Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan

Geldend van 08-06-2001 t/m heden

Besluit van 25 april 2001, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 2001, nr. IFZ 2001/189 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Gelet op artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2001, nr. 01.001283);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 april 2001, nr. IFZ 2001/290 M; Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Ter voorkoming van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen vindt de op 27 februari 2001 tussen het Taipei Representative Office in the Netherlands en het Netherlands Trade and Investment Office in Taipei gesloten overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting toepassing indien deze overeenkomst overeenkomstig wordt toegepast in Taiwan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3

Dit Besluit houdt op van toepassing te zijn:

  • a. ingeval het beginsel van wederkerigheid niet in acht wordt genomen; of

  • b. op het moment waarop de bepalingen van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting die op 27 februari 2001 is gesloten door het Taipei Representative Office in the Netherlands en het Netherlands Trade and Investment Office, geen toepassing meer vinden.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina