Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 16-07-2004 t/m 31-08-2004

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. de hoofden van dienst:
 • -

  de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen,

 • -

  de directeur-generaal van Innovatie,

 • -

  de directeur-generaal van Marktordening en Energie,

 • -

  de directeur-generaal van Ondernemingsklimaat,

 • -

  de directeur-generaal van Telecommunicatie- en Post,

 • -

  de directeur Communicatie,

 • -

  de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

 • -

  de directeur Algemene Economische Politiek,

 • -

  de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement,

 • -

  de directeur Financieel-Economische Zaken,

 • -

  de directeur Interne Zaken,

 • -

  de algemeen directeur van de EVD,

 • -

  de directeur van de Auditdienst,

 • -

  de algemeen directeur van SenterNovem,

 • -

  de directeur van het Centraal Planbureau,

 • -

  de directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom,

 • -

  de inspecteur-generaal der mijnen,

 • -

  de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom,

 • -

  de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit en

 • -

  de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie;

c. P&O-aangelegenheden:

aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

d. BBRA:

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

e. ARAR:

Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2004]

Het in dit besluit ten aanzien van de minister bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op:

  • a. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • b. bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2 Aangelegenheden waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet zijn in ieder geval:

  • a. beslissingen die belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kunnen hebben;

  • b. beslissingen omtrent politieke beleidswijzigingen en omtrent de uitbreiding of beperking van de bemoeienissen van de minister;

  • c. beslissingen waaruit belangrijke financiële consequenties voor het rijk voortvloeien, behoudens voorzover een beslissing een rechtstreeks gevolg is van de bestaande aard en omvang van de regeringsbemoeienis op economisch gebied;

  • d. het vaststellen van ministeriële regelingen en beleidsregels;

  • e. delegatie van bevoegdheden;

  • f. het beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit dat door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal is genomen;

  • g. aangelegenheden met betrekking tot de secretaris-generaal.

 • 3 Voorts heeft mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit geen betrekking op het afdoen van stukken bestemd voor:

  • a. de Koningin en het Kabinet der Koningin;

  • b. de raad van ministers of de daaruit gevormde vaste colleges;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die kamers gevormde commissie;

  • e. de Raad van State, behoudens voorzover het betreft bestuursrechtelijke procedures of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • f. de Algemene Rekenkamer behoudens voorzover het betreft door het Bureau Economische Zaken gevraagde inlichtingen of gedane verzoeken of het aanbieden van documenten van louter informatieve aard;

  • g. een adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges;

  • h. autoriteiten in binnen- of buitenland, in rang gelijk aan of hoger dan een minister of staatssecretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2004]

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

 • a. het beslissen op een bezwaarschrift door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen;

 • b. aangelegenheden waarbij de gemandateerde belanghebbende is;

 • c. andere aangelegenheden ten aanzien waarvan de gemandateerde weet of moet begrijpen dat de omstandigheden van het geval zich ertegen verzetten dat hij handelt krachtens mandaat, volmacht of machtiging.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de secretaris-generaal wordt algemeen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. aangelegenheden op het gebied van de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft, zoals nader omschreven in de toelichting bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

 • b. het vaststellen van circulaires, met uitzondering van circulaires die naar het oordeel van de secretaris-generaal door de minister of een hoofd van dienst moeten worden vastgesteld;

 • c. het vaststellen van de werkterreinen van de hoofden van dienst;

 • d. aangelegenheden op het werkterrein van de hoofden van dienst:

  • ten aanzien waarvan de secretaris-generaal in een incidenteel geval aan een hoofd van dienst mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld of

  • die door een hoofd van dienst aan de secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, omdat zij naar het oordeel van het hoofd van dienst door de secretaris-generaal moeten worden behandeld, tenzij zij naar het oordeel van de secretaris-generaal door een ander hoofd van dienst moeten worden behandeld;

 • e. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voorzover niet vallend onder artikel 3, tweede lid, onder a, of behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

 • f. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges, voorzover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt algemeen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, voorzover niet vallend onder artikel 3, tweede lid, onder a, of behorend tot het werkterrein van een hoofd van dienst;

  • b. het uitoefenen van de bevoegdheden van de minister inzake benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges, voorzover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • c. aangelegenheden op het gebied van personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering, voorzover niet vallend onder het werkterrein van een hoofd van dienst.

 • 2 Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, behoren in ieder geval:

  • a. het vaststellen van de organisatie en formatie van de diensten, voorzover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een hoofd van dienst;

  • b. het vaststellen van de apparaatskosten van de diensten;

  • c. het vaststellen van interne circulaires;

  • d. de P&O-aangelegenheden van het bureau SG;

  • e. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • f. personeelsaangelegenheden met betrekking tot de hoofden van dienst;

  • g. besluiten ten aanzien van ambtenaren voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B of bijlage A van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan de hoofden van dienst wordt, ieder voor zich, algemeen mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, waaronder begrepen de P&O-aangelegenheden van zijn dienst, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal, of aan een ander hoofd van dienst.

 • 2 Aan de hoofden van dienst wordt voorts, ieder voor zijn werkterrein, algemeen mandaat verleend inzake de benoeming en het ontslag van leden van adviescommissies ter zake van subsidieverlening, die zijn ingesteld in een algemeen verbindend voorschrift.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen wordt mandaat verleend inzake de benoeming en het ontslag van leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeur-generaal van Marktordening en Energie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met:

 • a. de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling, met uitzondering van het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen waarvoor in artikel 12 mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend aan de inspecteur-generaal der mijnen;

 • b. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Mijnraad;

 • c. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Technische commissie bodembeweging;

 • d. benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland;

 • e. benoeming en ontslag van de bestuursleden van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten.

Artikel 9a

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeur-generaal van Innovatie wordt mandaat verleend inzake de benoeming en het ontslag van de leden van de Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van verzoeken van de Nationale ombudsman en bezwaar- en beroepsschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, met uitzondering van:

  • a. bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

  • b. bezwaar- en beroepschriften die zijn gericht tegen beslissingen tot vaststelling van de uitnodiging tot betaling ter zake van anti-dumpingheffingen of compenserende heffingen en tot het geven van de beschikking ter zake van anti-dumpingheffingen en tot het geven van de beschikking ter zake van anti-dumpingheffingen of compenserende heffingen als bedoeld in de artikelen 22a, tweede lid en 22c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • c. bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten die zijn gebaseerd op de artikelen, genoemd in artikel 14;

  • d. bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door de algemeen directeur SenterNovem of door hem aangewezen ambtenaren;

  • e. bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom of door hem aangewezen ambtenaren;

  • f. bezwaar- en beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door de algemeen directeur van de EVD of door hem aangewezen ambtenaren.

 • 2 Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt voorts volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van verplichtingen inzake het verlenen van opdrachten aan externe juridische dienstverleners, met uitzondering van verplichtingen die het werkterrein van de hoofden van dienst van de buitendiensten betreffen.

Artikel 10a

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan de directeur Interne Zaken wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met hoofdstuk IV van het Verplaatsingskostenbesluit 1989, met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op de medewerkers van de buitendiensten.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de algemeen directeur van Senter-Novem, de directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom en de algemeen directeur van de EVD wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten die in mandaat zijn genomen door hem of door hem aangewezen ambtenaren.

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

Artikel 13

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. de P&O-aangelegenheden van de Dienst uitvoering en toezicht energie;

 • b. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, tegen besluiten die zijn gebaseerd op de artikelen genoemd in artikel 14;

 • c. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften die zijn gericht tegen een besluit op grond van de in artikel 14 genoemde artikelen van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet dat vóór of op 1 januari 2001 is voorbereid door of namens de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, en is genomen en ondertekend namens de Minister van Economische Zaken door één van de hoofden van dienst, bedoeld in artikel 1;

 • d. de voorbereiding van een beslissing op bezwaar en de behandeling van een beroepschrift, dat is gericht tegen een besluit op grond de in artikel 14 genoemde artikelen van de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet dat vóór 1 januari 2001 is voorbereid door of namens de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie en dat is genomen en ondertekend door de Minister van Economische Zaken.

§ 3. Instructies

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 01-09-2004]

Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Aanwijzingen voor de rijksdienst en andere van toepassing zijnde regelingen, circulaires en instructies;

 • b. de in de beschrijving van de administratieve organisatie voorgeschreven medeparaafprocedures alsmede andere afspraken omtrent afstemming en coördinatie;

 • c. artikel 2, tweede lid, van het Besluit Taak FEZ.

Artikel 16

[Vervallen per 01-09-2004]

Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

§ 4. Ondermandaat

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 17

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 De secretaris-generaal kan voor de aangelegenheden, bedoeld in artikel 5, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de plaatsvervangend secretaris-generaal en aan de adjunct secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal kan aan een hoofd van dienst binnen diens werkterrein ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor benoeming en ontslag van ambtenaren en andere personen in organen van rechtspersonen en colleges.

Artikel 18

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 De hoofden van dienst kunnen, ieder voor zijn werkterrein, voor aangelegenheden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, en voorzover van toepassing voor aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 14, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers, en wat het werkterrein van ondergeschikte organisatieonderdelen of functionarissen betreft, aan de hoofden van die onderdelen of aan die functionarissen en aan hun plaatsvervangers.

 • 2 Voor P&O-aangelegenheden geldt, in afwijking van het eerste lid, dat:

  • a. slechts ondermandaat, volmacht en machtiging kan worden verleend aan de plaatsvervanger van het hoofd van dienst;

  • b. aan hoofden van ondergeschikte organisatieonderdelen en andere functionarissen slechts ondermandaat, volmacht en machtiging kan worden verleend voorzover het betreft:

   • het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door de hoofden van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplannen;

   • verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;

   • verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die de hoofden van dienst zijn aangegaan voor het aantrekken van servicekrachten;

   • het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof;

   • het accorderen van reisdeclaraties.

 • 3 De plaatsvervangend secretaris-generaal kan aan hoofden van dienst schriftelijk toestemming geven voor het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging die afwijkt van het tweede lid.

Artikel 19

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Het verlenen van ondermandaat en volmacht alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

 • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in de artikelen 17 en 18 wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement, de directeur van de Auditdienst en de Algemene Rekenkamer.

§ 5. Vervanging

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 20

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 De uit dit besluit voor de secretaris-generaal en de hoofden van dienst voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

 • 2 De secretaris-generaal kan in verband met gelijktijdige afwezigheid van zowel hemzelf als zijn plaatsvervanger mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een directeur-generaal.

§ 6. Ondertekening bij afwezigheid minister

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 21

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Indien afwezigheid of ontstentenis van de minister eraan in de weg staat dat een door de minister genomen besluit door hem wordt ondertekend, kan, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet, een besluit namens de minister worden ondertekend door de secretaris-generaal.

 • 2 In het geval bedoeld in het eerste lid geschiedt het ondertekenen als volgt:

  De Minister van Economische Zaken,

  namens deze,

  overeenkomstig het door de minister genomen besluit:

  (handtekening)

  (naam)

  secretaris-generaal

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 22

[Vervallen per 01-09-2004]

Ingetrokken worden:

 • a. de Machtiging inzake personeelsbeheer van 12 april 1961;

 • b. de Regeling decentralisatie personeelstaken EZ;

 • c. de Mandaatregeling 1988;

 • d. de Mandaatregeling inzake de benoeming van bestuursleden van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland;

 • e. de Mandaatregeling inzake de benoeming van bestuursleden van de Stichting Centraal Orgaan Voorraad-vorming Aardolieproducten;

 • f. de Mandaatregeling inzake de benoeming van leden van de Commissie Elektriciteitswerken;

 • g. de Mandaatregeling inzake de goedkeuring van benoemingen van voorzitters van hoofdbedrijf- en bedrijfschappen;

 • h. de Mandaatregeling inzake de benoeming van leden van adviescommissies, ingesteld ten behoeve van de uitvoering van subsidie-instrumenten op het taakgebied van het directoraat-generaal voor Energie.

 • i. het Besluit ideeënmanagement EZ .

Artikel 23

[Vervallen per 01-09-2004]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit agentschap Senter, de Regeling uitvoering vervoerplan EZ en de Regeling mandaat en instructies Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat.]

Artikel 25

[Vervallen per 01-09-2004]

Ondermandaatregelingen die zijn vastgesteld op grond van de Mandaatregeling 1988 blijven van kracht tot zij zijn vervangen door besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging op grond van dit besluit, doch uiterlijk tot zes maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 26

[Vervallen per 01-09-2004]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de adjunct secretaris-generaal, de hoofden van dienst en hun plaatsvervangers, en de Algemene Rekenkamer.

Artikel 27

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2001.

Artikel 28

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 maart 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina