Wijzigingsbesluit Besluit Huwelijksgoederenregister 1969, enz. (wijziging van tijdstip waarop scheiding van tafel en bed is geëindigd)

Geldend van 01-06-2001 t/m heden

Besluit van 23 april 2001, houdende wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 in verband met wijziging van het tijdstip waarop een scheiding van tafel en bed is geëindigd, en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede enige andere wetten (Stb. 2001, 11)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 12 maart 2001, Directie Wetgeving, nr. 5084986/01/06;

Gelet op de artikelen 116 en 176 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de artikelen VI en VII van de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten (Stb. 2001, 11);

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2001, no. W03.01.0141/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van 19 april 2001, Directie Wetgeving, nr. 5093037/01/06;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Van een verklaring van de echtgenoten dat de scheiding van tafel en bed door verzoening heeft opgehouden te bestaan, als bedoeld in artikel 177 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit tot de inwerkingtreding van dit besluit gold, die tot dat tijdstip in het huwelijksgoederenregister kon worden ingeschreven, maar daarin niet ingeschreven is, maakt de griffier een akte op, die de echtgenoten in persoon of bij gevolmachtigde ondertekenen.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van enige andere wetten.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de zesentwintigste april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina