Schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning voor svo/lom en svo/mlk en scholen [...] met declaratiebekostiging per 1 augustus 2001

Geldend van 01-08-2001 t/m heden

Schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning voor svo/lom en svo/mlk en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging per 1 augustus 2001

1. Inleiding

In het kader van het streven naar deregulering is het de bedoeling te komen tot vereenvoudiging van de bekostiging van scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging. Deze vereenvoudiging van de bekostiging betreft het samenvoegen van het MOA-budget, middelen voor nascholing van het personeel, middelen voor (de voorbereiding van het management op) integraal personeelsbeleid, middelen die in het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor bestuur en management en middelen ter bestrijding van arbeidsmarktknelpunten. Daarvoor in de plaats komt één budget, het schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning.

Het gaat in de nu voorliggende publicatie om dezelfde vereenvoudiging als voor het primair onderwijs is aangekondigd in de op 11 april 2001 verschenen publicatie PO/PJ/01142447 (Gele Katern 2001, 11). De daarin opgenomen maatregelen met betrekking tot verhoging van het normale (lage) verzilveringstarief, en introductie van een derde verzilveringsdatum gelden eveneens voor scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging. Een uitgebreide toelichting op herkomst van budgetten, bestedingsdoelen, betaalritme, verantwoording en overgangsregeling kunt u in deze publicatie vinden. In de nu voorliggende publicatie worden de bedragen voor de hierboven genoemde schoolsoorten bekend gemaakt.

2. Omvang van het budget per school

De omvang van het budget wordt per school vastgesteld op basis van:

 • a. het aantal leerlingen;

 • b. het aantal ambulant begeleide leerlingen; en

 • c. het aantal cumi-leerlingen.

Het schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning van scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging wordt gevormd door de som van:

 • A het aantal leerlingen1 vermenigvuldigd met € 88,17 (ƒ 194,31);

 • B het aantal ambulant begeleide leerlingen vermenigvuldigd met € 15,49 (ƒ 34,14);

 • C het aantal cumi-leerlingen2 vermenigvuldigd met € 31,83 (ƒ 70,14) en

 • D indien de school op 1 oktober 2000 wordt bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen: het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met € 12,15 (ƒ 26,78) plus het aantal cumi-leerlingen vermenigvuldigd met € 469,90 (ƒ 1035,53) plus het aantal ambulant begeleide leerlingen vermenigvuldigd met € 111,35 (ƒ 245,38).

Formalisering van het bovenstaande zal plaatsvinden in een regeling die naar verwachting uiterlijk 1 augustus 2001 zal worden gepubliceerd.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Drs. K.Y.I.J. Adelmund

 1. Het aantal leerlingen van scholen en afdelingen voor svo-lom en svo-mlk en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 234 van de WVO. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens zoals die door het bevoegd gezag worden geleverd. Indien het definitieve door de accountant vastgestelde leerlingaantal daarvan afwijkt, kan een herrekening van de omvang van het budget plaatsvinden.

  ^ [1]
 2. Het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, bedoeld in artikel 12 van het Formatiebesluit WVO

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina