Regeling vaststelling indieningsperiode 2001 aanvraag oppervlakten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling indieningsperiode 2001 aanvraag oppervlakten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355) en gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode voor het indienen van een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, wordt vastgesteld de periode die loopt van 1 april 2001 tot en met 15 mei 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling indieningsperiode 2001 aanvraag oppervlakten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 26 maart 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina