Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië

Geldend van 18-05-2001 t/m heden

Besluit van 10 mei 2001, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2001, nr. IFZ 2001/141 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Gelet op artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 2001, nr. W06.01.0136/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 3 mei 2001, nr. IFZ 2001/356 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder de Overeenkomst de op 5 maart 1973 ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 1973, 53, Trb. 1975, 21 en Trb. 1994, 118), zoals gewijzigd bij het op 22 juli 1991 ondertekende Protocol tot wijziging van de op 5 maart 1973 ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 1991, 133 en Trb. 1994, 119), zoals dit Protocol nadien is gewijzigd bij het op 23 augustus 1993 ondertekende Protocol tot wijziging van het op 22 juli 1991 ondertekende Protocol tot wijziging van de op 5 maart 1973 ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen (Trb. 1993, 136 en Trb. 1994, 120), zoals deze Overeenkomst is beëindigd per 1 januari 2001.

Artikel 2

Ter voorkoming van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen vindt de Overeenkomst toepassing als ware de Overeenkomst nog van kracht en voor zover de Overeenkomst overeenkomstig wordt toegepast door de Republiek Indonesië tot de datum waarop een nieuwe overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de zeventiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina