Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Midden-Zeeland

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 02-11-2001 t/m 23-12-2008

Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Midden-Zeeland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het luchtvaartterrein Midden-Zeeland bij besluit van 20 september 2000 (Stcrt. 2000, 182) is aangewezen;

Na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer alsmede de besturen van de provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Middelburg en Noord-Beveland;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

Er is een Commissie als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Luchtvaartwet ingesteld bij het luchtvaartterrein Midden-Zeeland, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. één vertegenwoordiger van de provincie Zeeland;

  • b. twee vertegenwoordigers van de gemeente Goes, twee vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg en twee vertegenwoordigers van de gemeente Noord-Beveland, waarvan per gemeente ten minste één als vertegenwoordiger van in die gemeente woonachtige omwonenden van het luchtvaartterrein Midden-Zeeland kan worden beschouwd;

  • c. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de exploitant van het luchtvaartterrein Midden-Zeeland;

  • d. ten hoogste twee vertegenwoordigers van de gebruikers van luchtvaartuigen, welke geregeld op het luchtvaartterrein Midden-Zeeland landen en daarvan opstijgen;

  • e. ten hoogste twee door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen vertegenwoordigers;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van de Rijksluchtvaartdienst.

 • 2 De entiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met h, kiezen elk hun vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger(s) en stellen de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan schriftelijk op de hoogte.

 • 3 De Commissie wijst een voorzitter aan.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie voert overleg en geeft voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Midden-Zeeland.

 • 2 De Commissie kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat worden gehoord inzake:

  • a. de vaststelling van het handhavingsvoorschrift als bedoeld in artikel 30a van de Luchtvaartwet;

  • b. de vaststelling van het gebruiksplan, bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet;

  • c. maatregelen en voorschriften met gevolg voor de geluidsbelasting rond het luchtvaartterrein Midden-Zeeland alsmede over de wijze van handhaving van deze maatregelen en voorschriften.

 • 3 De Commissie kan de Minister van Verkeer en Waterstaat ongevraagd voorstellen doen inzake de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Midden-Zeeland.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar taken.

 • 2 De Commissie stuurt jaarlijks vóór 15 februari aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een door de Commissie vastgesteld verslag over de inhoud van haar werkzaamheden en de wijze waarop zij deze taken in het afgelopen kalenderjaar heeft uitgevoerd.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks een begroting vast voor het komende kalenderjaar en zendt deze uiterlijk vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting is bedoeld ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 4 De commissie zendt jaarlijks vóór 15 februari van ieder jaar aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een verantwoording over de door de commissie bestede gelden van het voorafgaande kalenderjaar. Indien de bestedingen van de commissie een nader te bepalen bedrag te boven gaan dient de verantwoording te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2008]

De naam van de Commissie luidt: `Commissie 28 luchtvaartwet luchtvaartterrein Midden-Zeeland'.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2008]

De beschikking van 9 februari 1998, nummer DGRLD/VI/L 98.38.340059, houdende instelling van een commissie als bedoeld in artikel 28 van de Luchtvaartwet voor het luchtvaartterrein Midden-Zeeland wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Midden-Zeeland.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Voorts zal dit besluit worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Goes, Middelburg en Noord-Beveland en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

Directeur Luchtvaartbeleid

,

J.P.J.M. Remmen

Terug naar begin van de pagina