Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2009

Besluit van 14 mei 2001, houdende vaststelling van regels omtrent het verantwoordingsverslag en het verslag over de besteding van de verleende voorschotten voor stedelijke vernieuwing (Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 2000, nr. MJZ2000153531, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2001, nr. W08.00.0617/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2001, nr. MJZ2001047107, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Het verantwoordingsverslag

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Het verantwoordingsverslag van een gemeente die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de wet, bevat per prestatieveld een vergelijking van de in het ontwikkelingsprogramma opgenomen gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing en de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen met de bereikte resultaten en een toelichting van de verschillen. Het verslag wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage I.

  • 2 Burgemeester en wethouders nemen in het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, een samenvatting op die tevens hun bevindingen bevat.

  • 3 In een bijlage bij of een toelichting op het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 2 Indien aan een gemeente als bedoeld in het eerste lid voor meer dan één activiteit als bedoeld in dat lid afzonderlijk investeringsbudget is verleend, kan worden volstaan met één verantwoordingsverslag, mits elk van die activiteiten daarin afzonderlijk aan de orde komt.

  • 3 In een bijlage bij of een toelichting op het verantwoordingsverslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.

Hoofdstuk 3. Het verslag over de besteding van de verleende voorschotten en de accountantsverklaring

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 2 In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt, voorzover van toepassing, verantwoording afgelegd over aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende budgetten.

  • 3 Burgemeester en wethouders nemen in het verslag, bedoeld in het eerste lid, een samenvatting op die tevens hun bevindingen bevat.

  • 4 In een bijlage bij of een toelichting op het verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 2 In een bijlage bij of een toelichting op het verslag, bedoeld in het eerste lid, vermelden burgemeester en wethouders al hetgeen zij nodig en nuttig achten voor een juiste beoordeling van het verslag.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet, heeft betrekking op de getrouwheid van het verslag over de besteding van de verleende voorschotten en wordt opgesteld met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlage V.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de negenentwintigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage I. behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 01-07-2009]

Model-verantwoordingsverslag van een gemeente die is aangewezen ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Wet, of artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de Wet

[Vervallen per 01-07-2009]

Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de wet, bevat het verantwoordingsverslag een vergelijking van (elk van) de in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma opgenomen gemeentelijke doelstellingen van stedelijke vernieuwing en de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen met de bereikte resultaten en een toelichting van de verschillen.

WIJZE VAN VERMELDING:

[Vervallen per 01-07-2009]

Naam gemeente:

Investeringstijdvak:

1. De prestatievelden

1.1. Prestatieveld 1 (toekomstgerichtheid)

1.1.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.1.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.1.3 Toelichting van de verschillen

1.2. Prestatieveld 2 (horizontale integratie)

1.2.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.2.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.2.3 Toelichting van de verschillen

1.3. Prestatieveld 3 (verticale integratie)

1.3.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.3.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.3.3 Toelichting van de verschillen

1.4. Prestatieveld 4 (kansen en ontwikkelingspotenties)

1.4.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.4.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.4.3 Toelichting van de verschillen

1.5. Prestatieveld 5 (multiplier)

A.

categorieën bijdragen (bedragen x €  1000):

bedragen waar de gemeente in het ontwikkelingsprogramma op heeft gerekend:

bedragen 2000 t/m 2004: a) ad publieke middelen: feitelijk verplicht door hogere overheden dan wel door de gemeente gereserveerd uit eigen gemeentelijke middelen; b) ad private middelen: feitelijk door de private sector ingezette/bestemde middelen:

toelichting van de verschillen:

van het Rijk ontvangen ISV-bijdragen1:

     

via de provincie ontvangen ISV-bijdragen2:

   

andere rijksbijdragen1:

     

andere provinciale bijdragen2:

     

totaal rijksbijdragen1:

     

totaal provinciale bijdragen2:

     

eigen gemeentelijke middelen:

     

Europese middelen:

     

totaal bijdragen uit publieke middelen:

     

totaal bijdragen uit private middelen:

     

1 indien het een rechtstreekse gemeente betreft

2 indien het een niet-rechtstreekse gemeente met een ontwikkelingsprogramma betreft

B.

volgens ontwikkelingsprogramma beoogde multiplier (wijze van berekening en uitkomst van de berekening):

gerealiseerde multiplier (wijze van berekening en uitkomst van de berekening):

toelichting van de verschillen:

1.6. Prestatieveld 6 (prioriteiten, fasering en gebiedsgerichte aanpak)

1.6.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.6.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.6.3 Toelichting van de verschillen

1.7. Prestatieveld 7 (fysieke condities voor economische versterking)

1.7.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.7.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.7.3 Toelichting van de verschillen

1.8. Prestatieveld 8 (aanbod van gevarieerde woonmilieus)

1.8.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.8.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.8.3 Toelichting van de verschillen

1.9. Prestatieveld 9 (omgevingskwaliteit)

1.9.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.9.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.9.3 Toelichting van de verschillen

1.10. Prestatieveld 10 (duurzaamheid)

1.10.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.10.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.10.3 Toelichting van de verschillen

1.11. Prestatieveld 11 (zorgvuldig ruimtegebruik)

1.11.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.11.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.11.3 Toelichting van de verschillen

1.12. Prestatieveld 12 (versterking betrokkenheid bij de dagelijkse leefomgeving)

1.12.1 Doelstellingen in het gemeentelijke ontwikkelingsprogramma

1.12.2 Hetgeen van de doelstellingen is bereikt

1.12.3 Toelichting van de verschillen

2. Kwaliteitszorgsysteem

2.1 Hoe het systeem is ingericht

2.2 Hoe het systeem heeft gefunctioneerd

2.3 Welke maatregelen zijn getroffen ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit van de in het verslag opgenomen gegevens

2.4 Wat de effecten van die maatregelen zijn geweest op de in het verantwoordingsverslag verstrekte gegevens

3. Verplichtingen

3.1 Verplichtingen

3.2 Hetgeen van de verplichtingen is nagekomen

3.3 Toelichting van de verschillen

4. Actualiteit van het ontwikkelingsprogramma

5. Samenvatting en bevindingen

6. Vermelding bijlage(n)

7. Ondertekening

Bijlage II. behorende bij artikel 3, eerste lid, van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 01-07-2009]

MODEL-VERANTWOORDINGSVERSLAG VAN EEN GEMEENTE DIE NIET IS AANGEWEZEN INGEVOLGE ARTIKEL 5, TWEEDE LID, VAN DE WET, OF ARTIKEL 6, DERDE LID, TWEEDE VOLZIN, VAN DE WET, EN AAN WELKE INVESTERINGSBUDGET IS VERLEEND TEN BEHOEVE VAN EEN ACTIVITEIT IN HET KADER VAN STEDELIJKE VERNIEUWING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, VIERDE LID, VAN DE WET

[Vervallen per 01-07-2009]

Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de wet, bevat het verantwoordingsverslag een vergelijking van (elk van) de bij de aanvraag tot verlening gevoegde onderbouwing van de voorgenomen stedelijke vernieuwing en de aan het investeringsbudget verbonden verplichtingen met de bereikte resultaten en een toelichting van de verschillen. Ingevolge artikel 7, vierde lid, van de wet, is in de onderbouwing in elk geval een financiële paragraaf opgenomen en is vermeld hoe en met welk resultaat met betrokken partijen overleg is gevoerd alsmede hoe deze bij de uitvoering van die activiteit worden betrokken.

WIJZE VAN VERMELDING:

[Vervallen per 01-07-2009]

Naam gemeente:

Investeringstijdvak:

1. Vergelijking van de beleidsvoornemens met de bereikte resultaten

1.1 Onderbouwing

1.2 Realisatie

1.3 Toelichting van de verschillen

2. Betrokkenheid van partijen bij de uitvoering

2.1 Voornemens

2.2 Realisatie

2.3 Toelichting van de verschillen

3. Verplichtingen

3.1 Verplichtingen

3.2 Hetgeen van de verplichtingen is nagekomen

3.3 Toelichting van de verschillen

4. Actualiteit van het project

5. Vermelding bijlage(n)

6. Ondertekening

Bijlage III. behorende bij artikel 4, eerste lid, van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 01-07-2009]

MODEL-VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING VAN EEN GEMEENTE DIE IS AANGEWEZEN INGEVOLGE ARTIKEL 5, TWEEDE LID, VAN DE WET, OF ARTIKEL 6, DERDE LID, TWEEDE VOLZIN, VAN DE WET

[Vervallen per 01-07-2009]

WIJZE VAN VERMELDING:

Naam gemeente:

Investeringstijdvak:

Bestedingen ten behoeve van maatregelen gericht op de fysieke leefomgeving als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing:

1a. Beginsaldo:

€ ..

1b. Investeringsbudget, verleend op basis van artikel 7, eerste lid, van de wet:

€ ..

1c. Bestedingen gericht op de fysieke leefomgeving:

€ ..

1d. Eindsaldo (1a + 1b – 1c):

€ ..

Overige gegevens ter toelichting op het saldo ad 1d:

indien het saldo negatief is:

dotatie uit gemeentelijke middelen:

€ ..

indien het saldo positief is:

het bedrag aan bestemmingsreserves fysieke kolom:

€ ..

2. Verantwoording, voorzover van toepassing, over de aan de verlening van investeringsbudget verbonden verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende voorschotten

3. Vermeldingbijlage(n)

4. Ondertekening

Bijlage IV. behorende bij artikel 5 van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 01-07-2009]

MODEL-VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING VAN EEN GEMEENTE DIE NIET IS AANGEWEZEN INGEVOLGE ARTIKEL 5, TWEEDE LID, VAN DE WET, OF ARTIKEL 6, DERDE LID, TWEEDE VOLZIN, VAN DE WET, EN AAN WELKE INVESTERINGSBUDGET IS VERLEEND TEN BEHOEVE VAN EEN ACTIVITEIT IN HET KADER VAN STEDELIJKE VERNIEUWING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, VIERDE LID, VAN DE WET

[Vervallen per 01-07-2009]

WIJZE VAN VERMELDING:

Naam gemeente:

Omschrijving project:

Opleveringsdatum project:

Bestedingen ten behoeve van maatregelen gericht op de fysieke leefomgeving als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing:

1a. Investeringsbudget, verleend op basis van artikel 7, vierde lid, van de wet:

€ ..

1b. Bestedingen ten behoeve van bovengenoemd project:

€ ..

1c. Saldo (1a – 1b):

€ ..

Overige gegevens ter toelichting op het saldo ad 1c:

indien het saldo negatief is:

dotatie uit gemeentelijke middelen:

€ ..

2. Verantwoording, voorzover van toepassing, over de aan de verlening van het investeringsbudget verbonden verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende voorschotten

3. Vermeldingbijlage(n)

4. Ondertekening

Bijlage V. behorende bij artikel 6 van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 01-07-2009]

ONDERDEEL A. PROTOCOL TEN AANZIEN VAN ACCOUNTANTSVERKLARINGEN BIJ HET VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING

[Vervallen per 01-07-2009]

Richtlijnen

1. De accountantsverklaring wordt afgegeven met als doel Onze Minister, dan wel gedeputeerde staten, in staat te stellen de juistheid van de verstrekte bijdrage te beoordelen.

2. De accountant controleert bij een verslag over de besteding van de verleende voorschotten als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing en de artikelen 4 en 5 van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing , in elk geval of de beslissing tot besteding op bevoegde wijze tot stand is gekomen en of de besteding feitelijk betrekking heeft op maatregelen gericht op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing.

3. De accountant controleert of hetgeen in het verslag over de besteding van de verleende voorschotten is gesteld omtrent de naleving van de eventueel op basis van artikel 9, eerste lid, van de Wet stedelijke vernieuwing bij de verlening van investeringsbudget opgelegde nadere voorwaarden, voorzover die betrekking hebben op de besteding van de verleende voorschotten, juist is.

4. De accountant stelt de getrouwheid van het verslag over de besteding van de verleende voorschotten vast in overeenstemming met de hiervoor genoemde eisen. De accountant vermeldt, in aanvulling op zijn verklaring bij het verslag over de besteding van de verleende voorschotten, in een rapport zijn bevindingen ten aanzien van de controle, voorzover die van belang zijn geweest bij de oordeelsvorming.

5. De accountant verstrekt slechts een goedkeurende verklaring indien naar het oordeel van de accountant de som van de fouten en onzekerheden in de verantwoorde bestedingen niet meer dan één procent bedraagt van het met de bestedingen gemoeide bedrag. De accountant stelt de goedkeurende verklaring op conform het model dat hierna in onderdeel B van deze bijlage V bij het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing is opgenomen.

6. De accountant laat een niet goedkeurende accountantsverklaring zo goed mogelijk aansluiten op de indeling die in het hierna in onderdeel B opgenomen model is gegeven. De accountant richt die verklaring in met inachtneming van de door het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants, dan wel van de door de Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor accountantsadministratieconsulenten.

ONDERDEEL B. MODEL VAN EEN GOEDKEURENDE ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ HET VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING

[Vervallen per 01-07-2009]

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben het verslag over de besteding van de verleende voorschotten, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet stedelijke vernieuwing en artikel 4, dan wel artikel 5, van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing, van de gemeente (naam) gecontroleerd met inachtneming van het protocol, opgenomen in bijlage V, onderdeel A, van het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing. Het verslag over de besteding van de verleende voorschotten heeft betrekking op het investeringstijdvak (datum) tot en met (datum)/het project (omschrijving project) en is opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid om een accountantsverklaring inzake het verslag over de besteding van de verleende voorschotten te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het verslag over de besteding van de verleende voorschotten geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor de financiële verslaggeving die bij het opmaken van het bestedingsverslag zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat het verslag over de besteding van de verleende voorschotten een getrouw beeld geeft van de bestedingen aan maatregelen gericht op de fysieke leefomgeving als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing van de gemeente (naam) over de investeringsperiode – (data)/ten behoeve van het project (omschrijving project).

Tevens zijn wij van oordeel dat de in het verslag opgenomen overige gegevens met betrekking tot het eindsaldo een getrouw beeld geven van de gemeentelijke dotatie aan en reserveringen voor bovengenoemde maatregelen.

Plaats, datum

Ondertekening

Terug naar begin van de pagina