Loonbelasting pensioen, beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing

[Regeling vervallen per 09-02-2008.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 16-04-2001 t/m 08-02-2008

Loonbelasting pensioen, beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Inleiding

[Regeling vervallen per 09-02-2008]

In artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (hierna: UBLB) is bepaald dat als dienstjaren als bedoeld in de artikelen 18a, 18b, 18c, 18e, 18i en 38a van de wet, meetelt de periode gedurende welke een werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met de inhoudingsplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd (hierna: verbonden lichaam), voorzover hij bij dat verbonden lichaam niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling.

Over de werking van dit artikel is mij de volgende vraag voorgelegd.

Vraag

[Regeling vervallen per 09-02-2008]

Een werknemer is in dienstbetrekking bij een Nederlandse inhoudingsplichtige. Daarnaast is hij in dienstbetrekking bij een met de Nederlandse inhoudingsplichtige verbonden buitenlands lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Er is sprake van een zogenaamde salary split. Kan de Nederlandse inhoudingsplichtige een vrijgestelde pensioenaanspraak toezeggen over het salaris van zowel de Nederlandse als de buitenlandse dienstbetrekking?

Ik heb hierop het volgende antwoord gegeven.

Antwoord

[Regeling vervallen per 09-02-2008]

Nee, dit is niet mogelijk. Artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, UBLB komt pas aan de orde als de dienstbetrekking tot het met de inhoudingsplichtige verbonden en niet in Nederland gevestigde lichaam is geëindigd. In het genoemde artikellid is vermeld dat de werknemer in dienstbetrekking moet hebben gestaan tot het verbonden lichaam en dat hij niet moet hebben deelgenomen aan een pensioenregeling. Ook uit diverse fragmenten uit de parlementaire behandeling van de Wet fiscale behandeling pensioenen blijkt dat bedoeld is dat de dienstbetrekking met het buitenlandse lichaam moet zijn geëindigd.

Indien de Nederlandse inhoudingsplichtige over het totale loon pensioenrechten toekent is het pensioen bovenmatig. Van een vrijgestelde aanspraak is slechts sprake indien het pensioengevend loon niet hoger is dan het loon bij de Nederlandse inhoudingsplichtige.

Naar boven