Mandaat Bureau Heffingen

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 10-05-2001 t/m 25-04-2004

Mandaat Bureau Heffingen

De Minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De divisiemanagers van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op:

  • a. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

  • b. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2, tweede en derde lid, 7, eerste lid en 8, eerste lid, van de Regeling erkenning monsternemers Meststoffenwet;

  • c. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Vrijstellingsregeling akkerbouwbedrijven met gezamenlijke mestopslag Meststoffenwet;

  • d. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 8, derde lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment `Het Zuivere Ei';

  • e. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 14, tweede lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment `Golden Harvest';

  • f. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij;

  • g. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 10, eerste lid, 11, 12 en 14 van de Opkoopregeling varkenshouderij;

  • h. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 11, eerste lid en 17, derde lid, van de Opkoopregeling varkenshouderij 1998;

  • i. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 9 van de Opkoopregeling varkensrechten;

  • j. de feitelijke mededeling van hetgeen in de administratie van het Bureau Heffingen staat geregistreerd ten aanzien van de op een bedrijf rustende varkens- en mestproductierechten;

  • k. de beantwoording van brieven waarin de Staat der Nederlanden aansprakelijk wordt gesteld voor schade die verband houdt met de invoering van de Wet herstructurering varkenshouderij, indien het antwoord zich beperkt tot een gestandaardiseerde afwijzing van aansprakelijkheid;

  • l. de beantwoording van aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gerichte brieven die betrekking hebben op het werkterrein van het Bureau Heffingen, indien het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en indien het niet betreft een brief die vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan.

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIVISIEMANAGER BUREAU HEFFINGEN,'.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De directeur en de plaatsvervangend directeur van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op:

  • a. het niet-ontvankelijk verklaren van een op het werkterrein van het Bureau Heffingen betrekking hebbend bezwaarschrift waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep;

  • b. het niet-ontvankelijk, dan wel gegrond of ongegrond verklaren van een bezwaarschrift dat gericht is tegen een besluit van een divisiemanager als bedoeld in artikel 1, eerste lid, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan;

  • c. de verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in onderdeel a of b;

  • d. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschriften genomen beslissingen;

  • e. verweerschriften en andere stukken in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens onderdeel a of b;

  • f. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, voortvloeiend uit besluiten genomen krachtens onderdeel a of b;

  • g. de beantwoording van aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gerichte brieven die betrekking hebben op het werkterrein van het Bureau Heffingen, indien het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en indien het niet betreft een brief die vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan.

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,',

  onderscheidenlijk

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,'.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 2, tweede lid, in afwijking van de artikelen 1, derde lid, en 2, derde lid:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIVISIEMANAGER BUREAU HEFFINGEN,'.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de divisiemanagers en de juridisch medewerkers van de sector bezwaar en beroep van het Bureau Heffingen zijn gemachtigd de Minister of de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te vertegenwoordigen in bij de bestuursrechter aanhangige gedingen, voortvloeiende uit besluiten, genomen krachtens artikel 2, tweede lid, onderdeel a of b.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2004]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 maart 2000, nr. P&O/A 2000/738, houdende de machtiging aan de directeur, plaatsvervangend directeur en divisiemanagers Bureau Heffingen tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 februari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 7 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina