Regeling bijstand krijgsmacht mond- en klauwzeer II

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 13-04-2001 t/m 31-01-2005

Regeling bijstand krijgsmacht mond- en klauwzeer II

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen 2 en 59, tweede lid, Politiewet 1993,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder regeling: door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kader van de bestrijding van de uitbraak in Nederland van mond- en klauwzeer in 2001 op grond van de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vastgestelde regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren mond- en klauwzeer 2001 aangewezen militairen van de krijgsmacht verlenen bijstand aan de politie ter uitvoering van de politietaak, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993.

  • 2 De bijstand, bedoeld in het eerste lid, strekt niet verder dan de taken die worden uitgevoerd in het kader van het toezicht op de naleving van een regeling.

  • 3 De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend op, aan of in de directe nabijheid van de grens van een in of als bijlage bij een regeling aangewezen toezichtsgebied, of gebied waarvoor een vervoersbeperking geldt.

  • 4 In afwijking van het tweede en derde lid kan de bijstand tevens worden verleend in de vorm van verrichten van logistieke werkzaamheden in of rondom een gebied als bedoeld in het derde lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

De militair van de krijgsmacht oefent de bijstand uit ter assistentie, volgens instructie en onder begeleiding van een ambtenaar van politie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

De militair van de krijgsmacht verleent de bijstand zonder bewapening.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 april 2001.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

De Regeling bijstand krijgsmacht mond- en klauwzeer wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijstand krijgsmacht mond- en klauwzeer II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
De

directeur-generaal voor Openbare orde en Veiligheid

,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina