Uniform Aanbestedingsreglement 2001

[Regeling vervallen per 15-08-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 14-08-2004

Uniform Aanbestedingsreglement 2001

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie;

Gezien de aanbevelingen van de Werkgroep `Ordening in de bouwsector';

Besluiten:

Hoofdstuk I. Algemeen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 1. Aanduidingen, begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. aanbesteder:

degene die voornemens is een werk op te dragen;

b. opdrachtgever:

degene die een werk heeft opgedragen;

c. gegadigde:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bij een aanbesteding met voorafgaande selectie aanmeldt met het verzoek tot de inschrijving te worden uitgenodigd;

d. inschrijver:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van een inschrijving aanbiedt een werk uit te voeren;

e. directievoerende instantie:

organisatorische eenheid waaruit een of meer personen worden aangewezen om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van een werk en op de naleving van de overeenkomst van aanneming van werk;

f. aannemer:

inschrijver aan wie een werk is opgedragen;

g. bestek:

beschrijving van een werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor dat werk geldende voorwaarden;

h. standaardbestek:

bestek, opgesteld volgens de STABU-systematiek van de Stichting STABU, gevestigd te Ede, dan wel volgens de RAW-systematiek van de Stichting CROW, eveneens gevestigd te Ede, dan wel volgens een andere gezamenlijk door organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelde systematiek;

i. nota van inlichtingen:

een of meer nota's die van verstrekte inlichtingen zijn opgemaakt;

j. proces-verbaal van aanwijzing:

verslag waarin de bij een aanwijzing ter plaatse verstrekte gegevens zijn vastgelegd;

k. werk:

uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de ten behoeve van dat werk te verrichten leveringen;

l. dag:

kalenderdag;

m. inschrijvingssom:

bedrag waarvoor een inschrijver heeft aangeboden het werk uit te voeren.

Artikel 2. Termijnen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Indien de laatste dag van een in deze regeling genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor de aanbesteder van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

 • 2 Waar in dit reglement minimumtermijnen zijn gegeven voor de aanmelding als gegadigde, onderscheidenlijk voor het doen van een inschrijving, houdt de aanbesteder er bij het vaststellen van de termijn rekening mee of sprake is van een vakantieperiode dan wel van een andere periode waarvan de aanbesteder moet weten dat daarin redelijkerwijs geen aanmelding of inschrijving zal kunnen worden voorbereid.

Artikel 3. Toepasselijkheid

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Indien in de algemene bekendmaking of in de uitnodiging is vermeld dat de aanbesteding zal geschieden overeenkomstig deze regeling, zijn de bepalingen van deze regeling van toepassing, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk in de bekendmaking, de uitnodiging, het bestek, de nota van inlichtingen of het proces-verbaal van aanwijzing is afgeweken. Afwijking van de bepalingen van deze regeling is alleen toegestaan indien van de aanbesteder redelijkerwijs geen onverkorte toepassing van de bepalingen kan worden gevergd dan wel indien deze regeling in de mogelijkheid tot afwijking voorziet.

 • 2 Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, eerste volzin, wordt degene die tegenover de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of deel te nemen aan de selectie, geacht te hebben ingestemd met toepassing van deze regeling.

Artikel 4. Wijze van aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Aanbesteding van een werk kan plaatsvinden als:

 • a. openbare aanbesteding;

 • b. aanbesteding met voorafgaande selectie;

 • c. onderhandse aanbesteding;

 • d. onderhandse aanbesteding na selectie.

Hoofdstuk II. Openbare aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

ArtikelOmschrijving 5

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Een openbare aanbesteding is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven.

Artikel 6. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Een aanbesteder maakt het voornemen om een werk openbaar aan te besteden ten minste 36 dagen voor het tijdstip van aanbesteding bekend in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad. Hij kan voorts dit voornemen op andere wijze bekendmaken.

 • 2 De bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in elk geval:

  • a. naam en adres van de aanbesteder;

  • b. het van toepassing zijn van deze regeling alsmede dat de aanbesteding een openbare aanbesteding is;

  • c. dat de artikelen 42 en 43 niet van toepassing zijn indien de aan de inschrijving verbonden kosten niet worden vergoed;

  • d. een korte omschrijving van het werk, waaruit aard, omvang, algemene kenmerken en plaats van uitvoering van het werk blijken, alsmede, indien het werk in percelen is verdeeld, de grootte van de percelen en het al of niet kunnen inschrijven op elk perceel afzonderlijk, een aantal samengevoegde percelen of het totaal van de percelen;

  • e. uitvoeringstermijnen;

  • f. betalingsregeling;

  • g. waar, wanneer en onder welke voorwaarden exemplaren van het bestek verkrijgbaar zijn;

  • h. waar en wanneer inlichtingen worden gegeven;

  • i. waar en wanneer een aanwijzing ter plaatse wordt gehouden;

  • j. waar en op welke data het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing ter inzage liggen;

  • k. waar en wanneer de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 12, moeten worden ingeleverd;

  • l. plaats en tijdstip van aanbesteding;

  • m. de belangrijkste van de in artikel 7, derde lid, bedoelde eisen en gegevens;

  • n. de belangrijkste van de in artikel 7, vierde lid, bedoelde gunningscriteria en gegevens.

 • 3 De bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in voorkomend geval:

  • a. dat de mogelijkheid tot het doen van een alternatieve aanbieding is uitgesloten;

  • b. de mogelijkheid tot het achterwege laten van een aanbieding overeenkomstig het bestek en de eventuele nota van inlichtingen, indien de mogelijkheid tot het doen van een alternatieve aanbieding niet is uitgesloten;

  • c. naam en adres van de directievoerende instantie, voorzover deze op het tijdstip van bekendmaking bekend zijn;

  • d. de termijn van gestanddoening, indien wordt afgeweken van de termijn, genoemd in artikel 19, eerste lid.

Artikel 7. Bestek

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Het bestek vermeldt naam en adres van de aanbesteder.

 • 2 Het bestek dient uiterlijk 10 dagen na de datum van bekendmaking, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tot het tijdstip van de aanbesteding voor een ieder ter inzage te liggen. Een afdruk van het bestek dient tot de dag van de aanbesteding tegen betaling van de kosten van een afdruk verkrijgbaar te zijn.

 • 3 Het bestek vermeldt alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan een inschrijver op zowel de dag van aanbesteding als de dag van opdrachtverlening moet voldoen, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld, dat de daarin gegeven opsommingen van eisen en over te leggen gegevens uitputtend zijn.

 • 4 Het bestek vermeldt voorts, indien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt het werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdeel c, alle gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, alsmede de gegevens die moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk, tenzij in de bekendmaking is vermeld dat de daarin gegeven opsommingen van gunningscriteria en over te leggen gegevens uitputtend zijn. De aanbesteder vermeldt de gunningscriteria zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat hij er aan hecht.

 • 5 Het bestek vermeldt voorts of gegevens als bedoeld in het derde en vierde lid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, derde en vierde lid, dienen te worden overgelegd bij de inschrijving dan wel dienen te worden overgelegd op een later tijdstip, met dien verstande dat de aanbesteder de overlegging van stukken ter staving van gegevens over gedrag en solvabiliteit uitsluitend kan verzoeken aan de inschrijver die ingevolge artikel 24, tweede lid, voor de opdracht van het werk in aanmerking komt.

 • 6 In het bestek kan worden bepaald dat de aannemer bij de aanvang van het werk een bedrag, uitgedrukt in een percentage van de inschrijvingssom, betaalt aan de stichting die het fonds beheert voor de financiering van het collectief onderzoek met betrekking tot de sector waartoe het opgedragen werk behoort.

Artikel 8. Eisen, criteria

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De in het bestek of de bekendmaking vermelde eisen dienen objectief en eenduidig te zijn, alsmede in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van het werk.

 • 2 De in het bestek of de bekendmaking vermelde gunningscriteria die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs kunnen variëren naar de aard van de opdracht zoals prijs, verrekenprijs of -prijzen, gebruikskosten, rentabiliteit, uitvoeringstermijn en technische waarde, doch mogen niet de begroting van de inschrijver betreffen.

Artikel 9. Inlichtingen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dit werk belang te hebben, is gerechtigd tot het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen.

 • 2 Voorzover de door de aanbesteder verstrekte inlichtingen strekken ter aanvulling of wijziging van het bestek dan wel de kosten, de duur of de wijze van de uitvoering van het werk kunnen beïnvloeden, wordt van die inlichtingen alsmede van de daaraan ten grondslag liggende mondelinge en schriftelijke vragen, gesteld door degenen als bedoeld in het eerste lid, door of namens de aanbesteder een nota van inlichtingen opgemaakt.

 • 3 Van een gehouden aanwijzing ter plaatse wordt door of namens de aanbesteder een proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.

 • 4 De nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing worden door of namens de aanbesteder ondertekend en liggen ter inzage gedurende ten minste zeven dagen voorafgaand aan de dag van aanbesteding op de aangegeven plaats of plaatsen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel j.

 • 5 Een ieder die voornemens is op het werk in te schrijven, is gerechtigd de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing te waarmerken.

 • 6 Door of namens de aanbesteder wordt aan een ieder die jegens de aanbesteder blijk heeft gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of bij dit werk belang te hebben, een afschrift van de nota van inlichtingen en van het proces-verbaal van aanwijzing verstrekt.

 • 7 Alle verstrekte inlichtingen of gegeven aanwijzingen als bedoeld in dit artikel zijn, voorzover die inlichtingen of aanwijzingen zijn opgenomen in de nota van inlichtingen of in het proces-verbaal van aanwijzing, voor elke inschrijver bindend.

Artikel 10. Details, monsters

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Aan hen die blijk hebben gegeven voornemens te zijn op het werk in te schrijven of die bij het werk belang hebben, wordt zoveel mogelijk de gelegenheid geboden kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven. Van een en ander wordt in de nota van inlichtingen dan wel in het proces-verbaal van aanwijzing melding gemaakt.

Het staat de hiervoor genoemden vrij die details en monsters te waarmerken.

Artikel 11. Inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De aanbesteding geschiedt bij inschrijving.

 • 2 De inschrijver dient op de dag van de aanbesteding te beschikken over een door hem ondertekende - en op aanvraag van de aanbesteder te overhandigen - verklaring dat hij op de dag van aanbesteding voldoet aan de wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan de uitoefening van het aannemingsbedrijf.

 • 3 Het inschrijvingsbiljet, bedoeld in artikel 12, eerste lid, moet in een enveloppe zijn gesloten, waarop duidelijk moet zijn vermeld op welk werk het inschrijvingsbiljet betrekking heeft, alsmede, in geval van verdeling van het werk in percelen, op welk perceel of op welke combinatie van percelen.

 • 4 Een inschrijver is gerechtigd op het in de bekendmaking vermelde adres zelf het inschrijvingsbiljet in de daarvoor bestemde afgesloten en verzegelde bus te deponeren.

 • 5 Indien een inschrijver van zijn bevoegdheid, bedoeld in het vierde lid, geen gebruik maakt, wordt het inschrijvingsbiljet na ontvangst op het in de bekendmaking vermelde adres, door of namens de aanbesteder in de bus gedeponeerd.

 • 6 Het inschrijvingsbiljet mag tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gedeponeerd.

 • 7 Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn inschrijvingsbiljet in de bus.

 • 8 Een inschrijver kan tot het tijdstip van de aanbesteding door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring waarmee op dezelfde wijze dient te worden gehandeld als met het inschrijvingsbiljet, zijn inschrijving intrekken.

Artikel 12. Inschrijvingsbiljet

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Elk inschrijvingsbiljet moet door de inschrijver zijn ondertekend en zijn ingericht volgens model A van de bij deze regeling behorende bijlage I.

 • 2 Indien in het bestek is bepaald dat de inschrijver bij zijn inschrijving verrekenprijzen moet opgeven, moet een door de inschrijver ondertekende staat, ingericht volgens model A 1 van de bij deze regeling behorende bijlage I, bij het inschrijvingsbiljet zijn gevoegd.

 • 3 Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving gegevens als bedoeld in artikel 7, derde en vierde lid, moet verstrekken, moeten deze gegevens worden gevoegd bij - en maken zij onderdeel uit van - het inschrijvingsbiljet, bedoeld in het eerste lid. Tot deze gegevens behoren in elk geval niet gegevens betreffende de specificatie van de inschrijvingssom.

 • 4 Indien in het bestek of de bekendmaking is bepaald dat de inschrijver bij de inschrijving naast de gegevens, bedoeld in artikel 7, derde en vierde lid, dan wel in plaats van die gegevens andere gegevens moet verstrekken, dient de inschrijver de ondertekende bescheiden die deze gegevens bevatten, in een afzonderlijke dichte enveloppe te sluiten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel of op welke combinatie van percelen die bescheiden betrekking hebben. Indien gegevens zijn verlangd, bestaande uit een specificatie van de inschrijvingssom, dient de specificatie in overeenstemming te zijn met de door de aanbesteder gestelde eisen.

 • 5 De enveloppe, bedoeld in het vierde lid, dient in de enveloppe, bedoeld in artikel 11, derde lid, te worden gesloten en maakt deel uit van de inschrijving.

Artikel 13. Inschrijving op werk verdeeld in percelen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Indien het werk verdeeld is in percelen, kan worden ingeschreven op elk perceel afzonderlijk en - tenzij het tegendeel in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen is bepaald - tevens op een aantal samengevoegde percelen en op het totaal van de percelen. Voor elke inschrijving moet een afzonderlijk inschrijvingsbiljet met de daarbij behorende bescheiden in de bus, bedoeld in artikel 11, vierde lid, worden gedeponeerd.

Artikel 14. Inschrijving op werk van op te geven omvang

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Indien de aanbesteding een werk betreft van door de inschrijver bij diens inschrijving op te geven omvang voor een in het bestek of de nota van inlichtingen vermeld bedrag, wordt in het bestek of de nota van inlichtingen aangegeven op welke wijze het inschrijvingsbiljet moet worden ingericht.

Artikel 15. Gezamenlijke inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Indien twee of meer inschrijvers tezamen inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen. Zij zijn verplicht op het inschrijvingsbiljet te vermelden wie hen in alle opzichten vertegenwoordigt.

Artikel 16. Inschrijving onder voorwaarden

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Indien aan een inschrijving voorwaarden zijn verbonden, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 17. Inschrijving, inhoudende een alternatieve

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 23 is de aanbesteder verplicht een inschrijving, inhoudende een alternatieve aanbieding, in beschouwing te nemen:

  • a. indien de mogelijkheid tot het doen van een alternatieve aanbieding in de bekendmaking niet is uitgesloten;

  • b. indien de alternatieve aanbieding betrekking heeft op een wezenlijke wijziging van de voorgeschreven constructie, de bouwstoffen, de werkwijze of de hulpmiddelen, en voorts

  • c. indien de alternatieve aanbieding naar het oordeel van de aanbesteder in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

 • 2 Een alternatieve aanbieding moet worden ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven, dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een alternatieve aanbieding. Het inschrijvingsbiljet dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van hetgeen de alternatieve aanbieding inhoudt.

 • 3 De inschrijver die een alternatieve aanbieding doet, is verplicht tevens in te schrijven overeenkomstig het bestek en de nota van inlichtingen, tenzij met toepassing van artikel 6, derde lid, onderdeel b, in de bekendmaking is vermeld dat een dergelijke inschrijving achterwege gelaten mag worden.

 • 4 Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing, behoudens indien de voorwaarden de toestemming tot het gebruik van de alternatieve aanbieding betreffen.

Artikel 18. Inschrijving op varianten in het bestek

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Indien in het bestek of in de nota van inlichtingen varianten als zodanig worden omschreven, staat het een inschrijver vrij om op een of meer varianten in te schrijven, tenzij inschrijving op alle varianten in het bestek of in de nota van inlichtingen verplicht is gesteld.

 • 2 Een inschrijver dient voor elke variant waarop hij inschrijft, een afzonderlijk inschrijvingsbiljet in te dienen. De inschrijver geeft op het inschrijvingsbiljet duidelijk aan op welke variant de inschrijving betrekking heeft.

Artikel 19. Termijn van gestanddoening

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De inschrijver moet zijn aanbieding gestand doen gedurende 30 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, tenzij in de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld.

 • 2 De aanbesteder kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Het verzoek tot verlenging van de termijn van gestanddoening wordt niet gedaan aan de inschrijver die naar het oordeel van de aanbesteder zeer waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de opdracht van het werk. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

Artikel 20. Wijziging van de aanbieding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Een inschrijver kan zijn aanbieding na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen of aanvullen, tenzij het de inschrijver betreft die, gelet op het bepaalde in artikel 24, tweede lid, in aanmerking komt voor de opdracht van het werk en de aanbesteder aan deze inschrijver een verzoek tot wijziging of aanvulling heeft gedaan. Bij het verzoek tot wijziging of aanvulling maakt de aanbesteder geen gebruik van hetgeen hem op basis van aanbiedingen van andere inschrijvers bekend is. De inschrijver wijst een dergelijk verzoek niet af dan nadat tussen hem en de aanbesteder overleg over het verzoek heeft plaatsgevonden. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend.

 • 2 De aanbesteder doet een verzoek als bedoeld in het eerste lid, indien de inschrijvingssommen hoger zijn dan hetgeen de aanbesteder op basis van een zorgvuldige begroting van kosten redelijkerwijs mocht verwachten, een en ander onverminderd de mogelijkheid van de aanbieding gebruik te maken.

 • 3 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, dat geen ander doel heeft dan het wijzigen van de inschrijvingssom, wordt niet gedaan indien deze inschrijvingssom overeenstemt met of lager is dan het bedrag van de begroting van de aanbesteder.

 • 4 Indien de aanbesteder een verzoek als bedoeld in het eerste lid doet, is hij desgevraagd gehouden om zijn begroting over te leggen aan de inschrijver, bedoeld in het eerste lid. De opbouw van de begroting dient aan te sluiten bij de door de aanbesteder in het bestek verlangde specificatie van de inschrijvingssom.

 • 5 Indien de aanbesteder niet eerder verlangd heeft dat een specificatie van de inschrijvingssom wordt overgelegd, is hij daartoe alsnog gerechtigd bij het doen van een verzoek als bedoeld in het eerste lid.

 • 6 Partijen dienen de begroting, onderscheidenlijk de specificatie van de inschrijvingssom, over en weer vertrouwelijk te behandelen.

 • 7 Indien het in het eerste lid bedoelde overleg niet leidt tot een opdracht, kan een verzoek als bedoeld in het eerste lid worden gedaan aan de inschrijver die daarna op grond van artikel 24, tweede lid, voor de opdracht in aanmerking komt. In dat geval zijn de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Het verzoek wordt niet gedaan dan nadat de aanbesteder aan de inschrijver met wie het in het eerste lid bedoelde overleg is gevoerd, schriftelijk heeft meegedeeld dat aan hem geen opdracht wordt verleend.

 • 8 Een verzoek als bedoeld in het zevende lid kan niet worden gedaan indien het niet verlenen van de opdracht aan de inschrijver met wie het in het eerste lid bedoelde overleg is gevoerd, moet worden toegerekend aan de aanbesteder.

Artikel 21. Aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Degene die de aanbesteding houdt, opent de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten in het openbaar op de plaats en op het tijdstip van de aanbesteding zoals deze in de bekendmaking, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel l, zijn vermeld. Het is de aanbesteder niet toegestaan dit tijdstip te vervroegen.

 • 2 Hij leest de namen van de inschrijvers op alsmede de in de inschrijvingsbiljetten genoemde inschrijvingssommen, voor welke zij aanbieden het werk aan te nemen dan wel de hoeveelheid werk die zij overeenkomstig artikel 14 willen verrichten. Vervolgens leest hij de namen en de inschrijvingssommen dan wel de hoeveelheden werk op, vermeld in de inschrijvingsbiljetten die betrekking hebben op alternatieve aanbiedingen. In de op te lezen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen.

 • 3 Indien een bedrag zowel in cijfers als in letters is vermeld, die niet met elkaar overeenstemmen, geldt het bedrag in letters.

 • 4 Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt melding gemaakt.

  Degene die de aanbesteding houdt, doet evenwel geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de inschrijvingsbiljetten; de beoordeling hiervan geschiedt door de aanbesteder met inachtneming van artikel 23.

Artikel 22. Proces-verbaal van aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Van het verloop van de aanbesteding wordt proces-verbaal opgemaakt volgens model B van de bij deze regeling behorende bijlage I. Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk na de aanbesteding door degene die de aanbesteding houdt, ondertekend.

 • 2 Belangstellenden kunnen op het in de bekendmaking, bedoeld in artikel 6, genoemde adres het proces-verbaal van aanbesteding inzien of een afschrift hiervan verkrijgen.

Artikel 23. Ongeldigheid van de inschrijvingen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen gesteld in deze regeling, de bekendmaking, het bestek of de nota van inlichtingen, zijn ongeldig, tenzij die inschrijvingen voldoende zekerheid verschaffen omtrent de aanbieding en de persoon van de inschrijver. Eveneens zijn ongeldig inschrijvingen die zijn gedaan op grond van een overeenkomst, besluit of gedraging welke in strijd zijn met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Artikel 24. Keuze aannemer

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die op zowel de dag van aanbesteding als de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in de bekendmaking en het bestek zijn vermeld en die redelijkerwijs in staat moeten worden geacht het werk vakkundig en op regelmatige wijze uit te voeren. Het is de aanbesteder niet toegestaan af te wijken van de in de bekendmaking en het bestek vermelde eisen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid geschiedt de opdracht van het werk aan:

  • a. de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden;

  • b. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien het een inschrijving, inhoudende een alternatieve aanbieding betreft die door de aanbesteder in beschouwing is genomen;

  • c. de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien in de bekendmaking of het bestek overeenkomstig artikel 7, vierde lid, een of meer gunningscriteria zijn vermeld die anders zijn dan alleen de laagste prijs.

   Het is de aanbesteder niet toegestaan af te wijken van de in de bekendmaking en het bestek vermelde gunningscriteria.

 • 3 De aanbesteder neemt slechts kennis van de bescheiden die zijn gesloten in de enveloppe, bedoeld in artikel 12, vierde lid, voorzover deze betrekking hebben op de aanbieding van de inschrijver die ingevolge het tweede lid van dit artikel voor de opdracht van het werk in aanmerking komt. De overige enveloppen zendt de aanbesteder ongeopend aan de daarop vermelde inschrijver terug, met uitzondering van de enveloppen, bedoeld in artikel 42, vijfde lid, voorzover de toepasselijkheid van de artikelen 42 en 43 niet in de bekendmaking is uitgesloten.

 • 4 Voor de opdracht van het werk volgens een alternatieve aanbieding komt uitsluitend de inschrijver in aanmerking die deze aanbieding heeft gedaan.

 • 5 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De betrokken inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld dat een loting zal plaats hebben en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

 • 6 In afwijking van het eerste en tweede lid is de aanbesteder niet gehouden het werk op te dragen aan de daarvoor in aanmerking komende inschrijver, indien deze inschrijver bij de aanbesteding of bij een aanbesteding die minder dan vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden, in strijd met de waarheid de verklaring, bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft ondertekend en afgegeven.

 • 7 In afwijking van het eerste en tweede lid is de aanbesteder niet gehouden het werk op te dragen aan de daarvoor in aanmerking komende inschrijver, indien deze niet heeft voldaan aan het verzoek, bedoeld in artikel 20, eerste lid.

 • 8 Een inschrijver kan de aanbesteder schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat het werk niet aan hem is opgedragen. De aanbesteder deelt binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mee. Indien de aanbesteder het werk heeft opgedragen aan de inschrijver, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, bevatten de redenen een aanduiding van de door deze inschrijver gedane alternatieve aanbieding. De aanbesteder deelt aan de verzoeker voorts de naam mede van de inschrijver aan wie het werk is opgedragen.

 • 9 De aanbesteder is niet gehouden het werk op te dragen indien hij daarvoor goede gronden heeft. Daarvan is in ieder geval sprake:

  • a. indien geen der inschrijvers van wie de inschrijvingssommen gelijk zijn aan of lager zijn dan hetgeen de aanbesteder op basis van een zorgvuldige begroting van kosten redelijkerwijs mocht verwachten, voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, of

  • b. indien de inschrijvingssommen, na het in het kader van artikel 20 gevoerde overleg, hoger zijn dan de aanbesteder op basis van een zorgvuldige begroting van kosten redelijkerwijs mocht verwachten.

 • 10 Indien de aanbesteder besluit het werk niet op te dragen, deelt hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk, onder vermelding van de gronden, aan alle inschrijvers mede.

Artikel 25. Opdracht

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 20 komt de overeenkomst van aanneming van werk tot stand door de opdracht van het werk op grond van het inschrijvingsbiljet.

 • 2 De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling waaronder tevens wordt verstaan een telegram, telexbericht of telefax. Een telegram, telexbericht of telefax wordt onverwijld schriftelijk door de aanbesteder bevestigd.

 • 3 De datum van de opdracht is die van de verzending van de mededeling, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de schriftelijke mededeling, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de aannemer toegezonden een door of namens de opdrachtgever gewaarmerkt afschrift van zijn inschrijvingsbiljet met de eventuele staat van verrekenprijzen, alsmede een gewaarmerkt exemplaar van het bestek en de daarbij behorende tekeningen, een gewaarmerkt afschrift van de nota van inlichtingen en van het proces-verbaal van aanwijzing.

Artikel 26. Zekerheidstelling

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Een aanbesteder mag uitsluitend van de inschrijver aan wie hij voornemens is het werk op te dragen zekerheidstelling bedingen.

 • 2 Het bedrag van de zekerheid mag het bedrag als terzake van zekerheidstelling voor de nakoming van de uit de overeenkomst van aanneming voortvloeiende verplichtingen in de bekendmaking of in het bestek is genoemd, niet te boven gaan.

 • 3 In afwijking van het tweede lid mag een aanbesteder, indien hij het werk overeenkomstig een alternatieve aanbieding wil opdragen aan de inschrijver die de alternatieve aanbieding heeft gedaan, van die inschrijver zekerheidstelling verlangen die het in het tweede lid bedoelde bedrag te boven gaat, met dien verstande dat het bedrag van de zekerheidstelling niet meer mag bedragen dan 10% van de inschrijvingssom.

Hoofdstuk III. Aanbesteding met voorafgaande selectie

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 27. Omschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Een aanbesteding met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor ten minste één, doch niet meer dan het aantal gegadigden, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel k, tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd.

Artikel 28. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Degene die voornemens is een werk met voorafgaande selectie aan te besteden, maakt dit voornemen bekend in de Staatscourant of in een landelijk verspreid vakblad. Hij kan voorts dit voornemen op andere wijze bekendmaken. Bij het bekendmaken vermeldt hij dat een ieder zich schriftelijk kan aanmelden om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te kunnen komen met gebruikmaking van een door de aanbesteder ter beschikking te stellen formulier, ingericht volgens model C van de bij deze regeling behorende bijlage I.

 • 2 De bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in elk geval:

  • a. naam en adres van de aanbesteder;

  • b. het van toepassing zijn van deze regeling alsmede dat de aanbesteding een aanbesteding met voorafgaande selectie is;

  • c. dat de artikelen 42 en 43 niet van toepassing zijn indien de aan de inschrijving verbonden kosten niet worden vergoed;

  • d. een korte omschrijving van het werk waaruit aard, omvang, algemene kenmerken en plaats van uitvoering van het werk blijken alsmede, indien het werk in percelen is verdeeld, de grootte van de percelen en het al of niet kunnen inschrijven voor elk perceel afzonderlijk, het aantal samengevoegde percelen of het totaal van de percelen;

  • e. uitvoeringstermijnen;

  • f. betalingsregeling;

  • g. alle maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan gegadigden moeten voldoen alsmede de gegevens die bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, moeten worden overgelegd om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te kunnen komen;

  • h. een termijn waarbinnen aanmelding als bedoeld in het eerste lid dient te geschieden;

  • i. plaats van aanmelding;

  • j. een uiterste datum waarop door of namens de aanbesteder de uitnodigingen tot inschrijving zullen worden verzonden;

  • k. het maximale aantal gegadigden waaraan een uitnodiging tot inschrijving zal worden verzonden, tenzij het vijfde lid, tweede volzin, van dit artikel van toepassing is;

  • l. de wijze waarop de keuze tot uitnodiging wordt bepaald;

 • 3 De bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, vermeldt in voorkomend geval:

  • a. dat de mogelijkheid tot het doen van een alternatieve aanbieding is uitgesloten;

  • b. de mogelijkheid tot het achterwege laten van een aanbieding overeenkomstig het bestek en de eventuele nota van inlichtingen, indien de mogelijkheid tot het doen van een alternatieve aanbieding niet is uitgesloten;

  • c. naam en adres van de directievoerende instantie, voorzover deze op het tijdstip van bekendmaking bekend zijn.

 • 4 De termijn, bedoeld in het tweede lid, onderdeel h, is ten minste 21 dagen of, in spoedeisende gevallen, ten minste 12 dagen na de dag waarop het voornemen, bedoeld in het eerste lid, is bekendgemaakt.

 • 5 Het in het tweede lid, onderdeel k, bedoelde aantal gegadigden waaraan een uitnodiging tot inschrijving wordt gezonden, bedraagt niet meer dan tien. Indien het werk wordt aanbesteed op basis van een RAW-standaardbestek waarin door de aanbesteder de hoeveelheden resultaatsverplichting of de hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, wordt geen maximum gesteld.

Artikel 29. Eisen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

De eisen, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel g, dienen objectief en eenduidig te zijn alsmede in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van het werk.

Artikel 30. Uitnodiging tot inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Tenzij de aanbesteder besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, bepaalt hij na ontvangst van de aanmeldingen aan wie van de gegadigden hij een uitnodiging tot inschrijving toezendt.

 • 2 Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel g, groter is dan het in de bekendmaking aangegeven aantal, maakt de aanbesteder bij de keuze van het aangegeven aantal uit te nodigen gegadigden gebruik van een van de volgende mogelijkheden:

  • a. door uit het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel g, maximaal 3 gegadigden te kiezen, alsmede aan de gekozen gegadigden per gekozen gegadigde minimaal twee door loting bepaalde gegadigden toe te voegen;

  • b. door uit het aantal gegadigden dat voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel g, met behulp van een objectieve methode het aangegeven aantal uit te nodigen gegadigden te kiezen. De aard van de objectieve methode wordt in de bekendmaking vermeld. In de bekendmaking worden de bij de nadere selectie te hanteren wegingsfactoren en de waardering daarvan vermeld.

 • 3 De uitnodiging tot inschrijving vermeldt:

  • a. een verwijzing naar de in artikel 28 genoemde bekendmaking;

  • b. waar, wanneer en onder welke voorwaarden exemplaren van het kosteloos ter beschikking te stellen bestek verkrijgbaar zijn;

  • c. waar en wanneer inlichtingen zullen worden gegeven;

  • d. waar en wanneer een eventuele aanwijzing ter plaatse wordt gehouden;

  • e. waar en op welke data het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing ter inzage liggen;

  • f. waar en wanneer de inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd;

  • g. plaats en tijdstip van de aanbesteding;

  • h. aanduiding van de stukken die zonodig door de gegadigde ter staving van de gegevens, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel g, of ter aanvulling op die gegevens moeten worden overgelegd, met dien verstande dat de aanbesteder de overlegging van stukken ter staving van gegevens over gedrag en solvabiliteit uitsluitend kan verzoeken aan de inschrijver die ingevolge artikel 24, tweede lid, voor de opdracht van het werk in aanmerking komt;

  • i. de belangrijkste van de in artikel 7, vierde lid, bedoelde gunningscriteria en gegevens.

Artikel 31. Verzending uitnodigingen tot inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Indien de aanbesteder meer dan één gegadigde kiest, verzendt hij de uitnodigingen tot inschrijving gelijktijdig.

 • 2 De termijn tussen de dag van verzending van deze uitnodigingen en de dag van de aanbesteding bedraagt ten minste 21 dagen of, in spoedeisende gevallen, ten minste 10 dagen.

 • 3 De aanbesteder verzendt, gelijktijdig met de uitnodigingen, aan een door hem niet gekozen gegadigde bericht, dat hij niet wordt uitgenodigd.

 • 4 Een niet gekozen gegadigde kan de aanbesteder binnen 10 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk verzoeken in kennis te worden gesteld van de redenen die ertoe hebben geleid dat hij niet is uitgenodigd. De aanbesteder deelt binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek aan de verzoeker schriftelijk deze redenen mee.

Artikel 32. Inschrijving en aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Op de inschrijving en aanbesteding, bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de voorschriften, bedoeld in de artikelen 7, vierde en zesde lid, 8, tweede lid, en 9 tot en met 26, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a. het in artikel 9, zesde lid, genoemde afschrift van de nota van inlichtingen en, voorzover van toepassing, van het proces-verbaal van aanwijzing, door of namens de aanbesteder slechts wordt verstrekt aan een gegadigde die voor inschrijving op het werk is uitgenodigd;

 • b. de gelegenheid om kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters als bedoeld in artikel 10 slechts aan een gegadigde die voor inschrijving op het werk is uitgenodigd, wordt geboden;

 • c. de termijn van gestanddoening, bedoeld in artikel 19, eerste lid, op 30 dagen gehandhaafd blijft, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld;

 • d. de opening van de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 21, eerste lid, niet openbaar is; alleen de inschrijvers in persoon of bij gemachtigde mogen hierbij tegenwoordig zijn;

 • e. in afwijking van artikel 22, tweede lid, alleen de inschrijvers van het proces-verbaal van aanbesteding kunnen kennisnemen.

Hoofdstuk IV. Onderhandse aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 33. Omschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in de regel niet meer bedraagt dan zes.

Artikel 34. Uitnodiging tot inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De aanbesteder geeft van zijn voornemen om een werk aan te besteden kennis door een uitnodiging tot inschrijving aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen te zenden.

Artikel 35. Verzending uitnodigingen tot inschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De aanbesteder verzendt de uitnodigingen tot inschrijving, bedoeld in artikel 34, gelijktijdig.

 • 2 De termijn tussen de dag van verzending van deze uitnodigingen en de dag van de aanbesteding bedraagt ten minste 21 dagen, of in spoedeisende gevallen ten minste 10 dagen.

Artikel 36. Inschrijving en aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Op de inschrijving en aanbesteding, bedoeld in dit hoofdstuk, zijn de voorschriften, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 26, uitgezonderd die van artikel 24, eerste, tweede, derde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a. het in artikel 9, zesde lid, genoemde afschrift van de nota van inlichtingen en, voorzover van toepassing, van het proces-verbaal van aanwijzing, door of namens de aanbesteder slechts wordt verstrekt aan hem die voor inschrijving op het werk is uitgenodigd;

 • b. de gelegenheid om kennis te nemen van details van hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van monsters die het algemene karakter van de leveringen aangeven, bedoeld in artikel 10, slechts aan hem die voor inschrijving op het werk is uitgenodigd, wordt geboden;

 • c. de termijn van gestanddoening, bedoeld in artikel 19, eerste lid, op 30 dagen gehandhaafd blijft, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn is gesteld;

 • d. de inschrijver, bedoeld in artikel 20, eerste lid, de inschrijver is wiens aanbieding, gelet op artikel 37, de aanbesteder het meest aannemelijk voorkomt;

 • e. de opening van de enveloppen met de inschrijvingsbiljetten, bedoeld in artikel 21, eerste lid, niet openbaar is; alleen de inschrijvers in persoon of bij gemachtigde mogen hierbij tegenwoordig zijn;

 • f. in afwijking van artikel 22, tweede lid, alleen de inschrijvers van het proces-verbaal van aanbesteding kunnen kennisnemen.

Artikel 37. Keuze aannemer

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

De opdracht van het werk geschiedt aan de inschrijver, wiens aanbieding de aanbesteder het meest aannemelijk voorkomt.

Hoofdstuk V. Onderhandse aanbesteding na selectie

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 38. Omschrijving

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Een onderhandse aanbesteding na selectie is een aanbesteding waarbij een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een selectie, waarna een of meer van hen, doch niet meer dan zes, tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd.

Artikel 39. Selectie en uitnodiging

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De aanbesteder geeft op een door hem te bepalen wijze aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen kennis van zijn voornemen een werk aan te besteden. Daarbij vermeldt hij het maximale aantal gegadigden waaraan een uitnodiging tot inschrijving zal worden gezonden, aan welke eisen moet worden voldaan alsmede welke gegevens moeten worden overgelegd om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te kunnen komen, met dien verstande dat de aanbesteder de overlegging van stukken ter staving van gegevens over gedrag en solvabiliteit uitsluitend kan verzoeken aan de inschrijver wiens aanbieding de aanbesteder het meest aannemelijk voorkomt. Na ontvangst van de aanmeldingen die plaats moeten vinden door middel van een door de aanbesteder bij de uitnodiging tot inschrijving gevoegd aanmeldingsformulier, ingericht volgens model C van de bij deze regeling behorende bijlage I, en de daarbij verstrekte gegevens bepaalt de aanbesteder wie hij uitnodigt om op het werk in te schrijven.

 • 2 Indien het aantal gegadigden dat voldoet aan de door de aanbesteder gestelde eisen, groter is dan het door de aanbesteder vermelde aantal, maakt de aanbesteder bij de keuze van het vermelde aantal uit te nodigen gegadigden gebruik van een van de volgende mogelijkheden:

  • a. door uit het aantal gegadigden dat voldoet aan de door hem gestelde eisen, maximaal twee gegadigden te kiezen, alsmede aan de gekozen gegadigde(n) per gekozen gegadigde twee door loting bepaalde gegadigden toe te voegen;

  • b. door uit het aantal gegadigden dat voldoet aan de door de aanbesteder gestelde eisen, met behulp van een objectieve methode het door hem vermelde aantal uit te nodigen gegadigden te kiezen. De aard van de objectieve methode wordt in de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, vermeld. In de kennisgeving worden de bij de nadere selectie te hanteren wegingsfactoren en de waardering daarvan vermeld.

Artikel 40. Inschrijving en aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Op de in dit hoofdstuk bedoelde uitnodiging tot inschrijving, de inschrijving en de aanbesteding zijn de voorschriften, bedoeld in de artikelen 34, tweede lid, en 35 tot en met 37 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, voor openbare aanbesteding wordt gelezen: onderhandse aanbesteding na selectie.

Hoofdstuk VI. Inschrijvingskosten

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 41. Toepassingsbereik

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing behoudens wanneer in de bekendmaking onderscheidenlijk de uitnodiging tot inschrijving anders is bepaald.

Artikel 42. Vergoeding van inschrijvingskosten

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De aan een inschrijving verbonden kosten worden met inachtneming van artikel 43 vergoed indien van meer dan drie inschrijvers inschrijvingen zijn ontvangen.

 • 2 Geen vergoeding wordt toegekend:

  • a. indien het aan de inschrijvers is toe te rekenen dat het werk niet wordt opgedragen;

  • b. indien aan het aanbestede werk een standaardbestek ten grondslag ligt, waarvan alle te verwerken hoeveelheden verrekenbaar zijn.

 • 3 Onverminderd het tweede lid komen voor vergoeding van inschrijvingskosten in aanmerking de inschrijvers met de laagste tien inschrijvingssommen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen inschrijvingen overeenkomstig het bestek en inschrijvingen, inhoudende een alternatieve aanbieding.

 • 4 Bij de bepaling van de inschrijvingssommen, bedoeld in het derde lid, worden uitgezonderd:

  • a. de inschrijving of inschrijvingen van de inschrijver aan wie het werk is opgedragen;

  • b. de inschrijvingen van inschrijvers ten aanzien van wie de aanbesteder voor de datum van opdracht heeft bepaald dat deze niet aan de eisen voldoen en van inschrijvers op wie het gestelde in artikel 24, zesde of zevende lid, van toepassing is;

  • c. de inschrijvingen, inhoudende een alternatieve aanbieding, waarop artikel 17, eerste lid, niet van toepassing is;

  • d. andere dan de laagste inschrijving van eenzelfde inschrijver;

  • e. de inschrijvingen die geen ander doel hebben dan het verkrijgen van een vergoeding als bedoeld in dit artikel.

 • 5 Voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel e, worden, in afwijking van artikel 24, derde lid, de enveloppen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, geopend, voorzover deze betrekking hebben op de aanbiedingen van de inschrijvers, bedoeld in het derde lid van dit artikel. Opening van deze enveloppen vindt niet eerder plaats dan nadat het werk is opgedragen.

 • 6 Binnen vier weken nadat het werk is opgedragen, stelt de aanbesteder vast welke inschrijvers voor een vergoeding in aanmerking komen en doet hij deze hiervan gelijktijdig mededeling. De in de enveloppen, bedoeld in het vijfde lid, gesloten bescheiden worden aan de betrokken inschrijvers teruggezonden.

 • 7 Betaling van de vergoeding aan de inschrijvers, bedoeld in het zesde lid, vindt plaats binnen acht weken nadat het werk is opgedragen.

Artikel 43. Omvang van de vergoeding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 De op grond van artikel 42 te betalen vergoeding wordt op basis van de inschrijvingssom berekend overeenkomstig tabel A, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II, indien aan het aanbestede werk ten grondslag ligt:

  • a. een bestek, niet zijnde een standaardbestek, waarin geen hoeveelheden zijn vermeld, of

  • b. een bestek, niet zijnde een standaardbestek, waarin hoeveelheden zijn vermeld, welke echter niet verrekenbaar zijn.

 • 2 De op grond van artikel 42 te betalen vergoeding wordt op basis van de inschrijvingssom berekend overeenkomstig tabel B, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II, indien aan het aanbestede werk ten grondslag ligt:

  • a. een bestek, niet zijnde een standaardbestek, waarin hoeveelheden zijn vermeld die verrekenbaar zijn, of

  • b. een standaardbestek waarin geen hoeveelheden zijn vermeld.

 • 3 De op grond van artikel 42 te betalen vergoeding wordt op basis van de inschrijvingssom berekend overeenkomstig tabel C, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II, indien aan het aanbestede werk een standaardbestek ten grondslag ligt, waarin hoeveelheden zijn vermeld welke echter niet verrekenbaar zijn.

 • 4 De op grond van artikel 42 te betalen vergoeding wordt op basis van de inschrijvingssom berekend overeenkomstig tabel D, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II, indien op onderdelen van het aanbestede werk een eigen ontwerp van de inschrijvers wordt verlangd, ongeacht of daaraan een standaardbestek ten grondslag ligt.

 • 5 Aan de berekening van de op grond van artikel 42 te betalen vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het eerste, tweede, derde en vierde lid van dit artikel ligt ten grondslag de inschrijvingssom van de inschrijver aan wie het werk is opgedragen, met dien verstande dat indien het werk niet wordt opgedragen, aan de berekening ten grondslag ligt de inschrijvingssom van de laagste inschrijver.

Hoofdstuk VII. Beslechting van geschillen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 44. Geschillen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen - daaronder een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd -, dat ontstaat naar aanleiding van een aanbesteding waarop deze regeling van toepassing is, wordt beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen, bedoeld in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van de algemene bekendmaking van de aanbesteding of van de uitnodiging tot inschrijving luidden.

 • 2 Onder betrokkenen als bedoeld in het eerste lid wordt tevens verstaan een vereniging van aannemers met volledige rechtsbevoegdheid, die zich tot doel stelt zowel de collectieve als de individuele belangen van haar leden te behartigen.

 • 3 Degene die een geschil als bedoeld in het eerste lid later dan drie maanden na de datum van de opdracht, bedoeld in artikel 25, derde lid, aanhangig maakt, is niet ontvankelijk in hetgeen hij vordert, tenzij het geschil voortvloeit uit een omstandigheid welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken. In dit laatste geval gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat de desbetreffende omstandigheid is gebleken.

 • 4 Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder van de partijen het recht het geschil, voorzover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk indien de vordering bij de Raad, bedoeld in het eerste lid, aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt, is niet gerechtigd aan de behandeling van laatstbedoelde vordering medewerking te verlenen.

 • 5 Indien het overeenkomstig het eerste lid benoemde scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters, maakt een buitengewoon lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland hiervan deel uit. Het buitengewoon lid treedt op als voorzitter van het scheidsgerecht.

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Artikel 45. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

 • 1 Het besluit van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 2 juni 1986, Nr. MJZ 0266001, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Juridische Zaken, tot vaststelling van het Uniform Aanbestedingsreglement 1986 wordt ingetrokken.

 • 2 Aanbestedingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bekend zijn gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot inschrijving voor bedoeld tijdstip is verzonden, geschieden, voorzover van toepassing, overeenkomstig het in het eerste lid genoemde Uniform Aanbestedingsreglement 1986.

Artikel 46. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Artikel 47. Citeertitel

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uniform Aanbestedingsreglement 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 2001

De

Staatsecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof

BIJLAGE I

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Model A

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Korte omschrijving van het werk

Inschrijvingsbiljet

De hierna te noemen inschrijver(s):

a. ... 1

gevestigd te ... 2

b. ... 1

gevestigd te ... 2

c. ... 1

gevestigd te ... 2

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van:

... 3

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: € ... 4

(... euro) 5

Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting bedraagt € ... 6

(... euro) 7

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hierbijgaande ondertekende staat. 8

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder a. genoemde inschrijver. 9

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te ..., de ... (datum)

De inschrijver(s),

a. ... (handtekening)

b. ... (handtekening)

c. ... (handtekening)

Toelichting bij model A

 • 1. Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

 • 2. Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

 • 3. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het totaal van de percelen.

 • 4. Inschrijvingssom in cijfers.

 • 5. Inschrijvingssom in letters.

 • 6. Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

 • 7. Bedrag van de omzetbelasting in letters.

 • 8. Deze zin niet op te nemen, althans niet in te vullen, indien in het bestek of de nota van inlichtingen niet is bepaald, dat bij de inschrijving verrekenprijzen moeten worden opgegeven.

 • 9. Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschiedt.

Model A1. Staat van verrekenprijzen

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Staat van verrekenprijzen behorende bij het inschrijvingsbiljet, waarin de inschrijver(s) zich door ondertekening dezes bereid verklaart (verklaren) tot uitvoering van:

... 1

Volgnr.

Beschrijving

Eenheid

Verreken-prijs

in euro's

(excl. OB)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Gedaan te ..., de ... (datum)

De inschrijver(s),

... (handtekening(en))

Toelichting bij model A1

 • 1. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het totaal van de percelen.

Model B. Proces-verbaal van aanbesteding

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Op ...dag, de ... (datum), om ... uur, te ... 1

is door mij ... 2

overgegaan tot het openen van de inschrijvingsbiljetten voor de aanneming van ... 3

Bij de gehouden ... 4

zijn ingekomen ... inschrijvingen, waarvan de onderstaande staat (staten) is (zijn) opgemaakt ... 5

Inschrijvers

(met hun

adressen)

Perceel,

percelen,

of totaal

Inschrijvings-

sommen

(excl. OB)

Bijzonder-

heden

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Opgemaakt te ..., de ... (datum)

Handtekening, (van degene die de

aanbesteding heeft gehouden)

Toelichting bij model B

 • 1. Dag, datum, uur, plaats en adres, waar de aanbesteding is gehouden.

 • 2. Naam van degene, die de aanbesteding heeft gehouden en de hoedanigheid waarin hij zulks doet, zoals: aanbesteder, gemachtigde van de aanbesteder, ambtelijke functie, procuratiehouder, enz.

 • 3. Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek, met vermelding van nummer en dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek.

 • 4. Wijze van aanbesteding invullen, te weten: openbare aanbesteding, aanbesteding met voorafgaande selectie, onderhandse aanbesteding of onderhandse aanbesteding na selectie.

 • 5. Indien daaraan behoefte bestaat, kan meer dan een staat worden opgemaakt in welk geval het aantal staten in het proces-verbaal moet worden vermeld.

Model C. Aanmeldingsformulier terzake van een aanbesteding met voorafgaande selectie en een onderhandse aanbesteding na selectie

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

A. Gegevens aanbesteder

(in te vullen door aanbesteder)

Naam:

Adres/Postbus:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

B. Gegevens project

(in te vullen door aanbesteder)

Omschrijving werk:

Plaats van uitvoering:

C. Gegevens gegadigde

(in te vullen door gegadigde)

Naam/rechtsvorm:

Contactpersoon:

Adres/Postbus:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Handelsregister KvK te:

Registratienummer KvK:

Nummer vestigingsvergunning:

D. Gegevens combinatie

(in te vullen in geval van een gezamenlijke inschrijving)

Naam/rechtsvorm:

Vertegenwoordiger combinatie:

Adres/Postbus:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Naast de gegevens met betrekking tot de combinatie moet iedere participant in de combinatie de navolgende gegevens invullen:

Naam/rechtsvorm:

Contactpersoon:

Adres/postbus:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Handelsregister KvK te:

Registratienummer KvK:

Nummer vestigingsvergunning:

E. Ervaring

Gegadigde/participanten in de combinatie verklaart/verklaren het in de bekendmaking gevraagd aantal en/of soort werken te hebben uitgevoerd.

Gegadigde/participanten in de combinatie vullen per werk de navolgende gegevens in:

Korte omschrijving werk:

Naam en adres opdrachtgever:

Naam en adres directie:

Aannemingssom:

(Indien uitgevoerd in combinatie)

Percentage aandeel in combinatie:

Datum opdracht:

Datum van oplevering:

F. Omzet

Gegadigde/participanten in de combinatie verklaart/verklaren dat de gemiddelde jaaromzet 1 over de laatste drie boekjaren € ... bedraagt.

G. Verklaring inzake de overige door de aanbesteder in de bekendmaking opgenomen maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen

Gegadigde/participanten in de combinatie voegt/voegen de overige in de bekendmaking gevraagde verklaring(en) als bijlage(n) bij dit aanmeldingsformulier.

H. Accountantsverklaringen

Gegadigde/participanten in de combinatie voegt/voegen de in de bekendmaking gevraagde accountantsverklaring(en) als bijlage(n) bij dit aanmeldingsformulier.

I. Ondertekening

Naam:

Contactpersoon:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

In geval van gezamenlijke inschrijving (combinatie) dienen alle participanten in de combinatie dit aanmeldingsformulier te ondertekenen.

Naam participant combinatie:

Handtekening:

Naam participant combinatie:

Handtekening:

(enz.)

BIJLAGE II. behorende bij het Uniform Aanbestedingsreglement 2001

[Regeling vervallen per 15-08-2004]

Uniform Aanbestedingsreglement 2001/artikel 43

Tabellen tegemoetkoming inschrijvingskosten

Grootte-klasse werk (in euro's)

Tabel A in %

Tabel B in %

Tabel C in %

Tabel D in %

I. Burgerlijke en Utiliteitsbouw:

       
         

van 9.000 tot 45.400

1,20

1,00

0,70

2,00

van 45.400 tot 113.500

0,96

0,80

0,56

1,60

van 113.500 tot 227.000

0,72

0,60

0,42

1,20

van 227.000 tot 454.000

0,60

0,50

0,35

1,00

van 454.000 tot 2.269.000

0,36

0,30

0,21

0,60

van 2.269.000 tot 4.538.000

0,30

0,25

0,18

0,50

van 4.538.000 tot 13.613.500

0,24

0,20

0,14

0,40

boven 13.613.500

0,24

0,20

0,14

0,40

         

II. Grond-, Weg- en Waterbouw:

       
         

van 0 tot 113.500

0,60

0,50

0,35

1,00

van 113.500 tot 454.000

0,48

0,40

0,28

0,80

van 454.000 tot 2.269.000

0,36

0,30

0,21

0,60

van 2.269.000 tot 9.076.000

0,24

0,20

0,14

0,40

boven 9.076.000

0,24

0,20

0,14

0,40

 1. Indien de omzet in een bepaalde sector (zoals B&U, GWW, Installatietechniek) wordt gevraagd, deze vermelden. ^ [1]
Naar boven