Uitvoeringsregeling BTS-2001

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 02-01-2003 t/m 31-12-2003

Uitvoeringsregeling BTS-2001

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. internationaal technologisch samenwerkingsproject:

een samenwerkingsproject:

 • 1º. dat plaatsvindt in het kader van het Eureka-programma, of

 • 2º. waarbij een van de deelnemers respectievelijk een van de betrokkenen gevestigd is in Japan, Singapore of de Verenigde Staten van Amerika;

b. opkomende markten samenwerkingsproject:

een samenwerkingsproject waarbij een van de deelnemers respectievelijk een van de betrokkenen gevestigd is in:

 • 1º. China, India, Indonesië, Zuid-Afrika, Brazilië, Zuid-Korea, Maleisië of Thailand of

 • 2º. de Nederlandse Antillen;

c. ICT-doorbraakproject:

een samenwerkingsproject op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), gericht op een wezenlijke verandering ten opzichte van de bestaande ICT-ontwikkeling of de toepassing ervan;

d.

[Red: vervallen;]

e. generiek technologisch samenwerkingsproject:

een samenwerkingsproject dat niet valt onder één van de onder a tot en met d genoemde categorieën samenwerkingsprojecten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Als activiteit die niet tot een samenwerkingsproject wordt gerekend, wordt aangewezen onderzoek, overwegend ten behoeve van bedrijven die, volgens de Bedrijfsclassificatie Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) worden ingedeeld in de categorieën:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening ten behoeve van de landbouw en de jacht;

 • 02 Bosbouw en dienstverlening ten behoeve van de bosbouw;

 • 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren en dienstverlening ten behoeve van de visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De perioden in 2001 na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld op:

 • a. 21 mei 2001 tot en met 13 augustus 2001;

 • b. 14 augustus 2001 tot en met 17 december 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel 4, onder a, bedoelde periode, worden vastgesteld op:

  • a. f 15.000.000,00 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. f 5.000.000,00 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. f 3.000.000,00 voor maritieme samenwerkingsprojecten;

  • d. f 6.500.000,00 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • e. f 42.500.000,00 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

 • 2 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel 4, onder b, bedoelde periode, worden vastgesteld op:

  • a. € 11.500.000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. f 3.000.000,00 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. f 2.000.000,00 voor maritieme samenwerkingsprojecten;

  • d. € 10.000.000 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • e. f 30.000.000,00 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Zowel ten aanzien van een samenwerkingsverband als ten aanzien van samenwerkingsprojecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten geldt, dat niet alle deelnemers in een samenwerkingsverband respectievelijk alle betrokkenen bij het samenwerkingsproject een ondernemer mogen zijn:

  • a. in wiens onderneming alleen of tezamen met andere ondernemingen in binnen- en buitenland van de groep, waartoe de ondernemer behoort, meer dan 25.000 werknemers werkzaam zijn, of

  • b. waarvan in totaal meer dan de helft van het geplaatste kapitaal direct of indirect wordt verschaft door twee of meer ondernemers als bedoeld onder a.

 • 2 Voor de bepaling van het aantal werknemers dat bij een ondernemer in dienst is geldt als peildatum de laatste dag van het aan het jaar van indiening van de aanvraag voorafgaande kalenderjaar, worden deeltijdwerkers naar evenredigheid van de met hen overeengekomen arbeidsduur in aanmerking genomen en worden, indien de ondernemer tot een groep behoort, de bij de tot die groep behorende natuurlijke personen of rechtspersonen in dienst zijnde werknemers in aanmerking genomen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 De in het eerste lid genoemde doelstellingen wegen alle even zwaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9a

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprogramma's kan de aanvraag om subsidie elektronisch worden ingediend, indien de aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van de elektronische weg die daartoe is geopend en de indiening geschiedt met toepassing van de pincode en het certificaat die aan de aanvrager zijn toegekend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de documenten die zijn vermeld in het formulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 3 Als tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, geldt het tijdstip waarop de aanvraag het systeem voor gegevensverwerking van de minister heeft bereikt.

 • 4 De minister bevestigt de ontvangst van de aanvraag.

 • 5 De minister kan weigeren de aanvraag te aanvaarden indien de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid daarvan onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en inhoud van de aanvraag. De minister deelt een weigering zo spoedig mogelijk aan de afzender mee.

 • 6 De ontvangstbevestiging, bedoeld in het vierde lid, en de weigering, bedoeld in het vijfde lid, worden elektronisch verzonden. Als tijdstip waarop het bericht is verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt waarover de minister geen controle heeft.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

De Uitvoeringsregeling BTS wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen om subsidie op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BTS-2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 11 mei 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina