Uitvoeringsregeling voorraadvorming aardolieproducten 2001

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 27-04-2001 t/m 31-03-2013

Uitvoeringsregeling voorraadvorming aardolieproducten 2001

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, en 13, eerste en tweede lid, en 27 van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Gegevensverstrekking op grond van deze regeling geschiedt aan de Minister van Economische Zaken en, naar keuze van degene die de gegevens verstrekt, op schriftelijke of elektronische wijze.

Hoofdstuk 2. Het aanhouden van voorraden ter naleving van internationale verplichtingen van Nederland

[Vervallen per 01-04-2013]

Paragraaf 1. Grondslag en jaaropgave

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 Iedere voorraadplichtige verstrekt de gegevens die zijn aangeduid in bijlage I, met gebruikmaking van een conform die bijlage opgemaakt formulier.

  • 2 De gegevens worden jaarlijks verstrekt, uiterlijk op de 1e maart die volgt op het referentiejaar.

Paragraaf 2. Maandopgave

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 De voorraadplichtige en degene die, zelf niet voorraadplichtig, ten behoeve van een voorraadplichtige een voorraad beheert, verstrekt de gegevens die zijn aangeduid in bijlage II, met gebruikmaking van de conform die bijlage opgemaakte bladen I tot en met IIC.

  • 2 De gegevens worden maandelijks verstrekt, uiterlijk op de 20ste dag na afloop van de maand waarop de opgave betrekking heeft.

Paragraaf 3. Reserveringen binnenland

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 Degene die voornemens is ten behoeve van een voorraadplichtige een voorraad te gaan beheren die in Nederland is gelegen, verstrekt de gegevens die zijn aangeduid in bijlage III, met gebruikmaking van een conform die bijlage opgemaakt formulier.

  • 2 De gegevens worden uiterlijk verstrekt op de 25ste dag voorafgaand aan de periode waarop de opgave betrekking heeft.

Paragraaf 4. Reserveringen buitenland

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 De voorraadplichtige die voornemens is zijn wettelijke voorraad in een andere staat dan Nederland aan te houden of te laten aanhouden, en daartoe op grond van het betrokken bilaterale akkoord een aanvraag moet indienen bij de Minister van Economische Zaken, dient die aanvraag in met gebruikmaking van een conform bijlage IV opgemaakt formulier.

  • 2 De aanvraag wordt ingediend op uiterlijk de 15e dag voorafgaand aan het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 3. Het in Nederland aanhouden van voorraden ter naleving van verplichtingen van andere landen

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 Degene die voornemens is in Nederland een voorraad aardolieproducten aan te houden ten behoeve van een andere staat dan Nederland, dan wel ten behoeve van een onderdaan van die staat, en daartoe op grond van het betrokken bilaterale akkoord een aanvraag moet indienen bij de Minister van Economische Zaken, dient die aanvraag in met gebruikmaking van het conform bijlage IV opgemaakte formulier.

  • 2 De aanvraag wordt ingediend op uiterlijk de 15e dag voorafgaand aan het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling voorraadvorming aardolieproducten 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de directie Energiemarkt van het directoraat-generaal Marktordening en Energie van het Ministerie van Economische Zaken.

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina