Sanctieregeling Joegoslavië 2001

[Regeling vervallen per 05-12-2014.]
Geldend van 15-09-2010 t/m 04-12-2014

Sanctieregeling Joegoslavië 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 926/98 van de Raad van de Europese Unie van 27 april 1998 betreffende de beperking van bepaalde economische betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (Pb EG L 130);

Gelet op Verordening (EG) nr. 2488/2000 van de Raad van de Europese Unie van 10 november 2000 tot handhaving van de bevriezing van middelen in verband met S. Milosevic en de met hem verbonden personen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1294/1999 en (EG) nr. 607/2000 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 926/98 (Pb EG L 287);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-12-2014]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1 en 3 van Verordening (EG) nr. 926/98 van de Raad van de Europese Unie van 27 april 1998 (Pb EG L 130) betreffende de beperking van bepaalde economische betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië.

  • 2 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1 van Verordening (EG) nr. 926/98 geldt niet in gevallen waarin toepassing is gegeven aan de voetnoot van de bijlage bij artikel 1 van die verordening.

Artikel 2

[Vervallen per 05-12-2014]

  • 2 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 2488/2000 geldt niet indien toepassing is gegeven aan artikel 4, tweede lid, onder b, van die verordening.

  • 3 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, tweede lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 4, derde lid, van Verordening (EG) nr. 2488/2000, is de Minister van Financiën.

Artikel 4

[Vervallen per 05-12-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 05-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Joegoslavië 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina