Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 13-12-2003 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies,

Besluit

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 • b. instelling: een instelling of organisatie als bedoeld in de artikelen:

  • -

   1.5.1, 1.6.1 en 3.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

  • -

   2, derde lid, van de Kaderregeling Technocentra,

  • -

   1.16, 3.1, eerste lid, en 3.3, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

  • -

   2 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek,

  • -

   3 van de TNO-wet,

  • -

   179 en 180 van de Wet op het primair onderwijs,

  • -

   4 van de Beschikking C.C.O.O.,

  • -

   3, 4, 5 en 6 van de Beschikking tot hernieuwde instelling van het Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs, en

  • -

   12, vijfde lid, van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten,

 • c. kennisnet: de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten voor het onderwijs.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister kan ter uitvoering van de nota "Onderwijs on line verbindingen naar de toekomst" (Kamerstukken II 25 733, 1998/99, nr. 30), aan een instelling eenmalig subsidie verstrekken voor de aansluiting op kennisnet en de afname van de standaard internetdiensten.

 • 2 In bijzondere gevallen kan de minister ook aan andere instellingen subsidie als bedoeld in het eerste lid verstrekken.

Artikel 3. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van maximaal ƒ 7 miljoen beschikbaar.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie is gebaseerd op het aantal kennisnetgebruikers, tot een maximum van 40, dat is vastgesteld door de minister op voorstel van de instelling.

 • 2 De hoogte van de subsidie is voldoende om de aansluiting op kennisnet en de afname van standaard internetdiensten, te kunnen bekostigen voor een periode van 3 jaar na de datum van aansluiting. Per instelling wordt slechts voor één aansluiting subsidie verstrekt.

 • 3 De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de bedragen als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en betreft:

  • a. bij minder dan 10 kennisnetgebruikers: de kosten van een 128 kbps aansluiting op kennisnet en de vergoeding van de standaard internetdiensten per kennisnetgebruiker,

  • b. 10 of meer kennisnetgebruikers: de kosten van een 256 kbps aansluiting op kennisnet en de vergoeding van de standaard internetdiensten per kennisnetgebruiker, met een maximum van 40 kennisnetgebruikers.

 • 4 De aanschaf van meer bandbreedte of internetdiensten voor meer gebruikers is voor eigen rekening van de instelling mogelijk.

2. Subsidieaanvraag en subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie wordt op aanvraag verstrekt. De subsidieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website www.ictonderwijs.nl/subsidie. U kunt het formulier (nr. CFI 61118) ook aanvragen met behulp van plaketiket CFI nr 84887.

Artikel 6. Termijn indiening en beslissing op aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidieaanvraag kan worden ingediend binnen drie maanden na de dag waarop deze regeling is bekendgemaakt.

 • 2 De minister besluit uiterlijk binnen 8 weken op de subsidieaanvragen.

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 2 Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst.

Artikel 8. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

3. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Verplichtingen

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De instelling is verplicht om (tot 1 januari 2004 overeenkomstig de in bijlage 1 bij de regeling opgenomen specificaties):

  • a. vóór 1 december 2001 over te gaan tot aansluiting op kennisnet en tot minimaal 1 januari 2004 aangesloten te blijven,

  • b. vóór 1 december 2001 over te gaan tot afname van de standaard internetdiensten tot minimaal 1 januari 2004, en

  • c. een contract tot minimaal 1 januari 2004 af te sluiten met nl.tree te Den Haag voor het totaal van de af te nemen diensten.

 • 2 Vanaf 1 januari 2004 is de instelling verplicht om:

  • a. het dan resterende subsidiebedrag aan te wenden voor aansluiting op internet en/of de afname van internetdiensten, en

  • b. bij beëindiging van het contract met nl.tree een nieuw contract te sluiten voor minimaal het resterende subsidiebedrag met een internetprovider naar keuze voor het totaal van de af te nemen diensten. Een kopie van dit nieuwe contract moet worden verstrekt aan de Directie ICT van OCW.

   • Ministerie van OCW

    T.a.v. Directie ICT / IPC 5505

    Postbus 16375

    2500 BJ Den Haag

 • 3 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister gestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen over de uitvoering van deze regeling.

4. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 10. Inlichtingen bij nl.tree

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister beoordeelt in ieder geval of de subsidieontvanger aan de verplichtingen heeft voldaan door het inwinnen van informatie bij nl.tree.

Artikel 11. Terugvordering

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien niet is voldaan aan de verplichtingen kan de minister de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister betaalt de subsidie binnen vier weken na verzending van de beslissing op de aanvraag.

5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. bij de Subsidieregeling aansluitingen kennisnet onderwijsomgeving Standaarddiensten kennisnet

[Vervallen per 01-08-2008]

Standaarddiensten kennisnet

De aansluiting op kennisnet

Deze aansluiting geeft toegang tot kennisnet en internet op basis van het Internet Protocol. Er zijn diverse mogelijkheden voor aansluitmethoden, die in de hiernavolgende tabel weergegeven zijn.

De Hoofdgroep 1 betreft de zogenaamde asymmetrische aansluitmethoden, waarbij de bandbreedte van kennisnet naar de aansluiting toe groter is dan van de aansluiting naar kennisnet. Voor deze aansluitingen wordt gebruik gemaakt van de kabel.

Hoofdgroep 2 zijn symmetrische aansluitingen waarbij de bandbreedte in beide richtingen dezelfde is. Voor deze aansluitingen wordt gebruik gemaakt van glasvezelkabels.

Inkomende

bandbreedte

gegarandeerd

Inkomende

bandbreedte

piekcapaciteit

Uitgaande

bandbreedte

gegarandeerd

Uitgaande

bandbreedte

piek capaciteit

Eenmalige

aansluitkosten

excl.BTW

Vaste

kosten per

jaar excl. BTW

Variabele

kosten

Hoofdgroep 1

Downstream

Downstream

Upstream

Upstream

M10a1

128 Kb/s

10 Mb/s

64 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 3.900,-

Nihil

M10a2

256 Kb/s

10 Mb/s

64 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 6.000,-

Nihil

M10a

512Kb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 9.320,-

Nihil

M10b

1 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 21.000,-

Nihil

M10c

2 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 38.000,-

Nihil

M10d

4 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

ƒ 300,-

ƒ 75.000,-

Nihil

Hoofdgroep 2

F34e1

2 Mb/s

34 Mb/s

2 Mb/s

34 Mb/s

ƒ 4.250,-

ƒ 63.000,-

Nihil

F34e2

4 Mb/s

34 Mb/s

4 Mb/s

34 Mb/s

ƒ 4.250,-

ƒ 96.500,-

Nihil

F34e

8 Mb/s

34 Mb/s

8 Mb/s

34 Mb/s

ƒ 4.250,-

ƒ 148.000,-

Nihil

F34f

16 Mb/s

34 Mb/s

16 Mb/s

34 Mb/s

ƒ 4.250,-

Op aanvraag

Nihil

F34g

32 Mb/s

34 Mb/s

32 Mb/s

34 Mb/s

ƒ 4.250,-

Op aanvraag

Nihil

F155h

64 Mb/s

155 Mb/s

64 Mb/s

155 Mb/s

ƒ 4.250,-

Op aanvraag

Nihil

Standaard internet diensten kennisnet

Tarief;

Het tarief voor de standaard internet diensten bedraagt ƒ 3,- (excl. BTW) per gebruiker per maand.

Webservices;

Hiermee kunnen gebruikers de webservers binnen kennisnet en op het internet bereiken.

Webhotel;

Biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze webpagina's te publiceren, waarbij de web-pagina's opgeslagen worden op een centrale server binnen kennisnet.

Eigen webserver;

Hiermee kan (door gebruikmaking van reversed proxy) de eigen webserver van een instelling of een organisatie op kennisnet gebruikt worden.

e-mail;

Stelt de gebruikers in staat om e-mail berichten te sturen naar en te ontvangen van andere kennisnet gebruikers en internet gebruikers.

Web-mail;

Kennisnet mail is hiermee voor de gebruiker ook toegankelijk via een web-interface.

News;

Geeft toegang tot een wereldwijd netwerk van nieuwsgroepen.

FTP services;

Biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt bestanden te versturen.

Socks;

Biedt de mogelijkheid voor TELNET- en IRC gebruik op het internet.

Begeleiding bij migraties

Instellingen en organisaties die reeds een internet en/of WAN voorzieningen hebben zullen door nl.tree ondersteund worden bij het migreren naar kennisnet.

Service Levels

Met nl.tree zijn kwaliteitseisen voor de dienstverlening overeengekomen. Deze betreffen onder andere de beschikbaarheid van de diensten, de capaciteit van de aansluitingen en de beveiliging.

Van 07.00 tot 23.00 uur op werkdagen kunnen storingen en incidenten via het servicepunt kennisnet aan de helpdesk van nl.tree gemeld worden.

Terug naar begin van de pagina