Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 15, 19, 27 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. landbouwbedrijf:

geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en de daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of deels dienende tot uitoefening van de landbouw;

c. rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

d. beschrijvingsbiljet:

beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet zoals dit door de Minister ten behoeve van de in 2001 te houden landbouwtelling is vastgesteld;

e. I&R-systeem rund:

gecomputeriseerd gegevensbestand als bedoeld in artikel 5 van verordening 1760/2000;

f. beschermings- en toezichtsgebied:

de gebieden I, II en III, zoals deze zijn omschreven in de bijlage bij de Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001, zoals deze luidt op 27 april 2001;

g. beschikking 2001/223/EG:

beschikking nr. 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82);

h. annex I:

in bijlage I van beschikking 2001/223/EG vermelde delen van het grondgebied van Nederland;

i. LASER:

Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

j. vleeskalveren:

vleeskalveren als bedoeld in de rubrieken 214 en 216 van het beschrijvingsbiljet tot een leeftijd van 12 maanden;

k. biggen:

biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237 en vleesvarkens als bedoeld in de rubrieken 239 en 241 van het beschrijvingsbiljet;

l. mestvarkens:

vleesvarkens als bedoeld in rubriek 241 van het beschrijvingsbiljet;

m. zeugen:

opfokzeugen en zeugen als bedoeld in de rubrieken 245, 247, 249 en 251 van het beschrijvingsbiljet;

n. partij:

vleeskalveren, biggen of mestvarkens die met één transportmiddel van één landbouwbedrijf worden afgevoerd;

o. gesloten bedrijf:

landbouwbedrijf waar alle op het bedrijf geboren biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237 van het beschrijvingsbiljet tot vleesvarkens als bedoeld in de rubrieken 239 en 241 van het beschrijvingsbiljet worden gemest en waar in de normale bedrijfsvoering geen biggen als bedoeld in de rubrieken 235 en 237 van het beschrijvingsbiljet worden aangevoerd;

p. richtlijn 85/511/EEG:

Richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315).

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag met inachtneming van de volgende bepalingen een subsidie voor de opkoop ter destructie van vleeskalveren, biggen en mestvarkens die om welzijnsredenen worden afgevoerd van en voor zeugen die worden aangehouden op een landbouwbedrijf, voor zover dat bedrijf op het moment van opkoop is gelegen in een beschermings- en toezichtsgebied, waar het afvoeren van de betrokken dieren van bedrijven ter slacht niet is toegestaan krachtens artikel 9, tweede en derde lid, van richtlijn 85/511/EEG.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de subsidie voor opkoop ter destructie voor vleeskalveren komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die voor eigen rekening en risico vleeskalveren houden op een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2 De subsidie voor opkoop ter destructie van vleeskalveren wordt alleen verstrekt voor vleeskalveren die op het moment van opkoop blijkens het I&R-systeem rund 30 weken of ouder zijn en indien alle betrokken op het landbouwbedrijf aanwezige vleeskalveren worden opgekocht.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de subsidie voor opkoop ter destructie van biggen komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2 exploiteren.

 • 2 De subsidie voor opkoop ter destructie van biggen wordt niet verstrekt indien deze worden aangehouden op een gesloten bedrijf.

 • 3 De subsidie voor opkoop ter destructie van biggen wordt alleen verstrekt voor biggen die naar het oordeel van een praktiserend dierenarts in zeer ernstige welzijnsproblemen verkeren en die met een gemiddeld gewicht van maximaal 60 kilogram per dier per partij worden afgevoerd.

 • 4 De subsidie voor de opkoop ter destructie van biggen wordt alleen verstrekt indien in ieder geval alle op de overeenkomstig artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Meststoffenwet geregistreerde locatie van het landbouwbedrijf aanwezige biggen van 4 tot 22 dagen oud worden opgekocht;

 • 5 De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het vierde lid, aanwezige, tot 40 dagen drachtige, zeugen door een praktiserend dierenarts worden geaborteerd.

 • 6 De ontvanger van de subsidie voor opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat geen van de op de locatie, bedoeld in het vierde lid, aanwezige zeugen wordt geïnsemineerd of bevrucht in de periode van 4 maanden vanaf de dag waarop de aanvraag, bedoeld in artikel 2, is ingediend.

 • 7 De periode, bedoeld in het zesde lid, kan slechts worden bekort indien de locatie, bedoeld in het vierde lid, op grond van beschikking 2001/223/EG niet meer gelegen is in annex I, doch beloopt in dat geval nog 1 maand vanaf de datum waarop het bedrijf niet meer in annex I is gelegen.

 • 8 De ontvanger van de subsidie voor de opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het vierde lid, aanwezige zeugen gedurende de gehele periode, bedoeld in het zesde en zevende lid, en in de vier daarop volgende maanden op de locatie, bedoeld in het vierde lid, worden aangehouden.

 • 9 De ontvanger van de subsidie voor de opkoop ter destructie van biggen is verplicht er voor zorg te dragen dat alle op de locatie, bedoeld in het vierde lid, aanwezige zeugen

  • a. overeenkomstig de Regeling identificatie en registratie van dieren 2002 zijn voorzien van een merk, en

  • b. zijn voorzien van een merk met een individueel registratienummer.

Artikel 4a

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de subsidie voor opkoop ter destructie van mestvarkens komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die, in voorkomend geval blijkens de statuten, een landbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2 exploiteren.

 • 2 De subsidie voor opkoop ter destructie van mestvarkens wordt alleen verstrekt voor mestvarkens die naar het oordeel van een praktiserend dierenarts in zeer ernstige welzijnsproblemen verkeren en die met een gemiddeld gewicht van minimaal 80 kilogram per dier per partij worden afgevoerd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor vleeskalveren als bedoeld in artikel 3, tweede lid, f 440,74 per 100 kilogram levend gewicht, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 260 kilogram per dier.

 • 2 De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor biggen als bedoeld in artikel 4, derde lid, f 44,07 per dier vermeerderd met f 2,09 per kilogram levend gewicht, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 25 kilogram per dier.

 • 3 De subsidie voor opkoop ter destructie bedraagt voor mestvarkens als bedoeld in artikel 4a, tweede lid, bedraagt f 249,02 per 100 kilogram levend gewicht, met een maximum van een per partij gemiddeld gewicht van 120 kilogram per dier.

 • 4 Vaststelling van de gewichten, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, geschiedt onder toezicht en op aanwijzing van LASER.

Artikel 5a

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de subsidie voor het aanhouden van zeugen komen in aanmerking natuurlijke personen en rechtspersonen die voor eigen rekening en risico zeugen houden, ten aanzien waarvan de verplichtingen, bedoeld in artikel 4, vijfde en zesde lid, gelden.

 • 2 De subsidie voor het aanhouden van zeugen wordt verstrekt voor de periode, bedoeld in artikel 4, zesde lid. Indien artikel 4, zevende lid, van toepassing is wordt deze periode op overeenkomstige wijze bekort.

 • 3 De subsidie voor het aanhouden van zeugen wordt slechts verstrekt voor zeugen

  • a. die bij het indienen van de aanvraag voor de opkoop ter destructie van biggen tenminste 8 maanden oud zijn,

  • b. die bestemd zijn voor het voortbrengen van varkens,

  • c. die gedurende de gehele periode, bedoeld in het tweede lid, niet worden geïnsemineerd of bevrucht,

  • d. die gedurende de gehele periode, bedoeld in het tweede lid, en in de vier daarop volgende maanden op de locatie, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het landbouwbedrijf worden aangehouden,

  • e. die overeenkomstig de Verordening Identificatie en Registratie Varkens 1998 van het Productschap Vee en Vlees zijn voorzien van een merk, en

  • f. die zijn voorzien van een merk met een individueel registratienummer.

 • 4 Met betrekking tot de subsidie voor het aanhouden van zeugen zijn ten aanzien van het indienen van aanvragen, controlemaatregelen en sancties de artikelen 5, 6, eerste, derde, vierde en vijfde lid, eerste alinea, 7bis, eerste en tweede lid, 7ter, 8, 10, tweede, derde en vijfde lid, 10ter, 10sexies, eerste lid, 11 en 14 van Verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 391).

Artikel 5b

[Vervallen per 24-01-2004]

De subsidie voor het aanhouden van zeugen bedraagt f 77,13 per maand, per zeug.

Artikel 5c

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvrager van subsidie voor het opkopen van biggen en de aanvrager van de subsidie voor het aanhouden van zeugen delen elke wijziging van het aantal op de locatie, bedoeld in artikel 4, vierde lid, aanwezige zeugen mede aan LASER.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde mededeling wordt ten laatste ontvangen op de tiende werkdag volgend op de dag van de vermindering van het aantal zeugen.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De Minister stelt de subsidie vast.

 • 2 Afvoer van de opgekochte dieren ter destructie geschiedt door LASER.

 • 3 De voorbereidingen van de opkoop voor dieren wordt gestaakt en de subsidie wordt geweigerd, indien het landbouwbedrijf waar de dieren worden aangehouden, niet langer gelegen is in het beschermings- en toezichtsgebied.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een daartoe door LASER vastgesteld formulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, en vergezeld gaat van alle gevraagde bewijsstukken.

 • 2 Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de vleeskalveren, biggen, mestvarkens, en zeugen, gaat de aanvraag vergezeld van een schriftelijke verklaring van de eigenaar waaruit de instemming van de eigenaar blijkt met betrekking tot de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 3 en 4.

 • 3 De aanvraag voor een subsidie voor de opkoop van biggen en mestvarkens gaat vergezeld van een verklaring van het oordeel van de praktiserend dierenarts als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

 • 4 De aanvrager van een subsidie voor de opkoop van biggen en mestvarkens legt binnen 15 dagen na de opkoop ter destructie een verklaring over van de praktiserend dierenarts waaruit blijkt dat de zeugen daadwerkelijk zijn geaborteerd overeenkomstig artikel 4, vijfde lid.

Artikel 7a

[Vervallen per 24-01-2004]

De subsidie, bedoeld in artikel 5a, wordt niet eerder uitbetaald dan nadat de periode, bedoeld in artikel 5a, derde lid, onderdeel d, is verstreken.

Artikel 7b

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvrager van subsidie voor het aanhouden van zeugen kan bij LASER een verzoek tot het uitbetalen van een voorschot indienen.

 • 2 Het voorschot bedraagt maximaal f 123,41 per zeug.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Subsidies worden verleend onder voorbehoud van de vaststelling van een communautaire opkoopregeling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verstrekking van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met de vaststelling van een communautaire opkoopregeling of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 2 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de minister is gelegen.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling is niet van toepassing in de beschermings- en toezichtsgebieden waar zieke en verdachte dieren worden gedood op grond van artikel 22, eerste lid, onderdeel f, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina