Herziening cursusgeldtarieven cursusjaar 2001-2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-03-2001 t/m 30-12-2004

Herziening cursusgeldtarieven cursusjaar 2001-2002

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De cursusgeldtarieven, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 worden voor het cursusjaar 2001-2002 herzien en bepaald op:

  • a. opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: f 387,- per cursusjaar;

  • b. opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: f 941,- per cursusjaar;

  • c. opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: f 1,20 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2001.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina