Besluit co-financiering EFRO-programma's 2000/06

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 16-07-2003 t/m 31-12-2009

Besluit van 2 april 2001, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van de co-financiering van Europese programma's in 2000 tot en met 2006 (Besluit co-financiering EFRO-programma's 2000/06)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2000, nr. WJZ 00076991;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 2 februari 2000, nr. W10.00.594/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 maart 2001, nr. WJZ 01010856;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder een Europees programma verstaan: een door de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma, dat voorziet in het verstrekken van subsidies uit het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling met het oog op het tot stand brengen van projecten, onder de voorwaarde dat de betrokken lidstaat zorg draagt voor de co-financiering van het programma.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Onze Minister kan in het kader van de co-financiering van Europese programma's op aanvraag een subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten van het door de subsidie-ontvanger verstrekken van subsidies aan een ander die een project tot stand brengt dat past in een Europees programma.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Onze Minister wijst bij ministeriële regeling een of meer Europese programma's aan. In de desbetreffende regeling worden regels vastgesteld met betrekking tot:

  • a. de rechtspersonen aan welke een subsidie kan worden verstrekt;

  • b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald en

  • c. de vaststelling van het subsidieplafond en de wijze van verdeling daarvan.

 • 2 Onze Minister kan nadere regels vaststellen met betrekking tot:

  • a. de criteria, waaraan moet worden voldaan om voor een subsidie in aanmerking te komen;

  • b. de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

  • c. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;

  • d. de verplichtingen voor de subsidie-ontvanger;

  • e. de vaststelling van de subsidie en

  • f. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle door hem gemaakte en betaalde kosten, aangegane verplichtingen en verrichte betalingen en de eventueel aan het project toe te rekenen opbrengsten kunnen worden afgelezen.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling aan Onze Minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Onze Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit co-financiering EFRO-programma's 2000/06.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 april 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Uitgegeven achtste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina