Regeling procesmanagement vmbo-groen 2001-2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 11-05-2001 t/m 31-12-2003

Regeling procesmanagement vmbo-groen 2001-2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. PM-groen:

procesmanagement voor het vmbo-groen;

c. vmbo-groen:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10c, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

d. AOC:

agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Er is een PM-groen.

 • 3 De minister verleent het PM-groen subsidie. Het PM-groen gebruikt de subsidie voor de uitvoering van zijn taak. De minister maakt de hoogte van de subsidie jaarlijks aan het PM-groen bekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het PM-groen bestaat uit twee leden.

 • 2 De leden van het PM-groen worden door de minister benoemd, ontslagen en geschorst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De minister stelt jaarlijks op voorstel van het PM-groen een plan vast waarin tenminste is opgenomen:

 • a. een overzicht van de voor dat jaar voorgenomen activiteiten van het PM-groen;

 • b. de te behalen resultaten van die activiteiten;

 • c. de wijze van evaluatie van die activiteiten; en

 • d. een begroting.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het PM-groen rapporteert jaarlijks aan de minister.

 • 2 Het rapport omvat ten minste:

  • a. een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten;

  • b. niet in het plan opgenomen activiteiten;

 • 3 Het PM-groen kan de minister aanbevelingen geven

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het PM-groen doet jaarlijks een voorstel voor de begroting van het daaropvolgende jaar.

 • 2 Het PM-groen legt jaarlijks financiële verantwoording af over de bestede middelen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling procesmanagement vmbo-groen 2001-2003.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

`s-Gravenhage, 3 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina