Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 20-04-2001 t/m 30-12-2004

Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2, onder b, ten 1°, artikel 7, eerste lid, onder b, artikel 9, eerste lid, onder c, en artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel II

[Vervallen per 31-12-2004]

Het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel zoals luidend voor 1 januari 2001 blijft van toepassing op beslissingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.

Artikel III

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina