Vaststelling formulier vrijstelling gestarte en uitgebreide bedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 05-04-2001 t/m 31-12-2005

Vaststelling formulier vrijstelling gestarte en uitgebreide bedrijven

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Als formulier, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet, wordt voor de jaren 2000 en volgende vastgesteld het formulier dat is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij het Bureau Heffingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

`s-Gravenhage, 31 maart 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina