Uitvoeringsregeling TOP

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot uitvoering van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten bedraagt f 35.000.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling TOP.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 april 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina