Regeling keuring spuitapparatuur Besluit vluchtige organische stoffen Wms

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geldend van 12-05-2001 t/m 27-04-2006

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende vaststelling van regels inzake aanwijzing keuringsinstantie, symbool van goedkeuring en de vergoeding voor een typegoedkeuring voor spuitapparatuur en onderdelen daarvan

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 27 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de artikelen 3.2, vierde lid, en 3.4 van het Besluit vluchtige organische stoffen Wms;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-04-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Besluit vluchtige organische stoffen Wms;

b. typegoedkeuring:

typegoedkeuring als bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, van het Besluit;

c. symbool van goedkeuring:

het symbool van goedkeuring, bedoeld in artikel 3.2, vierde lid, van het Besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 28-04-2006]

Als keuringsinstantie wordt aangewezen VEN RAADGEVING, Postbus 1074, 3360 BA Sliedrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 28-04-2006]

  • 1 De vergoeding voor het afgeven van een typegoedkeuring bedraagt ten hoogste 912 Euro, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

  • 2 De typegoedkeuring wordt eerst afgegeven nadat de vergoeding door de keuringsinstantie is ontvangen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-04-2006]

  • 1 Het symbool van goedkeuring bestaat uit de letters VOS, de twee laatste cijfers van het jaartal waarin de keuring heeft plaatsgevonden, gevolgd door een punt en een volgnummer van ten minste twee cijfers.

  • 2 Het volgnummer begint elk kalenderjaar opnieuw.

  • 3 De letters en de cijfers van het symbool van goedkeuring zijn ten minste twee millimeter hoog.

  • 4 Het symbool van goedkeuring is duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar aangebracht op spuitapparatuur en op onderdelen van spuitapparatuur, die behoren tot een goedgekeurd type.

Artikel 5

[Vervallen per 28-04-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De vergoeding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, mag tot en met 31 december 2001 ook worden voldaan in guldens. In dat geval bedraagt de vergoeding f 2.100,-.

Artikel 6

[Vervallen per 28-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling keuring spuitapparatuur Besluit vluchtige organische stoffen Wms.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina