Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 8 mei 2001, houdende nadere regels inzake de vrijwillige verzekering op grond van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet (Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 29 januari 2001, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/GSV/01/4340;

Gelet op de artikelen 35, vijfde lid, en 38, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, en 25, 26, tweede lid, en 27, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2001, nr. W12.01.0059/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 1 mei 2001, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/GSV/01/11.779;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk II. Premiebetaling vrijwillige verzekering

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. AOW-premiebetaling door de gewezen verzekerde

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De SVB deelt de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 35 van de AOW, zo spoedig mogelijk nadat hij een aanvraag tot gebruikmaking van de vrijwillige verzekering heeft ingediend, mee:

  • a. de hoogte van de verschuldigde AOW-premie;

  • b. de termijn waarbinnen de AOW-premie betaald dient te worden; en

  • c. de wijze waarop de betaling van de AOW-premie aan de SVB dient plaats te vinden.

 • 2 De gewezen verzekerde, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, betaalt de AOW-premie, per kalenderjaar, vooruit.

Artikel 3. AOW-premiebetaling door de verzekerde bij vrijwillige verzekering over een achterliggende periode

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Indien binnen drie maanden na de door de SVB gestelde termijn de verschuldigde AOW-premie niet geheel is betaald, wordt over het zodanig gedeelte van de periode, waarop de premiebetaling betrekking heeft, geacht AOW-premie te zijn betaald als de betaalde AOW-premie zich verhoudt tot de totaal verschuldigde AOW-premie. Daarbij wordt geacht AOW-premie te zijn betaald over de periode, welke het verst verwijderd ligt van het tijdstip van de aanvang van de verplichte verzekering.

Artikel 4. ANW-premiebetaling door de gewezen verzekerde

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Indien de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 63a van de ANW, een aanvraag tot gebruikmaking van de vrijwillige verzekering heeft ingediend en overlijdt, voordat hij de verschuldigde ANW-premie heeft kunnen betalen, is een ander bevoegd alsnog de verschuldigde ANW-premie over de periode van vrijwillige verzekering te betalen.

Hoofdstuk III. Tarief, vaststelling en inning van de premie vrijwillige verzekering AOW en ANW

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5. Vaststelling AOW-premie en ANW-premie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt indien ten aanzien van de SVB aannemelijk wordt gemaakt dat zulks tot een lagere uitkomst leidt, H voorgesteld door het feitelijke premie-inkomen voor de premieheffing in de zin van artikel 8 van de WFV.

 • 3 De met toepassing van het tweede lid vastgestelde premie bedraagt ten minste 10% van de premie vastgesteld op grond van het eerste lid.

Artikel 6. Vaststelling inkomen in natura

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij de toepassing van artikel 5 wordt de waarde van inkomen in natura door de SVB geschat, waarbij wordt uitgegaan van de waarde van dat inkomen in het land, waar het wordt of werd ontvangen.

 • 2 2. Bij de toepassing van artikel 5 wordt niet in euro ontvangen inkomen omgerekend in euro met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.

Artikel 7. Voorlopige premievaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

De SVB kan de verschuldigde premie over een bepaald kalenderjaar voorlopig vaststellen:

 • a. indien zij bij de vaststelling van die premie rekening dient te houden met de in dat kalenderjaar verschuldigde premie op grond van de verplichte verzekering; of

 • b. indien nog onduidelijk is of artikel 5, tweede lid, van toepassing is.

Zodra dat naar het oordeel van de SVB mogelijk is, wordt de over bedoeld kalenderjaar verschuldigde premie definitief vastgesteld. Eventueel te veel betaalde premie wordt terugbetaald. Eventueel nog verschuldigde aanvullende premie dient binnen een door de SVB vast te stellen termijn te worden betaald.

Artikel 8. Evenredige vermindering

[Vervallen per 01-01-2006]

Voorzover de premiebetaling slechts betrekking heeft op een gedeelte van een kalenderjaar ondergaat de premie een naar tijdsruimte evenredige vermindering.

Artikel 9. Vaststelling vrijwillige verzekeringsperiode na onvolledige betaling

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien de vrijwillige verzekering is geëindigd, wordt voorzover dit nog niet heeft plaatsgevonden, de over ieder kalenderjaar verschuldigde premie definitief vastgesteld.

 • 2 Indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt de betaalde premie geacht betrekking te hebben op de achtereenvolgende gehele kalenderjaren of, zo de belanghebbende gedurende slechts een gedeelte van een of meer kalenderjaren niet verplicht verzekerd was, op alle betreffende gedeelten van de gehele kalenderjaren, die het dichtst liggen bij het tijdstip waarop de verplichte verzekering is geëindigd.

 • 3 Indien na toepassing van het eerste lid de over een kalenderjaar verschuldigde premie niet geheel blijkt te zijn voldaan, wordt over een zodanig gedeelte van dit kalenderjaar geacht premie te zijn betaald, als de nog toe te rekenen premie zich verhoudt tot de totaal over dit kalenderjaar verschuldigde premie.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10. Subdelegatie aan de minister

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit besluit.

Artikel 11. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven zeventiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina