Machtiging directeur Expertisecentrum

[Regeling vervallen per 14-05-2005 met terugwerkende kracht tot 01-03-2005.]
Geldend van 11-04-2001 t/m 01-03-2005

Machtiging directeur Expertisecentrum

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-05-2005]

 • . De directeur Expertisecentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. uitgaven van materiële aard;

  • b. het verlenen van opdrachten tot een maximum van f 250.000,- per opdracht betreffende het doen van onderzoek naar verminderen of ongedaan maken van de effecten van verzuring, verdroging en vermesting in bossen en natuurterreinen;

  • c. het verlenen van opdrachten tot een maximum van f 250.000,- per opdracht betreffende het opstellen en evalueren van soortenbeschermingsplannen;

  • d. het verlenen van opdrachten tot een maximum van f 250.000,- per opdracht betreffende het coördineren van het verzamelen en monitoren van gegevens betreffende de natuur in Nederland;

  • e. het verlenen van opdrachten tot een maximum van f 250.000,- per opdracht betreffende het opstellen van adviezen en analyses, alsmede het uitgeven van publicaties, ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en implementatie van het natuurbeleid;

  • f. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR EXPERTISECENTRUM LNV,'.

Artikel 2

[Vervallen per 14-05-2005]

 • 1 Bij verhindering van de directeur is het hoofd Expertise-ontwikkeling of het hoofd Programma's gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te onder-

  tekenen betreffende de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD EXPERTISE-ONTWIKKELING EXPERTISECENTUM LNV,'

  onderscheidenlijk

  `DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD PROGRAMMA'S EXPERTISECENTRUM LNV,'.

Artikel 3

[Vervallen per 14-05-2005]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 14-05-2005]

 • 2 Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in afwijking van artikel 2, tweede lid:

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD EXPERTISE-ONTWIKKELING EXPERTISECENTRUM LNV,'

  onderscheidenlijk

  `DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  HET HOOFD PROGRAMMA'S EXPERTISECENTRUM LNV,'.

Artikel 5

[Vervallen per 14-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 6 april 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina