Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit

Geldend van 16-05-2001 t/m heden

Onderwijsdeelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit

1. Inleiding

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van Nederland en het Belgische gewest Vlaanderen, zijn overeengekomen de samenwerking op het gebied van onderwijs te versterken om het bestaande potentieel zo goed mogelijk te benutten.

Deze versterkte samenhang kan uiteindelijk uitmonden in een open onderwijs- en onderzoeksruimte in de regio, vooruitlopend op een dergelijke open onderwijsruimte op Europees niveau. Hierbinnen wordt gestreefd naar grotere en meer evenwichtige grensoverschrijdende leerlingen respectievelijk studentenstromen.

De taak van de overheden zal een voorwaardenscheppende en knelpuntoplossende zijn, ze zal zich beperken tot de wet- en regelgeving.

Ter ondersteuning van afspraken met het genoemde gewest inzake het grenslandenbeleid is het van belang inzicht te verkrijgen in de deelname aan het Nederlandse onderwijs en reisgedrag van leerlingen/studenten uit het Belgische gewest.

Hiertoe wordt er aan een aantal geselecteerde onderwijsinstellingen een informatieformulier gezonden met het verzoek om aan de inventarisatie mee te werken.

In het genoemde Belgische gewest Vlaanderen vindt een gelijksoortige inventarisatie plaats met betrekking tot deelname en reisgedrag van leerlingen/studenten met de Nederlandse nationaliteit.

2. Registratie onderwijsdeelname door leerlingen/studenten uit het grensland

Door middel van een informatieformulier worden de geselecteerde onderwijsinstellingen verzocht het aantal op 1 oktober 2000 aan de school ingeschreven leerlingen/studenten met de Belgische nationaliteit op te geven. Met betrekking tot het reisgedrag kan op dit formulier informatie worden verschaft over het woonadres van de betreffende leerlingen/studenten.

Voor HBO en WO wordt daarnaast een nadere onderverdeling gevraagd in het kader van samenwerkingsverbanden.

3. Procedure ten aanzien van de registratie

De geselecteerde onderwijsinstellingen ontvangen in mei 2001 het gele formulier met nummer CFI-51330. Op dit formulier kunnen zij de gegevens, als genoemd onder 2. vermelden. Verzocht wordt dit gele formulier binnen 2 weken terug te sturen naar:

Centrale Financiën Instellingen

Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

CFI/IGP/GGV

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

De gegevens op de gele formulieren worden door CFI verwerkt en gecontroleerd. Uitsluitend in het geval dat er fouten worden geconstateerd, worden de gegevens terugge-meld op een groen terugmeldingsformulier, waarbij wordt aangegeven welke fouten zijn geconstateerd. In dit geval kunnen de gegevens op dit formulier aangepast worden.

Verzocht wordt het terugmeldingsformulier zo spoedig mogelijk aan CFI retour te zenden.

4. Open Universiteit

Om een inzicht te verkrijgen in de deelname van studenten met de Belgische nationaliteit aan de Open Universiteit, zal een separaat formulier aan de Open Universiteit worden toegezonden.

5. Resultaten van de inventarisatie

De gegevens zullen worden gebruikt ten behoeve van het grenslandenbeleid om inzicht te krijgen in de deelname aan het Nederlandse onderwijs, alsmede het reisgedrag van leerlingen/studenten uit België. Tevens zal het landelijke beeld hiervan worden gepubliceerd via Uitleg.

Het rapport van de grenslandentelling die in 1999 plaatsvond kunt u raadplegen via het OCenW-plein, via het adres http://www.minocw.nl/onderwijs/grenslandtelling/index.ht ml.

Terug naar begin van de pagina