Mandaat directeur VVM

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 20-04-2001 t/m 25-04-2004

Mandaat directeur VVM

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De directeur en plaatsvervangend directeur Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verlening van subsidies aan organisaties werkzaam op het terrein van milieu, kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren tot een bedrag van ten hoogste f 750.000,- per organisatie, en

  • b. besluiten als bedoeld in artikel 24, vijfde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede de terinzagelegging van concepten van dergelijke besluiten, een en ander voorzover het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in mandaat is genomen en voorzover het besluit niet van politieke betekenis is;

  • c. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR VETERINAIRE, VOEDINGS- EN MILIEUAANGELEGENHEDEN,'

  onderscheidenlijk

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR VETERINAIRE, VOEDINGS- EN MILIEUAANGELEGENHEDEN,'.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de registratie van diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, alsmede schorsingen en doorhalingen ingevolge de artikelen 10 en 11 van de Diergeneesmiddelenwet;

  • b. de beslissing ter zake van uitverkoop- en opgebruik termijnen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Algemene uitverkoop- en opgebruikregeling diergeneesmiddelen;

  • c. de vergunning voor het bereiden, verpakken etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

  • d. de ontheffing, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

  • e. de vergoeding, bedoeld in artikel 44 van de Veewet;

  • f. de aanwijzing, bedoeld in artikel 29 van de Diergeneesmiddelenwet;

  • g. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE CHIEF VETERINARY OFFICER,'

  onderscheidenlijk

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. CHIEF VETERINARY OFFICER,'.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Het hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen, is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 21 van de Diergeneesmiddelenwet ten behoeve van het afleveren van niet-geïmporteerde of niet-gekanaliseerde diergeneesmiddelen.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD BUREAU REGISTRATIE DIERGENEESMIDDELEN,'.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in afwijking van artikel 1, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR VETERINAIRE, VOEDINGS- EN MILIEUAANGELEGENHEDEN,'

  onderscheidenlijk

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR VETERINAIRE, VOEDINGS- EN MILIEUAANGELEGENHEDEN,'.

 • 2 Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in afwijking van artikel 2, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE CHIEF VETERINARY OFFICER,'

  onderscheidenlijk

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. CHIEF VETERINARY OFFICER,'.

 • 3 Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 3, eerste lid, in afwijking van artikel 3, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD BUREAU REGISTRATIE DIERGENEESMIDDELEN,'.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 februari 2000, kenmerk P&O/A 2000/540, houdende de machtiging van de Directeur Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden, wordt ingetrokken.

 • 2 Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 mei 2000, kenmerk P&O/A 2000/1499, houdende de machtiging van de Chief Veterinary Officer, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 10 april 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina