Volmacht Departementaal Crisis Centrum MKZ

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 08-04-2001 t/m 25-04-2004

Volmacht Departementaal Crisis Centrum MKZ

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

Aan de procesmanager en de plaatsvervangend procesmanager van het Departementaal Crisiscentrum MKZ van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten laste van de Staat verplichtingen aan te gaan ten behoeve van materiële uitgaven tot een maximum van ten hoogste f 50.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

Aan het hoofd bedrijfsvoering en het plaatsvervangend hoofd bedrijfsvoering van het Departementaal Crisiscentrum MKZ van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten laste van de Staat verplichtingen aan te gaan ten behoeve van materiële uitgaven tot een maximum van ten hoogste f 10.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 23 maart 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage , 6 april 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina