Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap

[Regeling vervallen per 29-12-2007.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 28-12-2007

Besluit van 9 mei 2001, houdende vaststelling van een regeling inzake vergoedingen voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten voor leden van het algemeen bestuur van een waterschap (Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000–1550, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 32a van de Waterschapswet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 februari 2001, nr. W09.01.0008/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 2001, nr. CDJZ/WVW/2001–546, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet;

  • b. lid van het algemeen bestuur: lid van het algemeen bestuur van een waterschap, dat niet tevens lid van het dagelijks bestuur van dat waterschap is;

  • c. vergoeding: een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2007]

Het algemeen bestuur kan bij verordening tot ten hoogste 20% naar beneden afwijken van de vergoeding, voortvloeiend uit artikel 2, eerste lid.

Artikel 4

[Vervallen per 29-12-2007]

Het algemeen bestuur kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 50% van de vergoeding wordt uitgekeerd, berekend naar rato van het aantal gehouden vergaderingen. In dat geval geschiedt de uitkering aan het lid van het algemeen bestuur op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen.

Artikel 5

[Vervallen per 29-12-2007]

  • 1 De vergoeding wordt door het lid van het algemeen bestuur genoten met ingang van de dag van de beëdiging.

  • 2 De vergoeding eindigt op het tijdstip van de beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

  • 3 Het lid van het algemeen bestuur dat in de loop van een kalenderjaar is beëdigd dan wel het lidmaatschap van het algemeen bestuur heeft beëindigd, ontvangt de vergoeding voor de werkzaamheden naar evenredigheid met de periode van uitoefening van het lidmaatschap in bedoeld kalenderjaar.

Artikel 6

[Vervallen per 29-12-2007]

Op de leden van het algemeen bestuur zijn van overeenkomstige toepassing de regelingen ten behoeve van ambtenaren van het waterschap ten aanzien van reiskosten en vergoeding van telefoonkosten.

Artikel 7

[Vervallen per 29-12-2007]

Ten aanzien van het zittende lid van het algemeen bestuur dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een vergoeding die meer bedraagt dan waar hij op grond van artikel 2 van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 29-12-2007]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 9

[Vervallen per 29-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen en tegemoetkoming leden algemeen bestuur waterschap.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven negenentwintigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina