Vrijstellingsbesluit Wbp

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 20-08-2016

Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit Wbp)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 januari 2001, nr. 5075630/01/6;

Gelet op artikel 29, eerste en tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 27 maart 2001, nr. W03.01.0048/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie 27 april 2001, nr. 5095178/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2. Vrijgestelde verwerkingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op de in hoofdstuk 2 van dit besluit bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens door of ten behoeve van één verantwoordelijke.

Hoofdstuk 2. Categorieen van verwerkingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Paragraaf 1. Lidmaatschap en begunstiging

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 3. Verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke beroepsorganisaties betreffende hun leden of begunstigers, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd;

  • b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;

  • c. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie na instemming van de ledenvergadering, voorzover aanwezig, op de eigen website;

  • d. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  • e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;

  • d. gegevens betreffende het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging, de stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie;

  • e. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. de leden of begunstigers;

  • b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;

  • c. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • d. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • e. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 Gegevens op de website van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie worden slechts verstrekt aan:

  • a. de leden of begunstigers;

  • b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;

  • c. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken, voor zover zij daartoe door het bestuur zijn geautoriseerd.

 • 6 De verantwoordelijke draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

 • 7 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Artikel 4. Genootschappen op geestelijke grondslag

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag betreffende de daartoe behorende personen en hun gezinsleden of begunstigers, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de activiteiten die het betrokken genootschap volgens zijn statuut uitoefent;

  • b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;

  • c. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  • d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens betreffende het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van het genootschap;

  • d. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;

  • e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge het statuut van het betrokken genootschap;

  • f. gegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging van de gezinsleden, tenzij het betrokken gezinslid daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. de tot het genootschap behorende personen en hun gezinsleden of de begunstigers;

  • b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers;

  • c. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • d. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap of het contact met het betrokken gezinslid is beëindigd, dan wel de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 2. Arbeid en pensioen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 5. Sollicitanten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die hebben gesolliciteerd om werkzaam te zijn in dienst van of ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;

  • b. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;

  • c. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

  • d. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;

  • e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

  • f. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

  • g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  • h. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  • i. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;

  • j. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 Indien betrokkene aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment wordt onderworpen, worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Artikel 6. Arbeidsbemiddeling

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van uitzendondernemingen betreffende personen die beschikbaar zijn voor arbeidsbemiddeling, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor arbeidsbemiddeling;

  • b. de bemiddeling van betrokkenen naar arbeid;

  • c. de afhandeling van de door de betrokkene gemaakte onkosten;

  • d. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

  • e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van een minderjarige;

  • e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

  • f. gegevens betreffende de functie waarnaar betrokkene een voorkeur heeft;

  • g. gegevens betreffende de aard en inhoud en opdrachtgever van een lopende arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  • h. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

  • i. andere gegevens betreffende de werkervaring van de betrokkene;

  • j. andere gegevens die van belang zijn in het kader van de arbeidsbemiddeling van betrokkene, voor zover deze door hem zijn verstrekt of hem bekend zijn;

  • k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. een opdrachtgever die een aanvraag voor arbeidsbemiddeling heeft gedaan met het oog op een mogelijke plaatsing van de betrokkene, voor zover in dat kader noodzakelijk;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 5 Indien betrokkene aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment wordt onderworpen, worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene, en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de dag van inschrijving dan wel na de dag waarop betrokkene voor het laatst op grond van de inschrijving werkzaam is geweest, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 7. Personeelsadministratie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in het kader van de personeelsadministratie betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene;

  • b. de behandeling van personeelszaken;

  • c. het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken;

  • d. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;

  • e. de opleiding van betrokkene;

  • f. de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene;

  • g. het bedrijfsmaatschappelijk werk;

  • h. de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;

  • i. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

  • j. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

  • k. het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van betrokkenen en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;

  • l. het verlenen van ontslag;

  • m. de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;

  • n. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;

  • o. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • p. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden;

  • q. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;

  • e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

  • f. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;

  • g. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;

  • h. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden;

  • i. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;

  • j. gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;

  • k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. een vakbond of een vakcentrale met het oog op het overleg met haar leden over de samenstelling van de kandidatenlijst ten behoeve van een wettelijk geregelde verkiezing van de leden van een medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie van de verantwoordelijke, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 8. Salarisadministratie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in het kader van de salarisadministratie betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkene;

  • b. het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;

  • c. een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

  • d. de personeelsadministratie;

  • e. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;

  • f. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden;

  • g. het verlenen van ontslag;

  • h. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • i. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • j. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;

  • e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;

  • g. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;

  • h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 9. Uitkering bij ontslag

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende de aanspraken van personeelsleden en oud-personeelsleden van de verantwoordelijke op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen aan of ten behoeve van de betrokkenen;

  • b. de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de betrokkenen;

  • c. een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;

  • d. de personeelsadministratie;

  • e. de salarisadministratie;

  • f. de vereniging van oud-personeelsleden;

  • g. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden;

  • h. het verlenen van ontslag;

  • i. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • j. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • k. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige personeelsleden en oud-personeelsleden;

  • e. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

  • g. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;

  • h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de in het eerste lid bedoelde aanspraken zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 10. Pensioen en vervroegde uittreding

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende de aanspraken van personen jegens de verantwoordelijke op pensioen of uitkering in verband met vervroegde uittreding, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;

  • b. het berekenen, vastleggen en innen van premies;

  • c. de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkering aan of ten behoeve van de betrokkenen;

  • d. de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de betrokkenen;

  • e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a, het tijdstip waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen, een verwijzing naar de werkgever door wiens tussenkomst de in het eerste lid bedoelde aanspraak tot stand is gekomen en een verwijzing naar de betrokken bedrijfstak;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende andere begunstigden dan de betrokkene, met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;

  • e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van premies;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen, het vastleggen en het betalen van de in het eerste lid bedoelde uitkering aan of ten behoeve van de betrokkene;

  • g. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. een vereniging van oud-personeelsleden ten behoeve van het overleg en de organisatie van een medezeggenschapsorgaan van gepensioneerden bij pensioenregelingen, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de in het eerste lid bedoelde aanspraak is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 3. Goederen en diensten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 11. Abonnementen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende abonnees van kranten, tijdschriften of andere publicaties van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het verzenden of bezorgen van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft en van andere informatie ten behoeve van de abonnees;

  • b. het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  • c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens, niet zijnde gegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet, betreffende opleiding, functie of beroep, lidmaatschappen en interessegebieden, die met het oog op de aard van de publicatie redelijkerwijs van belang zijn;

  • d. gegevens betreffende het abonnement, waaronder begrepen de aard van het abonnement;

  • e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden;

  • f. een aanduiding betreffende de reden van beëindiging van het abonnement.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na de beëindiging van het abonnement, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 12. Debiteuren en crediteuren

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 11, betreffende debiteuren of crediteuren van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op:

  • a. de financiële dienstverlening door banken, verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen voor financiële dienstverlening;

  • b. het doen van uitkeringen, het heffen of invorderen van belasting, niet zijnde leges of rechten welke worden geheven als tegenprestatie voor een bepaalde dienst, of het heffen of invorderen van premies door organisaties en instellingen belast met de uitvoering van sociale zekerheidswetten.

 • 3 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

  • b. het doen van betalingen of het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan;

  • c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • d. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de debiteuren en de crediteuren;

  • e. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 4 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • d. gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de debiteuren en crediteuren;

  • e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het derde lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het vierde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende vordering is voldaan, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 13. Afnemers en leveranciers van goederen en diensten en cliënten- en gastenadministraties

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 12 en 14 tot en met 21, betreffende afnemers, leveranciers, cliënten en gasten van de verantwoordelijke of personen die ten aanzien van levering van goederen of het verlenen van diensten tot hem in een soortgelijke relatie staan, voor zover de verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;

  • b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;

  • c. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  • d. het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen;

  • e. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen;

  • h. de uitvoering of de toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;

  • d. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • e. gegevens voor het onderhouden van contacten met de afnemers of leveranciers;

  • f. gegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de wet met het oog op het uitvoeren van een dienstverleningsovereenkomst;

  • g. andere dan de onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 14. Huur en verhuur

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de huur of verhuur van roerende of onroerende zaken door de verantwoordelijke, waaronder begrepen het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de uitvoering van de huurovereenkomst;

  • b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;

  • c. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;

  • d. het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag;

  • e. het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. activiteiten van intern beheer;

  • h. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de huurder of verhuurder;

  • b. gegevens als bedoeld onder a, van de voormalig huurder en diens partner en van medehuurders of medebewoners;

  • c. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • d. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;

  • e. gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van een huurtoeslag;

  • f. gegevens met het oog op het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;

  • g. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de huur is geëindigd, met dien verstande dat de gegevens met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van een huurtoeslag worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 15. Juridische en financiëledienstverleners

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de juridische, onderscheidenlijk financiële dienstverlening aan cliënten van notarissen, advocaten of andere rechtshulpverleners, van gerechtsdeurwaarders voorzover het hun ambtelijke praktijk betreft, registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten en werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiëledienstverlener rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de juridische of financiële dienstverlening en advisering aan een cliënt;

  • b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

  • c. het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan;

  • d. het behandelen van geschillen, waaronder begrepen het voeren van procedures;

  • e. het doen uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle;

  • f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken cliënt;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,

  • c. gegevens als bedoeld onder a, van ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de wederpartij of derden;

  • e. gegevens met het oog op de behandeling de zaak of de beslechting van het geschil;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • g. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met f, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken, dan wel bij gebreke daarvan, uiterlijk twee jaren na de beëindiging van de behandeling van de zaak, de uitvoering van de controle of de beslechting van het geschil, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 4. Zorg en welzijn

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 16. Individuele gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg, individueel of in samenwerkingsverband, mits dit samenwerkingsverband niet meer dan zes personen telt;

  • b. het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • d. het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken patiënt;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de gezins- of familieleden van de patiënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de patiënt worden ingelicht;

  • e. gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt en, ingeval van erfelijke aandoeningen, diens gezins- en familieleden;

  • f. andere bijzondere gegevens, als bedoeld in artikel 16 van de wet, met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;

  • g. gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de patiënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;

  • h. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;

  • i. gegevens betreffende de verzekering van de patiënt;

  • j. andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt alsmede degenen die optreden als vervanger van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden;

  • b. onderzoekers, als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c. zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

  • d. derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;

  • e. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling.

Artikel 17. Instellingen gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;

  • b. het verlenen van zorg;

  • c. het kunnen functioneren als contactadres voor familieleden, curatoren, mentoren en naaste betrekkingen;

  • d. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;

  • e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens die betrekking hebben op het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;

  • d. gegevens die betrekking hebben op het verlenen van zorg;

  • e. gegevens als bedoeld onder a, van degene die functioneert als contactadres, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • g. verzekeringsgegevens;

  • h. gegevens met betrekking tot de arts van betrokkene;

  • i. andere dan de onder a tot en met h bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de verlening van zorg is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 18. Kinderopvang

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;

  • b. het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;

  • c. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • d. het aanvragen van subsidie;

  • e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens als bedoeld onder a, alsmede bank- en girorekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;

  • d. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind;

  • e. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn met het oog op de opvang;

  • f. gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

  • g. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten;

  • h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de opvang is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 5. Onderwijs

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 19. Leerlingen, deelnemers en studenten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van instellingen voor onderwijs of van andere opleidings- of trainingsinstituten betreffende hun leerlingen, deelnemers of studenten en hun docenten en begeleiders, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten, dan wel het geven van studieadviezen;

  • b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

  • c. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede informatie over de leerlingen, deelnemers of studenten, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website;

  • d. het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website;

  • e. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen, deelnemers of studenten;

  • e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene;

  • f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs;

  • g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten;

  • h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

  • i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;

  • j. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;

  • k. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen;

  • l. andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 Persoonsgegevens op de website van de instelling of het instituut worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen, bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet, voor zover zij daartoe door het bevoegd gezag zijn geautoriseerd.

 • 6 De verantwoordelijke draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens tegen verdere verwerking door zoekmachines.

 • 7 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de studie is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Artikel 20. Leerplicht

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende leerplichtigen ter uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de uitvoering en toepassing van de Leerplichtwet 1969;

  • b. de behandeling van geschillen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. nationaliteit en geboorteplaats;

  • d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;

  • e. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;

  • f. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;

  • g. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. de hoofden van scholen binnen en buiten de gemeente;

  • c. de Arbeidsinspectie;

  • d. in de gemeente werkzame schoolartsen;

  • e. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • f. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • g. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerplicht is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 21. Leerlingenvervoer

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het verstrekken van vergoedingen voor het leerlingenvervoer;

  • b. het organiseren van het leerlingenvervoer;

  • c. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;

  • d. het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling,

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met het oog op het toekennen van de vergoeding, waaronder begrepen financiële gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling;

  • d. gegevens ten behoeve van de identificatie en de begeleiding van de leerling;

  • e. gegevens met betrekking tot de uitvoering van het leerlingenvervoer;

  • f. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na afloop van het schooljaar waarop de verstrekking van de vergoeding betrekking heeft, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 6. Overheid

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 22. Vergunning en melding

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op het door de verantwoordelijke ingevolge een wettelijk voorschrift verlenen van vergunningen, ontheffingen of machtigingen, dan wel met het oog op een wettelijk voorgeschreven melding bij de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het voorbereiden of nemen van, dan wel het adviseren over besluiten die op grond van een wettelijk voorschrift met betrekking tot de vergunning, ontheffing of machtiging dan wel de melding worden genomen;

  • b. het toezicht op de naleving of de handhaving van de wettelijke voorschriften op grond waarvan de vergunning, ontheffing of machtiging is verleend dan wel de melding moet worden gedaan;

  • c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, van de personen die bij de verantwoordelijke een verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging hebben ingediend of aan wie deze is verleend, dan wel op wie ingevolge een wettelijk voorschrift een meldingsplicht rust, alsmede hun bank- en girorekeningnummer;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens betreffende de aard, het tijdstip van afgifte en de geldigheidsduur van de vergunning, ontheffing of machtiging, de beperkingen waaronder deze is verleend en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, alsmede gegevens betreffende de aard van de melding;

  • d. andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een op de vergunning, ontheffing of machtiging of de melding betrekking hebbend wettelijk voorschrift.

 • 4 Persoonsgegevens als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de wet, worden niet verwerkt behoudens voor zover de verwerking van zodanig gegeven voortvloeit uit de aard van de vergunning, ontheffing, machtiging of de melding.

 • 5 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waar onder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 23. Decentrale belastingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het heffen en invorderen van belastinggelden;

  • b. het waarderen van onroerende zaken;

  • c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • d. de uitvoering en toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met betrekking tot de grondslag van de heffing en invordering;

  • d. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van heffingen en invorderingen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

  • e. gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken;

  • f. andere dan de onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk tien jaar nadat de desbetreffende vordering is voldaan, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 24. Reisdocumenten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de afgifte door de verantwoordelijke van reisdocumenten als bedoeld in de Paspoortwet, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de afgifte van reisdocumenten in het kader van de uitvoering van de Paspoortwet;

  • b. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • c. het voorraadbeheer.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, geslacht, woonplaats, adres en lengte van de houder van het reisdocument;

  • b. de geslachtsnaam van de echtgenoot of echtgenote dan wel van de gewezen echtgenoot of echtgenote van de houder van het reisdocument;

  • c. geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht van een minderjarige, jonger dan zestien jaren, die in het reisdocument van de onder a bedoelde houder van het reisdocument is bijgeschreven;

  • d. het burgerservicenummer;

  • e. datum van verstrekking en het einde van de geldigheidsduur, alsmede de territoriale geldigheid;

  • f. nationaliteit van de houder dan wel diens verblijfsstatus;

  • g. het documentnummer;

  • h. de gegevens die bij de aanvraag van het reisdocument zijn overgelegd;

  • i. foto en de handtekening van de houder;

  • j. gegevens betreffende ingehouden of vermiste reisdocumenten,

  • k. gegevens inzake de leges;

  • l. gegevens met betrekking tot de instantie die het reisdocument heeft afgegeven;

  • m. gegevens met betrekking tot het voorraadbeheer;

  • n. andere dan de onder a tot en met m genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Paspoortwet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat het afgegeven reisdocument is ingeleverd of ongeldig is geworden of na het overlijden van betrokkene, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 25. Grafrechten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een recht hebben op een begraafplaats, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het administreren van de in gebruik zijnde graven en de daarvoor verschuldigde grafrechten;

  • b. het administreren van de rechthebbenden;

  • c. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;

  • d. het innen van vorderingen, daaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, ten behoeve van grafrechten;

  • e. activiteiten van intern beheer;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

  • g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de rechthebbende op het graf, diens partner of nagelaten betrekkingen;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met betrekking tot de in gebruik zijnde graven;

  • d. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen en het innen vorderingen in verband met de rechten op een graf;

  • e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het recht op het graf is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 26. Naturalisatie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een naturalisatieverzoek hebben gedaan in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met betrekking tot de verklaringen tot verkrijging en afstand van het Nederlanderschap;

  • d. gegevens met betrekking tot familierechtelijke relaties;

  • e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap of een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd indien de betrokkene de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen of, indien het verzoek is afgewezen, uiterlijk twee jaren na de afwijzing van het verzoek, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 27. Naamswijziging

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een verzoek om (geslachts)naamswijziging hebben gedaan, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de behandeling van verzoeken tot geslachtsnaamwijziging;

  • b. het behandelen van geschillen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens met betrekking tot het voor de wijziging van de geslachtsnaam verschuldigde recht;

  • d. andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens met het oog op de behandeling van de verzoeken om geslachtsnaamwijziging.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat op het verzoek tot geslachtsnaamwijziging is beslist, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 28. Dienstplicht

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen binnen een gemeente ter uitvoering van de Kaderwet dienstplicht door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts met betrekking tot ingeschrevenen voor de dienstplicht met het oog op de uitvoering van de Kaderwet dienstplicht.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene;

  • b. een registratienummer;

  • c. gegevens als bedoeld onder a, van de gezinsleden van de betrokkene of diens werkgever;

  • d. keuringsgegevens met betrekking tot de (on)geschiktheid van betrokkene voor het vervullen van de werkelijke dienst;

  • e. gegevens met betrekking tot de persoonlijke onmisbaarheid en tot de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden van betrokkene, waaronder mede begrepen gegevens met betrekking tot de werkgever van betrokkene;

  • f. gegevens met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van betrokkene;

  • g. gegevens met betrekking tot uitstel, ontheffing of vrijstelling van de dienstplicht;

  • h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, alsmede de Minister van Defensie;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat betrokkene niet meer is ingeschreven voor de dienstplicht als bedoeld in de Kaderwet dienstplicht, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Paragraaf 7. Archieven en onderzoek

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 29. Archiefbestemming

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die uitsluitend een archiefbestemming hebben, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het archiefbeheer;

  • b. het behandelen van geschillen;

  • c. het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan de gegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan het archiefbeheer, door de verantwoordelijke zijn belast met het behandelen van geschillen, dan wel wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek verrichten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, van de wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd zodra zij hun belang voor de archiefbestemming hebben verloren.

Artikel 30. Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van organisaties voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek die uitsluitend ten dienste staan van door hen te verrichten of verricht onderzoek, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor het verzamelen, verwerken en controleren van de gegevens ten behoeve van een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een informatieloos administratienummer;

  • c. andere dan de onder a en b bedoelde gegevens, die ten behoeve van een bepaald onderzoek of een bepaalde statistiek zijn verkregen.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De in het derde lid onder a bedoelde persoonsgegevens, met uitzondering van geslacht, woonplaats en geboortejaar, worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de in dat lid onder c bedoelde gegevens omtrent de betrokkene zijn verkregen.

Paragraaf 8. Beheer en beveiliging

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 31. Documentenbeheer

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de registratie van de ontvangst, de behandeling en de afdoening van documenten door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het organiseren van de ontvangst en verzending van de documenten;

  • b. de behandeling, de aanmaak, de afdoening en archivering van documenten;

  • c. intern beheer;

  • d. het behandelen van geschillen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de afzender of geadresseerde van het betrokken document;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. een aanduiding van het onderwerp waarop het betrokken document betrekking heeft en de naam en het zakelijk adres van degene die met de behandeling daarvan is belast;

  • d. andere gegevens dan bedoeld onder a tot en met c met het oog op de organisatie van de behandeling van de documenten.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen die belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de betrokken gegevens werden opgenomen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 32. Netwerksystemen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in verband met het aanbieden van faciliteiten of diensten op een netwerk aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op openbare telecommunicatienetwerken als bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Telecommunicatiewet en de openbare telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Telecommunicatiewet.

 • 3 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het faciliteren van de communicatie met de aansluitpunten van het netwerk;

  • b. het onderhoud en het beheer van het netwerk;

  • c. interne controle en beveiliging;

  • d. het behandelen van geschillen.

 • 4 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de gebruikers binnen het netwerk;

  • b. gegevens met betrekking tot bevoegdheden van de gebruiker en de netwerkbeheerder met het oog op de aangeboden faciliteiten en diensten van het netwerk;

  • c. gegevens met betrekking tot de verrichtingen van de gebruikers en de netwerkbeheerder;

  • d. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor de gebruikers.

 • 5 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen die belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen dan wel twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd.

Artikel 33. Computersystemen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die uitsluitend zijn gericht op het onderhoud, het beheer, de beveiliging, het gebruik en de goede werking van computersystemen of computerprogramma's binnen de organisatie van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de controle op en de beveiliging van de computersystemen of computerprogramma's;

  • b. de ondersteuning van de goede werking van de computersystemen of computerprogramma's;

  • c. het sorteren en herstellen van (tussen)bestanden;

  • d. het aanmaken van reservekopieën van (tussen)bestanden;

  • e. het beheer van de systemen of programma's.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. gegevens met betrekking tot het gebruik van de programmatuur;

  • b. technische en besturingsgegevens;

  • c. gegevens ter bevordering van een goede werking;

  • d. historische gegevens;

  • e. gebruikersgegevens.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 34. Communicatieapparatuur

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in verband met het gebruik van communicatieapparatuur die ter beschikking wordt gesteld aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het tot stand brengen van de verbinding tussen de afzender en de geadresseerde;

  • b. het verzenden van mondelinge of schriftelijke boodschappen;

  • c. de interne controle en beveiliging;

  • d. het behandelen van geschillen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. de voor de communicatie benodigde gegevens;

  • b. gegevens met betrekking tot de datum en het tijdstip waarop de communicatie tot stand is gebracht en beëindigd.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen die zijn belast met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 35. Toegangscontrole

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op het geven van toegang tot gebouwen of informatiesystemen van de verantwoordelijke, dan wel onderdelen daarvan aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het verlenen van toegang tot gebouwen of informatiesystemen, dan wel onderdelen daarvan;

  • b. het toekennen van toegangsbevoegdheden;

  • c. de interne controle en bedrijfsbeveiliging.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene, waaronder gegevens met betrekking tot het zakelijk adres;

  • b. een informatieloos administratienummer;

  • c. gegevens met betrekking tot de aan betrokkene verleende bevoegdheden tot het betreden van ruimtes of toegang tot onderdelen van de informatiesystemen en gegevens met betrekking tot het tijdvak waarbinnen deze bevoegdheden bestaan;

  • d. gegevens met betrekking tot het feitelijke gebruik van de verleende bevoegdheden, alsmede gegevens met betrekking tot het gebruik van wachtwoorden;

  • e. voor zover het toegangscontrole tot gebouwen betreft, een afbeelding van betrokkene ten behoeve van de uitreiking van een toegangspas.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat het recht op toegang van betrokkene is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 36. Overig intern beheer

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 35, betreffende personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, uitsluitend ten dienste van het interne beheer van de betrokken organisatie, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het interne beheer;

  • b. de bedrijfsbeveiliging.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot het zakelijk adres, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. feitelijke gegevens betreffende de functie en de taak binnen de organisatie van de verantwoordelijke;

  • d. feitelijke gegevens betreffende de door de betrokkene verrichte of te verrichten werkzaamheden;

  • e. gegevens betreffende de aanwezigheid van de betrokkene op de plaats waar de arbeid wordt verricht en de afwezigheid in verband met ziekte, verlof of arbeidsduurverkorting;

  • f. gegevens betreffende de aan de betrokkene beschikbaar gestelde werk- en bedrijfsruimte, gereedschappen, machines, kantoorbehoeften en ander materiaal of kleding, alsmede andere voorzieningen die met het oog op de werkzaamheden zijn verstrekt.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de betrokkene de organisatie van de verantwoordelijke heeft verlaten of diens werkzaamheden ten behoeve van de organisatie heeft beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 37. Bezoekersregistratie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die de organisatie van de verantwoordelijke bezoeken of hebben bezocht, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het interne beheer;

  • b. de bedrijfsbeveiliging.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de bezoeker, waaronder gegevens met betrekking tot de organisatie waartoe de bezoeker behoort;

  • b. gegevens betreffende de persoon of de afdeling die de betrokkene wenst te bezoeken;

  • c. gegevens betreffende de reden van het bezoek;

  • d. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de bezoeker;

  • e. gegevens inzake het identiteitsbewijs van betrokkene;

  • f. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden na de datum van het bezoek, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 38. Videocameratoezicht

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera's, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de handhaving van de openbare orde.

 • 3 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;

  • b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;

  • c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;

  • d. de controle op een productieproces;

  • e. het vastleggen van incidenten.

 • 4 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;

  • b. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

Paragraaf 8a. ICT-toepassingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 38a. Intranet

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen binnen een besloten intranet van een verantwoordelijke betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt na instemming van de ondernemingsraad, voorzover deze is ingesteld, slechts voor:

  • a. het informeren van betrokkenen over de bedrijfsactiviteiten van de verantwoordelijke;

  • b. het informeren van betrokkenen over de functies en taken van betrokkenen;

  • b. het bekend maken van foto’s en videobeelden, al dan niet met geluid, aan betrokkenen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;

  • b. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;

  • c. gegevens betreffende de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;

  • d. gegevens met betrekking tot verjaardagen van betrokkenen en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;

  • e. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van betrokkenen en activiteiten binnen de onderneming of instelling.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. aan personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet, voor zover zij hiertoe zijn geautoriseerd door de verantwoordelijke.

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 38b. Persoonlijke websites

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen door individuele personen op hun persoonlijke website, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor persoonlijke doeleinden.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. gegevens van persoonlijke of familiaire aard de verantwoordelijke betreffende;

  • b. meningen en standpunten over gebeurtenissen, feiten en omstandigheden;

  • c. foto’s en videobeelden met of zonder geluid.

 • 4 De persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de website.

 • 5 De persoonsgegevens van anderen dan de verantwoordelijke worden op verzoek van de betrokkene onverwijld verwijderd.

Paragraaf 9. Overige verwerkingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 39. Bezwaarschriften, klachten en gerechtelijke procedures

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die een bezwaarschrift of klacht hebben ingediend bij de verantwoordelijke dan wel ten aanzien waarvan een gerechtelijke procedure aanhangig is bij een rechterlijk college, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. de behandeling van het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure;

  • b. het intern beheer;

  • c. het behandelen van geschillen;

  • d. de uitvoering en toepassing van een andere wet.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de indiener van het bezwaarschrift, de klacht of beroepsschrift;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;

  • c. gegevens met betrekking tot de feiten en omstandigheden waarop het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure betrekking heeft, alsmede gegevens betreffende degenen tegen wie de klacht of procedure is gericht, voor zover deze bij de betrokkenen bekend zijn;

  • d. andere gegevens dan bedoeld onder a tot en met c met het oog op de organisatie van de behandeling van het bezwaarschrift, de klacht of het beroepsschrift;

  • e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 40. Registers en lijsten

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen ten behoeve van registers of lijsten betreffende personen die over een bepaalde hoedanigheid beschikken, die voor een bepaalde hoedanigheid of prestatie in aanmerking willen komen, of die in aanmerking kunnen komen voor een benoemingsprocedure en die in verband daarmee op hun verzoek of krachtens wettelijk voorschrift in het register of op de lijst zijn opgenomen, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het actueel houden van het register of de lijst;

  • b. het nakomen van een wettelijke verplichting;

  • c. het aanbieden van een voorziening;

  • e. de uitvoering of toepassing van een andere wet;

  • f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens betreffende de hoedanigheid van betrokkene;

  • d. gegevens betreffende een gewenste hoedanigheid of een te leveren prestatie en de mate waarin betrokkene aan de voorwaarden daartoe voldoet;

  • e. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met d, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

  • a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

  • b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet;

  • c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en de grond tot opneming in het register of op de lijst geen bijzonder gegeven betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de wet uit te oefenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden uit het register of van de lijst verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen, de gewenste hoedanigheid is verkregen of de gewenste prestatie is geleverd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 41. Oud-leden en oud-leerlingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende oud-leden, oud-personeelsleden, oud-leerlingen, oud-deelnemers of oud-studenten van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor:

  • a. het onderhouden van contacten met de betrokkenen;

  • b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen;

  • c. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  • d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;

  • b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

  • c. gegevens betreffende de aard en de duur van het lidmaatschap van de oud-leden, de functie waarin en de periode gedurende welke het oud-personeelslid voor de verantwoordelijke werkzaam is geweest, of de aard van de studie en de periode gedurende welke de oud-leerling, oud-deelnemer of de oud-student de opleiding heeft gevolgd;

  • d. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften.

 • 4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 5 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij diens overlijden.

Artikel 42. Communicatiebestanden

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 41, van voor communicatie benodigde gegevens, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

 • 2 De verwerking geschiedt slechts voor;

  • a. de communicatie met betrokkenen;

  • b. het verzenden van informatie over de producten en diensten van de organisatie van de verantwoordelijke;

  • c. het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie;

  • d. het onderhouden van het contact met betrokkenen.

 • 3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene, waaronder begrepen diens zakelijk adres;

  • b. gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie;

  • c. andere gegevens dan bedoeld onder a en b die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met betrokkenen.

 • 5 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

 • 6 De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen betrokkene en de organisatie van de verantwoordelijke is verbroken.

Artikel 43. Combinaties van verwerkingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die een combinatie vormen van twee of meer verwerkingen bedoeld in de artikelen 3, 11 en 13, mits ten aanzien van elk van de onderdelen van de combinatie wordt voldaan aan de daarvoor in de betrokken artikelen vermelde eisen.

 • 2 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die een combinatie vormen van twee of meer verwerkingen bedoeld in de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9, mits ten aanzien van elk van de onderdelen van de combinatie wordt voldaan aan de daarvoor in de betrokken artikelen vermelde eisen.

 • 3 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die een combinatie vormen van een verwerking als bedoeld in artikel 40 met een verwerking als bedoeld in de artikelen 14, 16, 17, 18 en 19, mits ten aanzien van elk van de onderdelen van de combinatie wordt voldaan aan de daarvoor in de betrokken artikelen vermelde eisen.

 • 4 Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die een combinatie vormen van twee of meer verwerkingen bedoeld in de artikelen 32, 33, 34 en 35, mits ten aanzien van elk van de onderdelen van de combinatie wordt voldaan aan de daarvoor in de betrokken artikelen vermelde eisen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 44. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Hoofdstuk 2 van dit besluit is ook van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie, indien:

 • a. het een land betreft dat partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto totstandgekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132), tenzij uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie voortvloeit dat deze doorgifte is beperkt of verboden.

 • b. de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 25, zesde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281), onderscheidenlijk de Raad van de Europese Unie, heeft vastgesteld dat het derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt;

 • c. het een geval betreft als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a of e, van de wet;

 • d. de gegevens in overeenstemming met de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nr. 2000/520/EG van 26 juli 2000 overeenkomstig richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de gepastheid van de bescherming geboden door de Veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee verband houdende Vaak gestelde vragen, die door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd (PbEG L 215) naar een verantwoordelijke of bewerker gevestigd in de Verenigde Staten worden doorgegeven; of,

 • e. de gegevens worden doorgegeven krachtens een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet en deze vergunning betrekking heeft op een intern bindende gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens binnen een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 45. Voorafgaand onderzoek

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Hoofdstuk 2 van dit besluit is niet van toepassing op verwerkingen die zijn onderworpen aan voorafgaand onderzoek.

Artikel 46. Vrijwillige aanmelding

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Hoofdstuk 2 van dit besluit is niet van toepassing op verwerkingen waarvan de verantwoordelijke te kennen heeft gegeven ten aanzien daarvan te willen voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 27 van de wet.

Artikel 47. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.

Artikel 48. Citeertitel

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbesluit Wbp.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 7 mei 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de twaalfde juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven