Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

[Regeling vervallen per 22-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-12-2004.]
Geldend van 11-05-2001 t/m 30-11-2004

Besluit van 12 april 2001, houdende bepalingen inzake de vergoeding van de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken (Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 9 april 2001, nr. DJZ/BR/0220a-01;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2004]

De voorzitter en de overige leden van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen als vaste beloning een bedrag per maand dat wordt berekend door de maximumbezoldiging per maand behorend bij de schalen 18 respectievelijk 17 te delen door 21,75 en te vermenigvuldigen met de werklast uitgedrukt in dagen. Een zittingsdag telt daarbij voor twee dagen. Het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2001

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven tiende mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina