Mandaat directeur Groene Ruimte en Recreatie

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 13-05-2001 t/m 05-05-2009

Mandaat directeur Groene Ruimte en Recreatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

 • 1 De directeur Groene Ruimte en Recreatie is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de besteding van de in de Rijksbegroting artikel U 0405 (Openluchtrecreatie) geprogrammeerde gelden voor grondaankoop, planvorming, inrichting en aanleg van voorzieningen en voor het beheer van Rijksrecreatiegelden;

  • b. de besteding van in de Rijksbegroting onder artikel U 0405 (Openluchtrecreatie) opgenomen gelden voor de uitvoering van publieke infrastructuur van toeristisch-recreatieve aard;

  • c. de verlening van subsidies aan organisaties, werkzaam op het terrein van de Openluchtrecreatie;

  • d. uitgaven van materiële aard tot een maximum bedrag van f 500.000,- op jaarbasis;

  • e. het met toepassing van artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 7 van dat reglement;

  • f. de aanwijzing van wateren, bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel c, van de Visserijwet 1963;

  • g. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR GROENE RUIMTE EN RECREATIE,'.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is de plaatsvervangend directeur Groene Ruimte en Recreatie gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden te beslissen en stukken te ondertekenen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR GROENE RUIMTE EN RECREATIE,'.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

 • 2 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 2 eerste lid, in afwijking van artikel 2, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR GROENE RUIMTE EN RECREATIE,'.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 februari 2000, nr. P&O/A 2000/552, houdende de machtiging aan de directeur Groene Ruimte en Recreatie tot het beslissen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 10 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina