Wijziging regeling compartimentering Nederland MKZ 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-04-2001 t/m 23-01-2004

Wijziging regeling compartimentering Nederland MKZ 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001.]

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Tot twee dagen na inwerkingtreding van deze regeling wordt het vervoer van varkens, bedoeld in artikel 1.2a, eerste en tweede lid, van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 door de exploitant van het A-bedrijf of het B-bedrijf voorafgaand schriftelijk gemeld door middel van een formulier als bedoeld in bijlage II van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 aan de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

  • 2 Tot twee dagen na inwerkingtreding van deze regeling zijn de artikelen 16 en 17 van de Regeling varkensleveringen niet van toepassing op het vervoer van varkens, bedoeld in artikel 1.2a, eerste en tweede lid, van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001.

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt op 11 april 2001 om 18.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina