Water/legionellainspecties

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 27-04-2001 t/m 26-09-2007

Water/legionellainspecties

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 11-10-2007]

Is het door een waterleidingbedrijf tegen vergoeding inspecteren van waterleidingen en/of installaties op de aanwezigheid van legionellabacteriën, te rangschikken onder het verlaagde BTW-tarief ingevolge artikel 9 van de Wet op de omzetbelasting 1968 jo. post a-28 van Tabel I behorende bij die wet?

Antwoord

[Vervallen per 11-10-2007]

Nee, er is geen sprake van een verrichting die rechtstreeks verband houdt met de levering van water. De legionellainspecties kunnen met name niet worden aangemerkt als inspecties van binnenhuisaansluitingen of het controleren van watermeetinrichtingen in de zin van de in het voorschrift opgenomen toelichting op de post. Laatstbedoelde inspecties hebben een ‘technisch’ karakter, terwijl legionellainspecties, die worden verricht uit hoofde van (het bevorderen van) de volksgezondheid, betrekking hebben op het detecteren van de mogelijke ontwikkeling van micro-organismen (meestal na de waterlevering) als gevolg van specifieke omstandigheden bij de afnemer van het water. Bovendien zullen legionellainspecties met name zien op het onderzoek van watermonsters in een laboratorium. Het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden is nadrukkelijk van de toepassing van het verlaagde BTW-tarief inzake de post uitgezonderd, zodat ook om die reden het verlaagde BTW-tarief geen toepassing kan vinden.

Terug naar begin van de pagina