Regeling landbouwtelling 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-04-2001 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. opgaveplichtige:

persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voorzover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2001 tot en met 27 juli 2001 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2001.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2001. Indien een oppervlakte op 1 april 2001 nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 2 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 5, eerste lid, kan de opgaveplichtige binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding een elektronisch beschrijvingsbiljet, ondertekend door middel van een persoonlijke pincode, aan LASER doen toekomen.

 • 2 De opgaveplichtige doet binnen de in het eerste lid bedoelde periode een ondertekende uitdraai van het ingevulde elektronische pincodeformulier aan LASER toekomen.

 • 3 De opgaveplichtige ondertekent de door LASER verstrekte uitdraai van de door hem elektronisch verzonden gegevens en retourneert deze binnen zeven dagen na ontvangst.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1390 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de standaard-bedrijfseenheden worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal, met de bijlagen I en II, in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage II

[Vervallen per 24-01-2004]

Bruto standaardsaldi 1998 (bss1998) ten behoeve van Landbouwtelling 2001

Bron: LEI-DLO

Veestapel

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per dier

 

201

295

 

203

295

 

205

455

 

207

895

 

209

455

 

211

1 790

 

213

895

 

214

190

 

216

195

 

217

310

 

219

310

 

221

310

 

223

310

 

225

310

 

227

310

 

228

445

 

229

310

 

232

5

zie noot 11

233

100

 

235

-

 

237

68

zie noot 22

239

68

 

241

68

 

243

93

 

245

93

 

247

400

 

249

400

 

251

400

 

253

93

 

255

400

 

260

385

 

261

2 940

 

265

105

zie noot 33

266

105

 

268

105

zie noot 33

269

2,1

 

271

6,15

 

273

9,55

 

275

2,40

 

276

4,35

 

278

4,35

 

282

190

 

284

28

zie noot 4 4

285

270

 

286

2 030

 

287

5,2

 

289

9,0

 

290

68

 

292

175

 

294

175

 

297

5,2

 

Tuinbouw open grond

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per are

 

401

212,0

 

405

143,0

 

409

149,0

 

417

88,7

 

421

69,9

 

423

58,0

 

425

36,8

 

429

75,6

zie noot 65

431

35,9

 

433

131,0

 

437

95,2

 

441

66,5

 

445

43,3

zie noot 86

449

46,6

 

453

48,1

zie noot 77

461

47,0

zie noot 77

465

106,0

zie noot 5 8

469

53,8

zie noot 77

473

33,9

 

477

69,2

zie noot 86

501

69,9

 

503

69,9

 

505

103,0

 

507

103,0

 

515

120,0

 

520

258,0

 

525

34,8

 

530

32,2

 

532

39,2

 

540

77,8

 

542

342,0

 

551

115,0

 

552

139,0

 

554

104,0

 

555

128,0

 

557

333,0

 

559

780,0

 

561

485,0

 

571

232,0

 

573

174,0

 

575

175,0

 

577

136,0

 

578

160,0

 

579

301,0

 

580

158,0

 

581

176,0

 

Tuinbouw onder glas

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per glas

 

602

17,90

 

603

20,80

 

604

26,10

 

605

17,50

 

606

30,75

 

610

21,50

 

611

7,10

 

613

22,60

 

616

11,45

 

618

22,05

 

621

12,20

 

624

10,55

 

625

34,10

 

635

8,05

 

641

33,00

 

643

20,30

 

645

19,95

 

647

18,65

 

649

18,20

 

650

18,90

 

651

29,45

 

652

20,40

 

653

15,65

 

654

17,50

 

655

19,65

 

656

14,90

 

657

20,20

 

658

37,05

 

659

35,85

 

661

32,70

 

662

7,52

 

663

26,80

 

664

25,30

 

665

18,90

 

666

34,10

 

668

37,95

 

669

36,85

 

670

10,40

 

672

25,00

 

Akkerbouw

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per are

 

301

12,7

 

303

9,95

 

305

10,4

 

307

9,95

 

309

9,95

 

311

9,95

 

312

9,95

 

313

9,95

 

317

11,6

 

321

11,6

 

323

14,5

 

325

11,6

 

326

14,1

 

327

11,2

 

329

11,2

 

331

14,6

 

335

12,5

 

341

13,4

 

347

26,6

 

349

48,3

 

351

21,4

 

353

32,6

 

355

15,7

 

357

26,50

 

359

21,70

zie noot 99

369

8,75

zie noot 99

373

12,60

zie noot 99

376

12,60

zie noot 99

377

3,70

 

380

23,40

 

381

12,90

 

383

28,00

 

385

34,80

 

387

28,00

 

389

21,70

 

Paddenstoelenteelt

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per m2

 

806

87,25

 

807

130,50

 

bss per are

bss per ton vers substraat

 

809

215

 

Bollenbrei en witloftrek

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per eenheid

 

911

56 per 1000 stuks

 

913

0,87 per kg

 

583

60,00 per are

 

Berdijfsindeling

[Vervallen per 24-01-2004]

rubr. nr.

bss per are

 

704

13,30

zie noot 99

705

13,30

zie noot 99

715

13,30

zie noot 99

727

3,85

 

731

3,70

 

754

6,65

zie noot 99

755

1,50

zie noot 10 10

* Omrekenfactor: een bss van 1390 ECU komt overeen met 1 nge. De bss is berekend met een wisselkoers van 2,21134 gulden per ecu.

 1. Alleen indien rubriek 233 niet voorkomt.

  ^ [1]
 2. Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

  ^ [2]
 3. Alleen indien rubriek 266 niet voorkomt.

  ^ [3]
 4. Alleen indien rubriek 282 niet voorkomt.

  ^ [4]
 5. Alleen indien beteelde areaal < 100 are.

  Indien beteelde areaal >= 100 are geldt

  rubriek 429 46,2 bss/are

  ^ [5]
 6. Alleen indien beteelde areaal <200 are.

  Indien beteelde areaal >= 200 are geldt

  • rubriek 445 15,3 bss/are

  • rubriek 477 36,2 bss/are

  ^ [6]
 7. Alleen indien beteelde areaal < 150 are.

  Indien beteelde areaal >=150 are geldt

  • rubriek 453 12,6 bss/are

  • rubriek 461 16,9 bss/are

  • rubriek 469 42,4 bss/are

  ^ [7]
 8. Alleen indien beteelde areaal < 50 are.

  Indien beteelde areaal >= 50 are geldt

  rubriek 465 25,8 bss/are 42,4 bss/are

  ^ [8]
 9. Alleen indien

  ((bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 704 + 705 + 715 + 754)/(bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284)) > 1/1,7

  ^ [9]
 10. De categorie ‘Bos(inclusief kerstdennen)’ wordt niet meegenomen in de berekening van de NEG-typering.

  ^ [10]
Terug naar begin van de pagina