Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden

Geldend van 16-07-2003 t/m heden

Besluit van 4 mei 2001, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van niet-fysieke stadseconomie in grote steden (Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 4 december 2000, nr. WJZ 00071786;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 26 februari 2001, nr. W10.00.0574/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 april 2001, nr. WJZ 01016877, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. niet-fysieke stadseconomie: hetgeen daaronder wordt verstaan in het doorstartconvenant grotestedenbeleid, dat als bijlage is gevoegd bij de brief van 4 december 1998 van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 1998/99, 21 062, nr. 77);

 • b. ontwikkelingsprogramma: door een gemeente vastgesteld strategisch overzicht van investeringen en maatregelen voor de komende vijf jaren, met een vooruitblik op de vijf daarop volgende jaren, dat gericht is op de beleidsdoelen economie en werkgelegenheid, fysieke ontwikkeling en sociale infrastructuur en dat meetbare doestellingen en prestaties bevat;

 • c. benchmark lokaal ondernemersklimaat: referentiekader voor de toetsing van de economische concurrentiepositie van de stad.

Artikel 2

 • 1 Onze Minister verstrekt in 2001 een subsidie ten behoeve van niet-fysieke stadseconomie aan een in bijlage 1 van dit besluit vermelde gemeente die een ontwikkelingsprogramma uitvoert dat als bijlage 1 is gehecht aan het tussen die gemeente en het Rijk op 20 december 1999 in het kader van het grotestedenbeleid gesloten convenant.

 • 2 Onze Minister verstrekt in 2001 een subsidie ten behoeve van niet-fysieke stadseconomie aan een in bijlage 2 van dit besluit vermelde gemeente die een ontwikkelingsprogramma uitvoert dat als bijlage 1 is gehecht aan het tussen die gemeente en het Rijk op 21 december 1999 in het kader van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing gesloten convenant.

Artikel 3

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Artikel 5

 • 1 Aan de subsidieverlening zijn de in het tweede tot en met zevende lid opgenomen verplichtingen verbonden.

 • 2 De subsidie-ontvanger gebruikt de subsidie voor de uitvoering van die onderdelen van het ontwikkelingsprogramma, die vallen binnen de reikwijdte van het Beleidskader stadseconomie (Kamerstukken 1998/99, 21 062, nr. 77), onderdeel niet-fysieke economie.

 • 3 De subsidie-ontvanger komt de voor hem uit het convenant met betrekking tot de subsidie voortvloeiende verplichtingen na.

 • 4 De subsidie-ontvanger neemt deel aan de tweejaarlijkse herhalingsmeting van de benchmark lokaal ondernemers klimaat.

 • 5 De subsidie-ontvanger neemt bij het gebruik van de subsidie de ingevolge het Verdrag betreffende de Europese Unie voor de Staat geldende verplichtingen in acht.

 • 6 De subsidie-ontvanger dient bij Onze Minister een aanvraag om subsidievaststelling in overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de beschikking tot subsidieverlening is vermeld.

 • 7 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle door hem aangegane verplichtingen en verrichte betalingen kunnen worden afgelezen.

§ 4. Voorschotten

Artikel 6

 • 1 Op een subsidie ter zake waarvan een beschikking tot subsidieverlening geldt wordt door Onze Minister ten hoogste eenmaal per kalenderjaar een voorschot verstrekt.

 • 2 Het voorschot is het bedrag dat in bijlage 1 of bijlage 2 van dit besluit als voorschot is vermeld.

§ 5. De subsidievaststelling

Artikel 7

Onze Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 mei 2001

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage 1. Euro's (bedragen * € 1000,–)

Euro's (bedragen *1000,-)

 

Subsidiebedrag

Voorschot 2000

Voorschot 2001

Voorschot 2002

Voorschot 2003

Voorschot 2004

Amsterdam

11610,638363

989,618643

1057,276215

3382,063278

3222,580557

2959,099216

Den Haag

6785,438647

578,348558

617,888697

1976,530487

1883,326300

1729,343698

Rotterdam

8795,937810

749,711093

800,966829

2562,169150

2441,348907

2241,741830

Utrecht

3719,425131

317,020691

338,694545

1083,431527

1032,341824

947,936545

Almelo

402,100014

34,272507

36,615626

117,127733

111,604521

102,479627

Arnhem

1156,037541

98,533458

105,269926

336,742232

320,862999

294,628926

Breda

1256,562544

107,101585

114,423833

366,024165

348,764130

320,248833

Deventer

502,625018

42,840634

45,769533

146,409666

139,505652

128,099533

Dordrecht

753,937527

64,260951

68,654300

219,614499

209,258478

192,149300

Eindhoven

1457,612552

124,237838

132,731646

278,588030

404,566390

371,488646

Enschede

954,987534

81,397204

86,962113

278,178365

265,060738

243,389113

Groningen

1859,712566

158,510345

169,347273

541,715763

516,170912

473,968273

Haarlem

1407,350050

119,953775

128,154693

409,947063

390,615825

358,678693

Heerlen

653,412523

55,692824

59,500393

190,332565

181,357347

166,529393

Helmond

402,100014

34,272507

36,615626

117,127733

111,604521

102,479627

Hengelo

502,625018

42,840634

45,769533

146,409666

139,505652

128,099533

Hertogenbosch

1156,037541

98,533458

105,269926

336,742232

320,862999

294,628926

Leeuwarden

703,675025

59,976888

64,077346

204,973532

195,307913

179,339346

Leiden

904,725032

77,113141

82,385160

263,537399

251,110173

230,579160

Maastricht

1055,512537

89,965331

96,116019

307,460298

292,961869

269,009020

Nijmegen

1256,562544

107,101585

114,423833

366,024165

348,764130

320,248833

Schiedam

603,150021

51,408761

54,923440

175,691599

167,406782

153,719440

Tilburg

1306,825046

111,385648

119,000786

380,665131

362,714695

333,058786

Venlo

452,362516

38,556571

41,192580

131,768690

125,555087

115,289580

Zwolle

603,150021

51,408761

54,923440

175,691599

167,406782

153,719440

Bijlage 2. Euro's (bedragen * € 1000,–)

 

Subsidiebedrag

Voorschot 2000

Voorschot 2001

Voorschot 2002

Voorschot 2003

Alkmaar

272,268130

136,134065

0,000000

136,134065

0,000000

Amersfoort

317,646151

158,823076

0,000000

158,823076

0,000000

Emmen

90,756043

45,378022

0,000000

45,378022

0,000000

Lelystad

45,378022

45,378022

0,000000

0,000000

0,000000

Zaanstad

408,402194

204,201097

0,000000

204,201097

0,000000

Bijlage 1a. (bedragen ∗ f 1000,–)

 

Subsidiebedrag

Voorschot 2000

Voorschot 2001

Voorschot 2002

Voorschot 2003

Voorschot 2004

Voorschot 2005

Amsterdam

25586,479867

2180,832500

2329,930167

4894,389500

7101,633000

6520,996533

2558,697167

Den Haag

14953,139000

1274,512500

1361,647500

2860,357500

4150,305000

3810,972000

1495,342500

Rotterdam

19383,696111

1652,145833

1765,098611

3707,870833

5380,025000

4940,148889

1938,406944

Utrecht

8196,534356

698,621667

746,384556

1567,899667

2274,982000

2088,977244

819,669222

Almelo

886,111822

75,526667

80,690222

169,502667

245,944000

225,835378

88,612889

Arnhem

2547,571489

217,139167

231,984389

487,320167

707,089000

649,276711

254,762056

Breda

2769,099444

236,020833

252,156944

529,695833

768,575000

705,735556

276,915278

Deventer

1107,639778

94,408333

100,862778

211,878333

307,430000

282,294222

110,766111

Dordrecht

1661,459667

141,612500

151,294167

317,817500

461,145000

423,441333

166,149167

Eindhoven

3212,155356

273,784167

292,502056

614,447167

891,547000

818,653244

321,221722

Enschede

2104,515578

179,375833

191,639278

402,568833

584,117000

536,359022

210,455611

Groningen

4098,267178

349,310833

373,192278

783,949833

1137,491000

1044,488622

409,834611

Haarlem

3101,391378

264,343333

282,415778

593,259333

860,804000

790,423822

310,145111

Heerlen

1439,931711

122,730833

131,121611

275,441833

399,659000

366,982489

143,995944

Helmond

886,111822

75,526667

80,690222

169,502667

245,944000

225,835378

88,612889

Hengelo

1107,639778

94,408333

100,862778

211,878333

307,430000

282,294222

110,766111

Hertogenbosch

2547,571489

217,139167

231,984389

487,320167

707,089000

649,276711

254,762056

Leeuwarden

1550,695689

132,171667

141,207889

296,629667

430,4 02000

395,211911

155,072556

Leiden

1993,751600

169,935000

181,553000

381,381000

553,374000

508,129600

199,379000

Maastricht

2326,043533

198,257500

211,811833

444,944500

645,603000

592,817867

232,608833

Nijmegen

2769,099444

236,020833

252,156944

529,695833

768,575000

705,735556

276,915278

Schiedam

1329,167733

113,290000

121,035333

254,254000

368,916000

338,753067

132,919333

Tilburg

2879,863422

245,461667

262,243222

550,883667

799,318000

733,964978

287,991889

Venlo

996,875800

84,967500

90,776500

190,690500

276,687000

254,064800

99,689500

Zwolle

1329,167733

113,290000

121,035333

254,254000

368,916000

338,753067

132,919333

Bijlage 2a. (bedragen *f 1000,–)

 

Subsidiebedrag

Voorschot 2000

Voorschot 2001

Voorschot 2002

Voorschot 2003

Alkmaar

600,000000

300,000000

0,000000

300,000000

0,000000

Amersfoort

700,000000

350,000000

0,000000

350,000000

0,000000

Emmen

200,000000

100,000000

0,000000

100,000000

0,000000

Lelystad

100,000000

100,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Zaanstad

900,000000

450,000000

0,000000

450,000000

0,000000

Terug naar begin van de pagina