Wijziging Besluit asbestwegen WMS

Geldend van 09-05-2001 t/m heden

Wijziging Besluit asbestwegen WMS

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit asbestwegen Wms;

Besluit:

Artikel 1

Het verbod om een weg die asbest bevat, voorhanden te hebben, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit asbestwegen Wms, is ten aanzien van wegen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit, niet van toepassing tot 1 juli 2002.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 april 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina