Besluit rijksrivieren

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 01-08-2001 t/m 21-12-2009

Besluit van 12 april 2001, houdende vaststelling van begrenzingen en gebiedsaanwijzingen met betrekking tot het rivierbed, bedoeld in de artikelen 1a en 2a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Besluit rijksrivieren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 7 februari 2001, nr. CDJZ/WBI 2001–98, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 1a en 2a van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken;

De Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2001, nr. W09.01.0073/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 6 april 2001, nr. CDJZ/WBI-2001–464, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2009]

Op de kaarten, die als bijlagen genummerd één en met 66 met drie overzichtskaarten behoren tot dit besluit, zijn aangegeven:

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2009]

Artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken is niet van toepassing op:

  • a. het maken van werken om oeverafslag tegen te gaan, mits deze niet boven het oeverland uitsteken, en

  • b. het ten behoeve van de uitvoering van die werken storten, plaatsen of neerleggen van vaste stoffen of voorwerpen.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2009]

Voor zover artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken van toepassing is in gedeelten van het rivierbed doordat tengevolge van dit besluit begrenzingen, gebiedsaanwijzingen of andere beperkingen op het vereiste van een vergunning zijn gewijzigd of vervallen, geldt dat artikel niet voor gedragingen welke op de datum van inwerkingtreding van dit besluit daar reeds zijn verricht of aangevangen.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven de veertiende juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina