Vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden

[Regeling vervallen per 12-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 08-12-2004.]
Geldend van 14-12-2001 t/m 07-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-12-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden wordt voor het begrotingsjaar 2001 vastgesteld op f 5.220.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 12-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 30 maart 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina