Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

[Regeling vervallen per 01-12-2004.]
Geldend van 12-04-2001 t/m 30-11-2004

Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

minister:

de minister van Buitenlandse Zaken;

commissie:

de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2004]

 • 1 Er is een Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.

 • 2 De commissie is belast met het horen van belanghebbenden en het adviseren van de minister over de beslissing op bezwaarschriften met betrekking tot consulaire zaken, met uitzondering van bezwaarschriften tegen besluiten genomen krachtens bij het Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997 aan het hoofd Visadienst en het plaatsvervangend hoofd Visadienst verleend mandaat en door dezen op voet van dat besluit verleend ondermandaat.

 • 3 Voor de behandeling van elk afzonderlijk bezwaar treedt de commissie op in een samenstelling die op voet van artikel 5 wordt vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2004]

 • 1 De minister benoemt de voorzitter en de overige leden van de commissie voor een door de minister te bepalen termijn. De leden zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister.

 • 2 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats door de minister:

  • a. op verzoek van betrokkene,

  • b. wegens ongeschiktheid uit hoofde van ziekten of gebreken,

  • c. wegens ongeschiktheid anders dan uit hoofde van ziekten of gebreken, of

  • d. wegens andere gewichtige redenen die een goede functievervulling in de weg staan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2004]

De minister voegt aan de commissie een ambtelijk secretariaat toe. Het secretariaat staat onder leiding van een ambtelijk secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2004]

 • 1 De ambtelijk secretaris stelt voor de behandeling van elk bezwaar de commissie samen uit drie van de leden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en wijst aan wie van hen als voorzitter optreedt.

 • 2 De ambtelijk secretaris voegt een medewerker van het ambtelijk secretariaat als secretaris toe aan de commissie.

 • 3 De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat niet tot lid onderscheidenlijk secretaris worden aangewezen personen die zijn betrokken bij de totstandkoming van het bestreden besluit.

 • 4 Indien de zaak daarvoor naar het oordeel van de betrokken leden van de commissie in aanmerking komt, geschiedt het horen door een van hen.

 • 5 De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen van de betrokken leden. De voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2004]

 • 1 De commissie heeft toegang tot alle stukken met betrekking tot de aan haar voorgelegde bezwaren.

 • 2 De medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken verschaffen de commissie de door haar met het oog op de uitoefening van haar taak verlangde inlichtingen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2004]

De commissie regelt haar werkwijze en stelt de minister daarvan in kennis.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2004]

Dit besluit is niet van toepassing op de behandeling van bezwaarschriften, ingediend voor 1 april 2001.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina