Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap

[Regeling vervallen per 29-12-2007.]
Geldend van 09-07-2004 t/m 28-12-2007

Besluit van 9 mei 2001, houdende vaststelling van een regeling inzake bezoldiging voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten van de uitoefening van de werkzaamheden door leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WVW/2000–1551, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 44 van de Waterschapswet;

De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2001, nr. W09.01.0012/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 mei 2001, nr. CDJZ/WVW/2001–545, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet;

  • b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van een waterschap, bedoeld in artikel 10 van de Waterschapswet;

  • c. lid van het dagelijks bestuur: lid van het dagelijks bestuur van een waterschap, dat niet tevens voorzitter is van dat waterschap;

  • d. plaatsvervangend-voorzitter: het lid van het dagelijks bestuur dat tot plaatsvervanger van de voorzitter is aangewezen;

  • e. bezoldiging: het bedrag per maand waarop het lid van het dagelijks bestuur aanspraak kan maken.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2007]

  • 2 Het algemeen bestuur kan deze norm, indien de daadwerkelijke tijdsbesteding van het lid van het dagelijks bestuur hoger ligt dan het in het eerste lid bedoelde percentage, verhogen tot ten hoogste 40% en indien het de plaatsvervangend-voorzitter betreft tot ten hoogste 45%.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2007]

De aanspraak op de bezoldiging door het lid van het dagelijks bestuur begint op de dag van de benoeming en eindigt op het tijdstip van de beëindiging van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 29-12-2007]

Het lid van het dagelijks bestuur heeft aanspraak op een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering overeenkomstig de regels die te dien aanzien voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 29-12-2007]

Op het lid van het dagelijks bestuur zijn van overeenkomstige toepassing de regelingen ten behoeve van de ambtenaren van het waterschap ten aanzien van verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten en telefoonkosten.

Artikel 6

[Vervallen per 29-12-2007]

Ten aanzien van het lid van het dagelijks bestuur dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op een bezoldiging welke meer bedraagt dan waar hij op grond van artikel 2 van dit besluit recht op zou hebben, blijven de regels gelden zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van dit besluit, tot uiterlijk het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur.

Artikel 7

[Vervallen per 29-12-2007]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Vervallen per 29-12-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bezoldiging en tegemoetkoming in kosten leden dagelijks bestuur waterschap.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven negenentwintigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina