskader aangegeven subsidieplafond zal worden bereikt.

Artikel 7

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Indien naar aanleiding van de aanmelding van een project subsidiemiddelen worden gereserveerd en een voorbereidingssubsidie wordt toegekend, vermeldt de beschikking voor welk project deze geldt, en tot welk bedrag ten hoogste ESF-EQUAL-projectsubsidie zal kunnen worden aangevraagd.

 • 2 Voorzover zulks in het toepasselijke ESF-EQUAL-beleidskader is bepaald en in de Rijksbegroting daartoe middelen zijn gereserveerd, kan de minister, per project, aanvullende subsidiemiddelen reserveren ter medefinanciering van de voorbereiding en uitvoering van de in de beschikking vermelde projecten.

 • 3 In de beschikking wordt voorts het maximumbedrag bepaald dat als voorbereidingssubsidie aan de aanvrager wordt verleend voor de verdere ontwikkeling van het toegewezen project, en voor het opzetten van het bijbehorende ontwikkelingspartnerschap en de transnationale samenwerking. Dit bedrag bedraagt 5% van het krachtens de voorgaande leden voor het desbetreffende project gereserveerde bedrag aan ESF-EQUAL-projectsubsidie.

Artikel 8

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Degene aan wie voorbereidingssubsidie is verleend kan voor de uitvoering van het toegewezen project een projectsubsidieaanvraag bij de minister indienen.

 • 2 Een aanvraag dient te worden ingediend binnen 6 maanden na de datum van verlening van de voorbereidingssubsidie.

 • 3 Een aanvraag heeft steeds betrekking op één project, waarvan de looptijd niet langer dan 2,5 jaren mag zijn, en dat in hoofdzaak gericht moet zijn op één van de in artikel 3, eerste lid, genoemde onderwerpen.

 • 4 De aanvraag wordt ingediend onder gebruikmaking van een formulier dat daartoe door de minister ter beschikking wordt gesteld, en bevat in ieder geval een projectbeschrijving, een financieringsplan en een beschrijving van de administratieve organisatie van het project.

 • 5 Indien de aanvrager voor de financiering van het te subsidiëren project middelen van derden inzet, dient dit te geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst met, dan wel schriftelijke toezegging van, die derden. In de overeenkomst wordt de bijdrage die door die derde wordt verschaft vastgelegd, alsmede de voorwaarden waaronder deze ter beschikking wordt gesteld. Een afschrift van de overeenkomst wordt bij de subsidieaanvraag gevoegd.

  De reservering van aanvullende subsidiemiddelen krachtens artikel 7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld met een schriftelijke toezegging.

 • 6 Bij de aanvraag dient een afschrift te zijn gevoegd van de samenwerkingsovereenkomst die de aanvrager is aangegaan met andere belanghebbenden bij het project, waarin ieders bijdrage aan, en betrokkenheid bij, het project, alsmede ieders bevoegdheden bij de besluitvorming duidelijk zijn omschreven.

 • 7 Bij de aanvraag dient een afschrift te zijn gevoegd van een door aanvrager aangegane overeenkomst voor transnationale samenwerking overeenkomstig een door de minister vastgesteld model.

 • 8 Op de aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na ontvangst beschikt.

Artikel 9

[Vervallen per 25-04-2004]

Een projectsubsidieaanvraag wordt afgewezen:

 • a. indien de aanvraag of het voor subsidie in aanmerking gebrachte project niet voldoet aan de bij en krachtens deze regeling gestelde eisen;

 • b. indien onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering van de totale noodzakelijkerwijs ten behoeve van de uitvoering van het project te maken kosten;

 • c. indien de voorgenomen administratieve organisatie van het project niet voldoet aan de in artikel 14 terzake gestelde eisen;

 • d. indien de kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten;

 • e. indien, blijkens de in artikel 8, zesde lid, bedoelde overeenkomst, medebelanghebbenden onvoldoende bij de uitvoering van het project zullen worden betrokken;

 • f. indien het beoogde project onvoldoende vernieuwend is, onvoldoende bruikbare resultaten zal opleveren, of zich onvoldoende leent voor ruimere toepasbaarheid;

 • g. indien het project reeds uit anderen hoofde wordt gefinancierd ten laste van Europese subsidieprogramma's.

Artikel 10

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De beschikking tot verlening van projectsubsidie betreft de projectactiviteiten, zoals vastgelegd in de bij de subsidieaanvraag gevoegde projectbeschrijving.

 • 2 In de beschikking wordt het maximumbedrag bepaald dat aan ESF-EQUAL-projectsubsidie tegemoet kan worden gezien. Bij de bepaling van dit bedrag wordt uitgegaan van het totaal van de uitvoerings- en beheerskosten van het project, zoals door de aanvrager geraamd in zijn subsidieaanvraag, met dien verstande dat bepaalde, in de beschikking te vermelden, kostenposten buiten beschouwing kunnen worden gelaten dan wel op een lager bedrag kunnen worden vastgesteld, voorzover de desbetreffende uitgaven redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht kunnen worden voor de uitvoering of het beheer van het project. Het maximumbedrag bedraagt ten hoogste het krachtens artikel 7, eerste lid, voor het desbetreffende project gereserveerde bedrag.

 • 3 In geval krachtens artikel 7, tweede lid, aanvullende subsidiemiddelen ten behoeve van het project zijn gereserveerd, wordt in de beschikking tevens het percentage van de aanvullende projectsubsidie vastgesteld.

 • 4 Aan de beschikking tot verlening van projectsubsidie kunnen nadere voorschriften worden verbonden, voorzover deze noodzakelijk zijn ter waarborging van een juiste uitvoering van het project dan wel het behoud van een goed inzicht in de voortgang van het project.

 • 5 Aan de beschikking kunnen voorschriften worden verbonden, ertoe strekkende dat de begunstigde, en de medebelanghebbenden met wie hij het samenwerkingsverband is aangegaan, de resultaten van het project ook na afronding daarvan zullen benutten en uitdragen, dan wel mee zullen werken aan door de minister georganiseerde acties die daarop zijn gericht.

Artikel 11

[Vervallen per 25-04-2004]

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, doch ten hoogste het in de beschikking tot verlening van ESF-EQUAL-projectsubsidie vermelde maximumbedrag. In geval ten behoeve van het project tevens krachtens artikel 10, derde lid, een aanvullende projectsubsidie is verleend, wordt dit percentage vermeerderd met het krachtens genoemd artikellid vastgestelde percentage, en wordt het maximumbedrag in evenredigheid verhoogd. In geval de begunstigde krachtens een in artikel 8, vijfde lid, bedoelde overeenkomst of toezegging jegens derden terzake van de uitvoering van het gesubsidieerde project aanspraak heeft op betaling van een bedrag dat meer bedraagt dan 50% van de subsidiabele kosten, dan wel de begunstigde bij zijn aanvraag een schriftelijke toezegging heeft gedaan dat hij meer dan 50% van de subsidiabele kosten voor eigen rekening zal nemen, wordt de subsidie verlaagd met dit meerdere.

Artikel 12

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Uitsluitend kosten die door of op verzoek van de begunstigde of de belanghebbenden in het ontwikkelingspartnerschap daadwerkelijk zijn gemaakt, die te hunnen laste zijn gebleven en die voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project noodzakelijk moeten worden geacht, komen voor subsidiëring in aanmerking. Hierbij wordt verordening (EG)1685/2000 in acht genomen.

 • 2 Als projectkosten blijven buiten beschouwing:

  • a. kosten die ten behoeve van het project zijn gemaakt voor de datum waarop de subsidie werd verleend;

  • b. de kosten van inkomensvervangende betalingen of uitkeringen aan deelnemers, niet zijnde loonbetalingen;

  • c. de loonkosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen welke zijn aangegaan of bekostigd in het kader van de Wet werk en bijstand de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- of doorstroombanen;

  • d. kosten van adviseurs, uitvoerders en onderuitvoerders die zijn bepaald als percentage van de totale kosten van het project, of als percentage van de te ontvangen subsidie.

 • 3 Indien een project wordt uitgevoerd ten behoeve van wel en niet tot de doelgroepen behorende deelnemers, dan worden de kosten naar verhouding, en op grond van een controleerbare berekening, toegerekend aan de onderscheiden deelnemers.

Artikel 13

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De voorbereidingssubsidie wordt onmiddellijk bij de verlening als voorschot aan de aanvrager uitgekeerd.

 • 2 Met betrekking tot de ESF-EQUAL-projectsubsidie en de aanvullende projectsubsidie zullen de voorschotbetalingen als volgt worden gedaan:

  • a. Een eerste voorschot, ten bedrage van 30% van het maximaal toegekende subsidiebedrag, wordt op aanvraag direct verstrekt nadat de uitvoering van het project waarvoor de subsidie werd verleend is aangevangen;

  • b. verdere voorschotten, waarbij het eerste voorschot wordt aangevuld tot ten hoogste 80% van het maximaal toegekende subsidiebedrag, kunnen op aanvraag worden verstrekt, voorzover door middel van tussentijdse rapportages is aangetoond dat verdere bevoorschotting noodzakelijk is.

 • 3 Alvorens een voorschot, als bedoeld in het tweede lid onder b, te verlenen kan de minister van de aanvrager verlangen dat de tussentijdse rapportage wordt voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk voorschot wordt niet verleend indien de realisatie van het project achterblijft bij de ramingen, als vervat in de bij de subsidieaanvraag gevoegde projectbeschrijving, of wanneer er twijfel is aan een correcte uitvoering van het project.

Artikel 14

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De begunstigde dient een inzichtelijke en controleerbare aparte administratie bij te houden of te doen bijhouden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Deze administratie zal bestaan uit een deelnemersadministratie en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken.

 • 2 De deelnemersadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemers en uren, en in termen van geleverde producten of diensten.

 • 3 De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend.

 • 4 De administratie dient aldus te zijn opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages.

 • 5 De administratie dient voldoende mogelijkheden te bieden voor een goede accountantscontrole op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden.

 • 6 Bij de vastlegging van gegevens ter voldoening aan de voorgaande leden worden de in het toepasselijke ESF-EQUAL-beleidskader terzake gestelde eisen in acht genomen.

 • 7 De begunstigde draagt zorg dat alle administratieve bescheiden welke betrekking hebben op het gesubsidieerde project bewaard blijven tot het jaar 2014.

 • 8 De begunstigde zal aan door de minister dan wel door de Europese Commissie daartoe aangewezen personen desgevraagd inzage in of informatie uit deze administratie geven of doen geven. Tevens zal hij de voornoemde personen desgevraagd informatie verschaffen over de voortgang van het voor subsidie in aanmerking gebrachte project.

Artikel 15

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De begunstigde dient ieder jaar een uitvoeringsrapportage in, waarin per project wordt aangegeven in welke mate de beschikbare middelen, inclusief de ontvangen voorschotten, zijn besteed, en welke resultaten zijn gerealiseerd.

 • 2 De rapportage dient uiterlijk twee maanden na afloop van het desbetreffende jaar te worden ingediend, onder gebruikmaking van een daartoe door de minister ter beschikking gesteld formulier.

 • 3 Indien er tussentijds bijzondere omstandigheden optreden, die de voortgang van het project substantieel wijzigen of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het recht op subsidie, doet de begunstigde hiervan onverwijld mededeling aan de minister.

Artikel 16

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De begunstigde informeert de door hem ingeschakelde uitvoerders en de deelnemers aan projecten dat zij deelnemen aan een door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project, en verleent medewerking aan door de minister georganiseerde publicitaire en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers en het grote publiek.

 • 2 De begunstigde zal alle medewerking verlenen aan de opstelling van evaluatierapporten m.b.t. deze subsidieregeling, en zal, indien het gesubsidieerde project niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, zorgdragen dat de feitelijke uitvoerder van het project deze medewerking verleent.

Artikel 17

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 De begunstigde dient binnen 10 maanden na de datum waarop hem een voorbereidingssubsidie werd verleend een verzoek in om vaststelling van het bedrag aan voorbereidingssubsidie waarop aanspraak bestaat;

 • 2 De begunstigde dient binnen 3 maanden na beëindiging van het project waarvoor een projectsubsidie werd verleend een verzoek in om vaststelling van het bedrag aan ESF-EQUAL-projectsubsidie en, indien van toepassing, aanvullende projectsubsidie waarop aanspraak bestaat.

 • 3 Het verzoek wordt ingediend onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister ter beschikking wordt gesteld, en bevat een eindrapportage en een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten, als bedoeld in artikel 12.

 • 5 De hoogte van het vastgestelde subsidiebedrag wordt uiterlijk drie maanden na de datum van indiening van het krachtens het eerste of tweede lid gedane verzoek door de minister schriftelijk medegedeeld aan de begunstigde.

Artikel 18

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Een beschikking tot verlening van projectsubsidie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, en de op basis daarvan uitbetaalde bedragen kunnen worden teruggevorderd:

  • a. indien de begunstigde bij zijn aanvraag onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de subsidie bij juiste of volledige informatie niet, dan wel tot een lager bedrag zou zijn toegekend,

  • b. in geval het project wordt uitgevoerd in afwijking van de bij de aanvraag gevoegde projectbeschrijving,

  • c. indien de doelstellingen van het project ten gevolge van nalatigheid van de begunstigde niet of slechts ten dele worden gerealiseerd, of

  • d. indien de begunstigde een der voorschriften, vervat in artikel 14, 15, 16 of 17 niet naleeft.

 • 2 Intrekking en terugvordering krachtens het eerste lid, onder b, vindt niet plaats, indien de afwijking vooraf aan de minister is voorgelegd, en deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 19

[Vervallen per 25-04-2004]

Aanvragen tot bekostiging van projecten met ESF-middelen, ingediend vanuit enig departement of onderdeel daarvan, zullen door de minister worden beoordeeld in het kader van dezelfde procedure, en op basis van dezelfde beoordelingscriteria, als betrof het subsidieaanvragen. De voorgaande artikelen zijn op die aanvragen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

[Vervallen per 25-04-2004]

 • 1 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

 • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling ESF-EQUAL

's-Gravenhage, 14 mei 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Vermeend

ESF-EQUAL-Beleidskader 2001

[Vervallen per 25-04-2004]

De genoemde bedragen van de ter beschikking staande subsidiemiddelen gelden voor de periode 2001 tot en met 2003.

Thema A. Verbetering van de (her)intredingsmogelijkheden tot de arbeidsmarkt

[Vervallen per 25-04-2004]

1. Maatregelen voor gecombineerde trajecten

[Vervallen per 25-04-2004]

Het toeleiden naar de arbeidsmarkt van groepen langdurig werklozen, (her)intredende vrouwen, arbeidsgehandicapten, (ex-)gedetineerden of andere groepen met een complexe problematiek in gecombineerde trajecten van scholing, sociale activering, arbeidstoeleiding, eventueel gecombineerd met begeleiding op andere terreinen, alsmede nazorg op de werkvloer, onder intensieve begeleiding van casemanagers en of personal coaches. Als deze groepen geïndiceerd worden door het CWI kunnen zij dus voor deze begeleiding en gecombineerde trajecten in aanmerking komen.

In het geval van geïndiceerde bijstandsgerechtigden gaat het vooral om intensieve begeleiding van personal coaches die het aanspreekpunt zijn voor fase 3 en 4 cliënten. De hier bedoelde maatregel voor bijstandsgerechtigden kent uitdrukkelijk een ander karakter dan de begeleiding die in het kader van de intentieverklaring 'Agenda van de Toekomst' met rijkssubsidie tot stand komt. De personal coach is slechts in ondersteunende zin verantwoordelijk voor de activerende en controlerende taak die de gemeente als regisseur van integratietrajecten uitoefent.

2. Maatregelen voor verbetering in de uitvoering

[Vervallen per 25-04-2004]

Activiteiten die verbetering in de uitvoering van de reïntegratiepraktijk van groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt, waaronder samenwerking en informatie-uitwisseling tussen instanties, als uitdrukkelijk doel hebben.

3. Maatregelen ter vergroting van arbeidsparticipatie van ouderen

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  - Bevorderen van een mentaliteitsomslag binnen bedrijven.

 • -

  - Ontmoedigen van ontslag van oudere werknemers.

 • -

  - Bevorderen van reïntegratie van oudere werknemers.

 • -

  - Doorstromen van oudere werknemers in of tussen sectoren.

 • -

  - Specifieke activiteiten gericht op behoud en reïntegratie van oudere vrouwelijke of allochtone werknemers en werklozen.

4. Maatregelen ter verbetering van de positie van toegelaten asielzoekers

[Vervallen per 25-04-2004]

Maatregelen die tot doel hebben het activeren en toeleiden naar de arbeidsmarkt van toegelaten asielzoekers te bevorderen.

5. Maatregelen voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  Experimenten voor de bestrijding van discriminatie ter verbetering van (her)intredingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, seksuele oriëntatie, handicap en leeftijd.

 • -

  Verbeteren van het diversiteitsbeleid, intercultureel personeelsbeleid en disability management in zowel opleidingen als in personeelswerk.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 30,872 miljoen euro.

Aanvullende projectsubsidie: Een voor 15 juli 2001 nader te bepalen bedrag voor de projecten `Gecombineerde trajecten', `Arbeidsparticipatie ouderen', en `Gelijke behandeling/bestrijden discriminatie'.

Thema B. Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt

[Vervallen per 25-04-2004]

Maatregelen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt:

 • -

  Experimenten voor de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afkomst ter verbetering van (her)intredingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.

 • -

  Verbeteren van het intercultureel personeelsbeleid in zowel opleidingen als in personeelswerk.

 • -

  Landelijke campagne voor bestrijden van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 2,044 miljoen euro

Thema C. Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf op te starten

[Vervallen per 25-04-2004]

Maatregelen ter stimulering van het ondernemerschap:

 • -

  Stimulering van ondernemerschap met name voor groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijv. langdurig werklozen.

Maatregelen ter stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 • -

  Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondersteuning van lokale samenwerkingsverbanden en bedrijven in hun maatschappijgerichte activiteiten.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 11,242 miljoen euro.

Aanvullende projectsubsidie: Een voor 15 juli 2001 nader te bepalen bedrag voor het project `Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Thema D. Vergroting van de arbeidsmogelijkheden in de tertiare sector, in het bijzonder de sector maatschappelijke dienstverlening

[Vervallen per 25-04-2004]

Maatregelen ter versterking van de sociale economie:

 • -

  Experimenten in de sociale economie (tertiaire sector) door meer werkgelegenheid voor groepen die nu nog ongelijk behandeld worden bijv. op terrein van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en milieusector.

 • -

  Arbeidstoeleidingsprojecten voor mensen die op eigen kracht en met bestaande regelingen geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

 • -

  Experimenten ter verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid door samenwerking van de sociale sector met de private sector.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 4,396 miljoen euro.

Thema E. Scholing en verbetering van de aansluiting tussen scholing en werk

[Vervallen per 25-04-2004]

Maatregelen gericht op scholing, combinatie werken en leren en van integrerende manieren van werken:

 • -

  Ontwikkeling van vernieuwende (onderwijs)methoden voor het behalen van een startkwalificatie voor werkenden en werkzoekenden voor wie regulier onderwijs geen aantrekkelijke vorm van scholing biedt.

 • -

  Nieuwe vormen van scholing op maat voor groepen die anders onvoldoende bereikt worden.

 • -

  Projecten waardoor de deelname van meisjes en vrouwen aan technisch onderwijs op verschillende niveaus wordt bevorderd.

 • -

  Het vormgeven van een transnationaal EVC-kenniscentrum dat tot taak krijgt internationale expertise te verzamelen, deze expertise te ontsluiten voor derden en een Europees netwerk te vormen voor het stimuleren van de toepassing van de EVC-systematiek.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 13,597 miljoen euro.

Thema F. De inzet van informatietechnologie bij scholing, bij arbeidsplaatsinpassing en bij de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  Experimenten met inzet van ICT bij scholing van groepen met een relatieve achterstand in het gebruik van ICT.

 • -

  Het gebruik van ICT ter verbetering van de mogelijkheden van arbeidsgehandicapten, vrouwen en andere groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

 • -

  Gebruik van ICT ter verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt speciaal ten behoeve van groepen met een achterstand.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 7,870 miljoen euro.

Thema G. Vergemakkelijking van de combinatie van arbeid en zorg

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  Experimenten met toegespitste vormen van kinderopvang, voor kinderen van allochtone vrouwen, inburgeraars en arbeidsgehandicapten en andere groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt en met specifieke kinderopvangbehoeften.

 • -

  Vernieuwingen met als doel de keuzemogelijkheden voor mannen en vrouwen verruimen om arbeid en zorg te combineren, de rolverdeling tussen mannen en vrouwen te doorbreken en de zorgverantwoordelijkheid van mannen te vergroten.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 16,252 miljoen euro.

Aanvullende projectsubsidie: Een voor 15 juli 2001 nader te bepalen bedrag voor project ter vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen.

Thema H. doorbreking van de horizontale en verticale segregratie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  Activiteiten die horizontale segregatie tussen mannen en vrouwen in beroepen, functies en sectoren doen verminderen.

 • -

  Activiteiten die de carrièremogelijkheden van vrouwen en hun toegang tot leidinggevende functies en invloedrijke posities bevorderen (doorbreking verticale segregatie).

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 4,907 miljoen euro.

Aanvullende projectsubsidie: Een voor 15 juli 2001 nader te bepalen bedrag voor project ter doorbreking van de verticale segregatie.

Thema I. Scholing en activering van asielzoekers

[Vervallen per 25-04-2004]

 • -

  Maatregelen die tot doel hebben het scholen, activeren en het onder beperkte voorwaarden toeleiden naar de arbeidsmarkt van asielzoekers voorzover dit in overeenstemming is met de Wet arbeid vreemdelingen.

Beschikbaar budget

[Vervallen per 25-04-2004]

ESF-subsidie: 5,826 miljoen euro.

Bijlage 1. Controleprotocol (art. 17, vierde lid, Subsidieregeling ESF-EQUAL)

[Vervallen per 25-04-2004]

1. Algemeen

[Vervallen per 25-04-2004]

1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol

[Vervallen per 25-04-2004]

Dit controleprotocol geeft nadere aanwijzingen en een toelichting op de door de accountants uit te voeren controlewerkzaamheden in het kader van de activiteiten, die mede gefinancierd zijn uit het Europees Sociaal Fonds, Communautair Initiatief EQUAL (2001-2006). Dit controleprotocol is geen werkprogramma. De accountant belast met de controle van de einddeclaratie (artikel 17 lid 4) of een tussentijdse rapportage (artikel 13 lid 3) dient zorg te dragen voor een op de situatie toegesneden werkprogramma, waarbij aan de specifieke AO-kenmerken van een project, alsmede aan de controletolerantie, voldoende aandacht wordt geschonken.

De wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toezicht uitoefent op de uitvoering van ESF-projecten is beschreven in een controle- en toezichtsplan (Auditfilosofie ESF-NL). In dit plan worden de verantwoordelijkheden van de diverse partijen die bij de uitvoering van ESF-projecten zijn betrokken (waaronder de externe accountant) nader uitgewerkt.

1.2. Doel en reikwijdte van de accountantscontrole

[Vervallen per 25-04-2004]

In het kader van de controle op de uitvoering van de Subsidieregeling ESF-EQUAL dient de einddeclaratie voorzien te zijn van een verklaring van een accountant (artikel 16, lid 3). De einddeclaratie en de daarbij afgegeven accountantsverklaring zijn voor SZW de basis voor het vaststellen van de definitieve subsidie.

Op grond van artikel 13 lid 3 kan SZW ook verlangen dat een tussentijdse rapportage van een accountantsverklaring wordt voorzien. De tussentijdse rapportage en de daarbij afgegeven accountantsverklaring zijn voor SZW dan de basis voor het vaststellen van een voorschot.

Daar waar in de vorige alinea wordt gesproken over einddeclaratie/tussentijdse rapportage wordt bedoeld de einddeclaratie/tussentijdse rapportage op projectniveau.

De einddeclaratie/tussentijdse rapportage is een financiële verantwoording bij een subsidieafrekening/voorschotverzoek bij zowel de vaststelling van een voorbereidingssubsidie als bij de vaststelling van een projectsubsidie. De uitkomst van de werkzaamheden van de accountant is derhalve een accountantsverklaring. Deze accountantsverklaring geeft zowel een oordeel over de juistheid van de einddeclaratie/tussentijdse rapportage, alsmede over de rechtmatigheid hiervan. Het is van essentieel belang dat de aard van de accountantsverklaring duidelijk is en dat de eventueel geconstateerde problemen goed worden weergegeven. De geconstateerde bevindingen worden door de accountant opgenomen in een rapport van bevindingen.

Voor de accountantsverklaring heeft SZW modellen ontwikkeld. Deze modellen zijn als bijlage bij dit protocol opgenomen.

1.3. Materialiteitseis en correcties

[Vervallen per 25-04-2004]

De controle dient dusdanig te worden opgezet, dat daarmee wordt voldaan aan de materialiteitseis van de Rijksoverheid. Dit houdt in, dat alle fouten groter dan 1 procent van het projectbedrag dienen te worden vastgesteld.

Uiteraard geldt voor de accountant het axiomatische voorbehoud.

Teneinde een goedkeurende verklaring af te kunnen geven is het noodzakelijk dat alle geconstateerde fouten in de einddeclaratie/tussentijdse rapportage worden gecorrigeerd.

Indien een correctie niet of niet afdoende wordt aangebracht dient dit tot uitdrukking te worden gebracht door middel van het verstrekken van een niet goedkeurende accountantsverklaring (afkeurende verklaring of verklaring met beperking). In het rapport van bevindingen dienen de geconstateerde, niet gecorrigeerde, fouten of voor de accountant niet controleerbare posten, nader te worden geanalyseerd en dienen de gevolgen voor de einddeclaratie/tussentijdse rapportage nader te worden gekwantificeerd.

1.4. OLAF-meldingen

[Vervallen per 25-04-2004]

De Europese regelgeving schrijft voor dat alle afwijkingen van de regelgeving groter dan € 4.000 gemeld moeten worden aan de Europese Commissie. Deze verplichte melding vindt plaats aan de zogenaamde fraude commissie van de Europese Commissie (OLAF).

2. Opdrachtbevestiging

[Vervallen per 25-04-2004]

SZW wenst zekerheid te verkrijgen dat de controlerend accountant tijdig op de hoogte is gesteld van de inhoud van dit controleprotocol. Bij de aanmelding en de indiening van de aanvraag van voorbereidingssubsidie dient een kopie van de opdrachtbevestiging of een andere schriftelijke mededeling, waarin de toepassing en naleving van dit controleprotocol door de controlerend accountant wordt bevestigd, aan SZW te worden gezonden.

De tekst van deze opdrachtbevestiging is opgenomen in bijlage A van dit controleprotocol.

SZW kan aan de beschikking tot verlening van projectsubsidie nadere voorschriften verbinden (artikel 10, lid 5), die in de accountantscontrole dienen te worden betrokken. Deze nadere voorschriften worden schriftelijk aan de aanvrager bekend gemaakt. De accountant dient schriftelijk te bevestigen van deze nadere voorschriften op de hoogte te zijn gesteld en deze bij de controle van de einddeclaratie/ tussentijdse rapportage in aanmerking te zullen nemen.

De tekst van deze bevestiging is opgenomen in bijlage B van dit controleprotocol.

Zolang bovengenoemde stukken niet in het bezit zijn van SZW wordt de behandeling van verzoeken tot voorschotverlening van de aanvrager opgeschort.

3. Werkzaamheden van de accountant

[Vervallen per 25-04-2004]

3.1. Algemeen

[Vervallen per 25-04-2004]

De accountant maakt onderscheid tussen de volgende werkzaamheden:

 • -

  werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering van het project (preventieve werkzaamheden);

 • -

  interim-controle;

 • -

  eindcontrole.

3.2. Preventieve werkzaamheden

[Vervallen per 25-04-2004]

De preventieve werkzaamheden hebben betrekking op de situatie waarin de externe accountant reeds in een vroeg stadium, bijvoorbeeld in de voorbereidende fase, bij de totstandkoming van het verzoek om registratie respectievelijk de projectaanvraag, is betrokken.

In deze voorbereidende fase beoordeelt de accountant de voorgenomen administratieve organisatie en daarin vervatte maatregelen van interne controle (AO/IC) teneinde vast te stellen of deze voorgenomen AO/IC voldoet aan de in de regelgeving gestelde eisen om te kunnen komen tot een goedkeurende accountantsverklaring.

De uitkomsten van deze beoordeling worden schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd evenals de eventuele aanbevelingen die daarbij zijn gedaan. SZW ontvangt een afschrift van deze rapportage.

3.3. Interim-controle

[Vervallen per 25-04-2004]

De interim controle heeft mede tot doel vast te stellen of de voorgestelde AO/IC daadwerkelijk bestaat en dat de werking daarvan gedurende de te controleren periode gewaarborgd is. Voorzover tijdens de preventieve werkzaamheden door de accountant aanbevelingen zijn gedaan met betrekking tot de AO/IC onderzoekt de accountant of deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Uiterlijk zes maanden nadat met de uitvoering van een project is gestart, rapporteert de accountant zijn bevindingen met betrekking tot het onderzoek naar de AO/IC in de vorm van een zogenaamde management letter. SZW ontvangt een afschrift van deze rapportage.

Indien de AO/IC bij latere controles van tussentijdse declaraties onderwerp van onderzoek door de accountant is, worden de bevindingen naar aanleiding van deze controles eveneens door middel van een afschrift van de schriftelijke rapportage ter kennis van SZW gebracht.

Eindcontrole 3.4

[Vervallen per 25-04-2004]

3.4.1. Algemeen

[Vervallen per 25-04-2004]

Hetgeen in deze paragraaf wordt opgenomen met betrekking tot de eindcontrole, is eveneens van toepassing op de controle die door de accountant wordt verricht met betrekking tot een tussentijdse rapportage, indien daarbij door SZW op grond van artikel 13 lid 3 een accountantsverklaring wordt verlangd.

Ter zake van de eindcontrole dient de accountant bij de uitvoering van de accountantscontrole op de einddeclaratie inzake ESF-EQUAL vast te stellen dat minimaal aan de onderstaande punten is voldaan. Hierbij wordt opgemerkt dat de naleving van de gehele subsidieregeling object van controle is.

3.4.2. Algemene voorwaarden

[Vervallen per 25-04-2004]

 • a. Er is een beschikking van SZW op grond waarvan de einddeclaratie kan worden ingediend.

 • b. De einddeclaratie is volledig en juist ingevuld.

 • c. De einddeclaratie is rekenkundig juist.

 • d. De einddeclaratie stemt overeen met de onderliggende administratie en overige bescheiden van de subsidieaanvrager en/of uitvoerders.

 • e. Alle in de einddeclaratie verantwoorde uitgaven voldoen aan de in de Subsidieregeling ESF-EQUAL vermelde criteria.

3.4.3. Administratieve voorschriften

[Vervallen per 25-04-2004]

De accountant gaat na dat alle administratieve voorschriften zoals aangegeven in artikel 14, lid 1 tot en met 8, van de subsidieregeling ESF-EQUAL zijn nageleefd. De belangrijkste voorwaarde is het voeren van een administratie, die waarborgt dat de volgens de subsidieregeling te verstrekken gegevens op een ordelijke, transparante en controleerbare wijze geregistreerd worden.

3.4.4. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 25-04-2004]

De accountant gaat na dat de in de einddeclaratie verantwoorde kosten juist en rechtmatig zijn. Hieraan is voldaan indien de accountant constateert dat:

 • a. de in de einddeclaratie verantwoorde kosten naar hun aard passen binnen de aanvraag met bijbehorende begroting waarop de beschikking is ontvangen;

 • b. de in de einddeclaratie verantwoorde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, voor de uitvoering van het project noodzakelijk zijn en ten laste van de aanvrager zijn gebleven (artikel 12, lid 1);

 • c. de in de einddeclaratie verantwoorde kosten subsidiabel zijn overeenkomstig EG verordening 1685/2000 (artikel 12 lid 1);

 • d. de in de einddeclaratie verantwoorde kosten geen kosten betreffen die niet subsidiabel zijn, zoals aangegeven in artikel 12, lid 2;

 • e. de gemengde kosten (kosten voor zowel subsidiabele als niet-subsidiabele deelnemers) op een controleerbare en aanvaardbare wijze zijn toegerekend (artikel 12, lid 3).

3.4.5. Deelnemers

[Vervallen per 25-04-2004]

De kenmerken van de deelnemers dienen te voldoen aan de eisen die daaraan, ingevolge de maatregelen en prioriteiten, worden gesteld.

3.4.6. Financiering en overige ontvangsten

[Vervallen per 25-04-2004]

De financiering van de activiteiten dient aan de financiële administratie ontleend te kunnen worden. Deze financiering bestaat uit:

 • a. ESF-subsidie, en voorzover van toepassing

 • b. privaatrechtelijke bijdragen, en/of

 • c. overige ontvangsten, voorzover verband houdend met de uitvoering van het project.

Ook de onder c genoemde overige ontvangsten dienen afzonderlijk uit de administratie te blijken. Deze ontvangsten dienen op het totaal van de in de subsidiegrondslag opgenomen kosten in mindering te worden gebracht, waarna over het saldo de subsidie kan worden berekend.

De accountant dient de financiering en overige ontvangsten op volledigheid te controleren.

3.4.7. Subsidieberekening

[Vervallen per 25-04-2004]

De accountant gaat na dat de berekening van de ESF-EQUAL-subsidie:

 • a. rekenkundig juist is;

 • b. conform de subsidiegrondslag als opgenomen in artikel 11 is vastgesteld;

 • c. niet meer bedraagt dan de subsidie zoals aangegeven in de beschikking.

3.4.8. Afronding en rapportage

[Vervallen per 25-04-2004]

Indien tijdens de accountantscontrole blijkt dat er fouten in de einddeclaratie voorkomen, dan dienen deze gecorrigeerd te worden. Bij het nalaten van de correctie van deze fouten kan de accountant geen goedkeurende accountantsverklaring afgeven.

De accountant hanteert voor de weergave van de bevindingen van zijn controlewerkzaamheden het van toepassing zijnde model Accountantsverklaring zoals dit in bijlage C en D bij dit controleprotocol is opgenomen.

Naast de accountantsverklaring dient door de accountant in de volgende gevallen een rapport van bevindingen ten behoeve van SZW te worden opgesteld:

 • -

  Indien het oordeel van de accountant leidt tot een afkeurende accountantsverklaring;

 • -

  Indien sprake is van een goedkeurende verklaring met bevindingen die geen afbreuk doen aan de strekking van de verklaring.

Dit rapport van bevindingen dient gelijktijdig met de accountantsverklaring afgegeven en ingediend te worden bij SZW. SZW gebruikt dit rapport van bevindingen in het kader van de beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de hierbij geconstateerde bevindingen. SZW heeft geen standaard model ontwikkeld voor dit rapport van bevindingen, aangezien de opzet hiervoor over wordt gelaten aan de controlerende accountants. Wel dienen ten minste de volgende onderwerpen in het rapport van bevindingen behandeld te worden:

 • Beoordeling van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

 • Controlebevindingen

  • -

   Aard en omvang van de geconstateerde fouten

  • -

   Wel /niet gecorrigeerd in de einddeclaratie

 • Belangrijke bevindingen en aanbevelingen ter verbetering van de AO/IC, indien sprake is van een accountantsverklaring bij een tussentijdse rapportage

 • Motivering van de afgegeven accountantsverklaring.

3.4.9. Ongedeelde verantwoordelijkheid

[Vervallen per 25-04-2004]

Voorzover voor de controle van de einddeclaratie gebruik wordt gemaakt van de werkzaamheden van andere accountants, draagt de accountant die verantwoordelijk is voor de accountantsverklaring bij de einddeclaratie, er zorg voor dat de aanvrager hiervan op de hoogte wordt gesteld en wijst de aanvrager op het feit dat alle relevante verplichtingen uit dit controleprotocol ook aan de accountant(s), belast met de controle van de einddeclaratie van (een) deel project(en), bekend worden gemaakt en dat deze laatste accountant(s) hun werkzaamheden verrichten met inachtneming van dit protocol.

Deze laatstgenoemde categorie accountants dient schriftelijk te bevestigen dat zij van alle verplichtingen uit dit protocol op de hoogte zijn en dat zij deze zullen naleven. Voor deze bevestiging dient gebruik te worden gemaakt van de opdrachtbevestiging volgens bijlage A.

4. Reviews

[Vervallen per 25-04-2004]

SZW kan steekproefsgewijs reviews dan wel monitoringonderzoeken uit (laten) voeren teneinde na te gaan of de accountantscontrole met een deugdelijke grondslag en met inachtneming van dit controleprotocol is uitgevoerd. Deze reviews komen niet in de plaats van andere controles dan wel reviews uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer, de Europese Commissie en/of de Europese Rekenkamer.

De accountant belast met de controle van de einddeclaratie stemt er mee in dat de controledossiers in het kader van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter beschikking worden gesteld. Voorts zal deze accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle gevraagde gegevens verstrekken waarom in het kader van voornoemde review wordt verzocht.

Vorenstaande geldt onverkort voor de in de eerste alinea genoemde monitoringonderzoeken.

BIJLAGE A

[Vervallen per 25-04-2004]

Opdrachtbevestiging

Elke accountant c.q. accountantsorganisatie kan zijn opdrachtbevestiging (gebaseerd op de Richtlijnen voor de Accountantscontrole) inrichten naar zijn eigen inzicht.

Ten behoeve van de controle op de uitvoering van de Subsidieregeling ESF-EQUAL dient de accountant ten minste de navolgende paragrafen in zijn opdrachtbevestiging op te nemen:

Hierbij bevestigen wij de door (naam aanvrager c.q. uitvoerder) aan ons verstrekte opdracht tot controle van * de einddeclaratie/tussentijdse declaratie inzake de uitvoering van het project ingevolge de subsidieregeling ESF-EQUAL waarvoor middels een projectaanvraag gedateerd ... een verzoek om verlening van subsidie is gedaan/waarvoor door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onder beschikking nummer ... tot een maximum bedrag van ... subsidie is toegezegd*.

Ten behoeve van de uitvoering van onze controlewerkzaamheden zult u ervoor zorgdragen dat er een administratie wordt gevoerd, die op een zodanig wijze is ingericht, dat op basis daarvan kan worden gecontroleerd of aan de bepalingen van de Subsidieregeling ESF-EQUAL is voldaan. U zult ons alle gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het uitvoeren van onze controlewerkzaamheden ter beschikking stellen.

U heeft ons toestemming verleend medewerking te verlenen aan het bepaalde in artikel 14 lid 8 van de Subsidieregeling ESF-EQUAL.

Wij zijn bekend met het bestaan van het controleprotocol Subsidieregeling ESF-EQUAL. Voorts zijn wij ermee bekend dat een kopie van de opdrachtbevestiging naar SZW gezonden zal worden ter bevestiging van de toepassing van het controleprotocol Subsidieregeling ESF-EQUAL.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

(ondertekening)

(plaatsnaam, datering)

BIJLAGE B

[Vervallen per 25-04-2004]

Bevestiging ontvangst aanwijzingen

Ter bevestiging dat de accountant op de hoogte is gesteld van eventuele nadere voorschriften van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en dat deze voorschriften in de controle van de einddeclaratie/ tussentijdse rapportage zullen worden betrokken dient de accountant een schriftelijke bevestiging op te stellen. Deze bevestiging dient te worden gezonden naar SZW.

De tekst van deze bevestiging is als volgt:

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de nadere voorschriften van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals aangegeven in een schrijven gedateerd ... onder nummer ....

Deze nadere voorschriften hebben betrekking op het ESF-EQUAL project waarvoor op ... onder beschikking nummer ... tot een maximum van .... subsidie is verleend.

Wij bevestigen de hiervoor bedoelde nadere voorschriften in onze controle van de einddeclaratie/tussentijdse rapportage te zullen betrekken.

(ondertekening)

(plaatsnaam, datering)

BIJLAGE C

[Vervallen per 25-04-2004]

(Model goedkeurende accountantsverklaring)

Aan: (Naam opdrachtgever)

Accountantsverklaring Subsidieverklaring ESF-EQUAL

afgegeven ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons per pagina gewaarmerkte, einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen inzake de uitvoering van het project met registratienummer ... waarvoor subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling ESF-EQUAL, gecontroleerd. Deze einddeclaratie/ tussentijdse rapportage* is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze einddeclaratie/tussentijdse rapportage te verstrekken.

De declarant is met beschikkingsnummer ..., d.d. ... door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor toekenning van ESF-subsidie in aanmerking gebracht ten behoeve van Thema ... maatregel ....

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig de bepalingen van het controleprotocol Subsidieregeling ESF-EQUAL en overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat voldoende zekerheid wordt verkregen dat de einddeclaratie/tussentijdse rapportage geen onjuistheden van materieel belang, zoals bedoeld in paragraaf 1.3 van het controleprotocol, bevat. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat:

(De accountant dient de bevindingen op te nemen in een afzonderlijk op te stellen rapport van bevindingen, waarnaar kan worden verwezen).

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de ingediende einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen, voldoet aan alle in de Subsidieregeling ESF-EQUAL gestelde voorwaarden.

De einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen sluit met een totaal bedrag van ....

(ondertekening)

(plaatsnaam, datering)

BIJLAGE D

[Vervallen per 25-04-2004]

Indien bij de controle van de einddeclaratie onjuistheden zijn geconstateerd die niet op afdoende wijze zijn gecorrigeerd kan de accountant geen goedkeurende verklaring verstrekken. In dergelijke gevallen dient de accountant een afkeurend oordeel te geven.

(Model afkeurende accountantsverklaring)

Aan: (Naam opdrachtgever)

Accountantsverklaring Subsidieverklaring ESF-EQUAL

afgegeven ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde, door ons per pagina gewaarmerkte, einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen inzake de uitvoering van het project met registratienummer .... waarvoor subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling ESF-EQUAL, gecontroleerd. Deze einddeclaratie/ tussentijdse rapportage* is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze einddeclaratie/tussentijdse rapportage te verstrekken.

De declarant is met beschikkingsnummer ..., d.d. ... door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor toekenning van ESF-subsidie in aanmerking gebracht ten behoeve van Thema ... maatregel ....

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig de bepalingen van het controleprotocol Subsidieregeling ESF-EQUAL en overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat zekerheid wordt verkregen dat de einddeclaratie/tussentijdse rapportage geen onjuistheden van materieel belang, zoals bedoeld in paragraaf 1.3 van het controleprotocol, bevat. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

Bij onze controle hebben wij vastgesteld dat:

(Bevindingen aangeven die hebben geleid tot een afkeurend oordeel. Tevens de omvang van het bedrag aangeven dat niet juist is dan wel waarvan de juistheid niet kan worden vastgesteld. De accountant dient de bevindingen op te nemen in een afzonderlijk op te stellen rapport van bevindingen, waarnaar kan worden verwezen).

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de ingediende einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen, niet voldoet aan alle in de Subsidieregeling ESF-EQUAL gestelde voorwaarden.

De einddeclaratie/tussentijdse rapportage* met bijlagen sluit met een totaal bedrag van ....

(ondertekening)

(plaatsnaam, datering)

Terug naar begin van de pagina