Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW

[Regeling vervallen per 28-03-2005.]
Geldend van 28-03-2001 t/m 27-03-2005

Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 130a, vijfde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-03-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Wet:

de Werkloosheidswet;

b. de werkzaamheden:

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 130a, tweede lid, van de Wet;

c. aanvangsjaar:

het kalenderjaar dan wel, indien artikel 3.66 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van toepassing is, het boekjaar waarin de werknemer de werkzaamheden, bedoeld in onderdeel b, is gaan verrichten;

d. de uitkering:

de uitkering, bedoeld in artikel 130a, tweede lid, van de Wet.

Artikel 2. Inkomsten

[Vervallen per 28-03-2005]

  • 2 Indien de berekening van de in het eerste lid bedoelde inkomsten leidt tot een negatief bedrag, worden die inkomsten op nihil gesteld.

Artikel 3. Berekening van de inkomsten

[Vervallen per 28-03-2005]

De inkomsten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden berekend op basis van de volgende formule:

I = I1 +

(I2*W)

52

waarbij:

I = de inkomsten;

I1 = de inkomsten over het aanvangsjaar;

I2 = de inkomsten over het jaar gelegen na het aanvangsjaar;

W = het aantal weken gelegen tussen de eerste dag van het aanvangsjaar en de dag waarop de werknemer de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is gaan verrichten.

Artikel 4. Toerekening van de inkomsten

[Vervallen per 28-03-2005]

  • 1 Indien de uitkering per maand wordt betaald worden de inkomsten per maand vastgesteld op 8,33% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.

  • 2 Indien de uitkering per week of veelvoud daarvan wordt betaald worden de inkomsten per week vastgesteld op 1,91% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-03-2005]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW in werking treedt en vervalt vier jaar na dat tijdstip.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 28-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

`s-Gravenhage, 30 maart 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina