Wet conflictenrecht onrechtmatige daad

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-06-2001 t/m 31-12-2011

Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad (Wet conflictenrecht onrechtmatige daad)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te geven van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:

 • a. de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die Staat gelegen deel van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internationale recht soevereine rechten mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen;

 • b. een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan een onderdaan van die Staat;

 • c. een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is of in het nationaliteitsregister van die Staat is ingeschreven, dan wel bij gebreke van enige teboekstelling of inschrijving in het nationaliteitsregister, toebehoort aan een onderdaan van die Staat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze wet laat onverlet het op 4 mei 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Trb. 1971, 118) en het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten (Trb. 1974, 84).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt, wanneer een daad schadelijk inwerkt op een persoon, een goed of het natuurlijke milieu elders dan in de Staat op welks grondgebied die daad plaatsvindt, het recht toegepast van de Staat op welks grondgebied die inwerking geschiedt, tenzij de dader de inwerking aldaar redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

 • 3 Indien dader en benadeelde in dezelfde Staat hun gewone verblijfplaats onderscheidenlijk plaats van vestiging hebben, is in afwijking van het eerste en tweede lid het recht van die Staat van toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In afwijking van artikel 3 worden verbintenissen wegens ongeoorloofde mededinging beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de mededingingshandeling de concurrentieverhoudingen beïnvloedt.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de mededingingshandeling uitsluitend tegen een bepaalde concurrent is gericht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Indien een onrechtmatige daad nauw verbonden is met een tussen dader en benadeelde bestaande of gewezen rechtsverhouding, kan in afwijking van de artikelen 3 en 4 op de verbintenis uit onrechtmatige daad het recht worden toegepast dat die andere rechtsverhouding beheerst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Indien partijen het op de verbintenis uit onrechtmatige daad toepasselijke recht hebben gekozen, is in afwijking van de artikelen 3 tot en met 5 tussen hen dit recht van toepassing.

 • 2 De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk te blijken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Het op grond van de artikelen 3 tot en met 6 toepasselijke recht bepaalt in het bijzonder:

 • a) de gronden voor en de omvang van de aansprakelijkheid;

 • b) de gronden voor uitsluiting, beperking en verdeling van de aansprakelijkheid;

 • c) het bestaan en de aard van schade die voor vergoeding in aanmerking komt;

 • d) de omvang van de schade en de wijze van vergoeding ervan;

 • e) de mogelijkheid tot overdracht of overgang van het recht op schadevergoeding;

 • f) de personen die uit eigen hoofde recht hebben op schadevergoeding;

 • g) de aansprakelijkheid van een opdrachtgever voor handelingen van degene die voor hem optreedt;

 • h) de termijn voor de verjaring of het verval van een aanspraak op schadevergoeding, alsmede het tijdstip van aanvang van de termijn en van zijn stuiting of schorsing.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Het in de artikelen 3 tot en met 7 bepaalde staat niet eraan in de weg dat rekening wordt gehouden met op de plaats van de onrechtmatige daad geldende verkeers- en veiligheidsvoorschriften of andere daarmee vergelijkbare voorschriften strekkend tot bescherming van personen of zaken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet conflictenrecht onrechtmatige daad.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 april 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de vierentwintigste april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven