Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (invoering gehandicaptenparkeerkaart volgens communautair model)

Geldend van 01-10-2001 t/m heden

Besluit van 27 maart 2001, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en een aantal andere besluiten in verband met de invoering van een gehandicaptenparkeerkaart volgens communautair model

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 2000, nr. CDJZ/WBI/2000–1479, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op deartikelen 13, 149, tweede lid, onderdeel a, en 151 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 2 maart 2001, nr. W09.01.0013/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 maart 2001, nr. CDJZ/WBI/2001–338, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling.]

Artikel VI

Invalidenparkeerkaarten, afgegeven op basis van artikel 49 of artikel 50 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer zoals die bepalingen luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, behouden hun geldigheid voor de duur van de termijn waarvoor ze zijn afgegeven.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 maart 2001

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eerste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina