Mandaat directeur Industrie en Handel

[Regeling vervallen per 22-08-2007.]
Geldend van 13-05-2001 t/m 21-08-2007

Mandaat directeur Industrie en Handel

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2007]

 • 1 De directeur Industrie en Handel is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. subsidie ten behoeve van de verbetering van de marktstructuur, promotionele activiteiten en economische samenwerking en het Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) voor zover de subsidieverlening een bedrag van f 550.000,- per geval niet te boven gaat;

  • b. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR INDUSTRIE EN HANDEL,'.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2007]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is de plaatsvervangend directeur Industrie en Handel gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden te beslissen en stukken te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR INDUSTRIE EN HANDEL,'.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2007]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 22-08-2007]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 januari 1997, nr. P&O/A 97-391, houdende de machtiging aan de directeur Industrie en Handel tot het beslissen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 22-08-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 10 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina