Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geldend van 09-07-2003 t/m 30-06-2004

Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies,

Besluit:

§ 1. Algemene bepaling

[Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Basisuitkering

[Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De minister kan aan een gemeente voor de periode van 18 januari 2001 tot 1 september 2003 een uitkering verstrekken als bijdrage in de kosten van het opstellen en realiseren van een activiteitenplan dat tot doel heeft de verbetering van de kwaliteit van de indicatiestelling alsmede de verbetering van de bedrijfsvoering door indicatieorganen.

 • 2 Indien een indicatieorgaan werkzaam is ten behoeve van de inwoners van meerdere gemeenten, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, verstrekt aan de overeenkomstig artikel 4, tweede lid, daartoe aangewezen gemeente.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De uitkering bestaat uit het in bijlage 1 bij deze regeling voor de desbetreffende gemeente genoemde bedrag. Indien een indicatieorgaan werkzaam is ten behoeve van de inwoners van meerdere gemeenten, bestaat de uitkering uit de som van de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen bedragen voor de gemeenten die tot het werkgebied van het indicatieorgaan behoren.

 • 2 Indien niet namens alle gemeenten een mededeling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, is gedaan, dan wel een uitkering aan een gemeente in 2001 ambtshalve op nihil is gesteld, kan de minister de gelden die ten gevolge daarvan niet worden verstrekt, toevoegen aan uitkeringen van een of meer gemeenten ter oplossing van de op grond van artikel 11 gemelde knelpunten die naar het oordeel van de minister de hoogste prioriteit hebben.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Indien gemeenten een uitkering wensen, delen zij dat uiterlijk 13 april 2001 mee aan de minister door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan het model als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 In het geval, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt de mededeling ingediend door alle gemeenten die tot het werkgebied van het betrokken indicatieorgaan behoren, tezamen, en wordt in de mededeling een verklaring van die gemeenten opgenomen, waarin één gemeente ten behoeve van deze regeling wordt aangewezen als gemeente waaraan de uitkering wordt verstrekt en die zorg draagt voor de indiening van de in deze regeling genoemde stukken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Indien een mededeling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, is ontvangen, verstrekt de minister de volgende voorschotten: in mei 2001, juli 2001 en september 2001 onderscheidenlijk 50%, 25% en 25% van het overeenkomstig artikel 3, eerste lid, berekende bedrag.

 • 2 In het geval bedoeld in artikel 3, tweede lid, verleent de minister zo spoedig mogelijk een voorschot van 100% van het bedrag waarmee de uitkering wordt verhoogd.

 • 3 De minister deelt uiterlijk 4 mei 2001 de hoogte mee van de op grond van het eerste lid te bevoorschotten bedragen. In het geval, bedoeld in het tweede lid, deelt de minister zo spoedig mogelijk het bedrag van de verhoging mee.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 2 De minister kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn, indien de gemeente aantoont dat die termijn ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet haalbaar is.

 • 3 Indien niet tijdig een activiteitenplan wordt ingediend dat voldoet aan de in artikel 7 bedoelde eisen, stelt de minister de uitkering ambtshalve vast op nihil en vordert hij de verstrekte voorschotten terug van de (coördinerende) gemeente.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 In het activiteitenplan wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijnen de volgende resultaten zullen worden bereikt:

  • a. het realiseren van een zodanige omvang van het werkgebied dat verantwoorde indicatiestelling gewaarborgd is;

  • b. het integreren van de advisering voor voorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten;

  • c. het afstoten van werkzaamheden die behoren tot de verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars en zorgaanbieders;

  • d. een doelmatige interne bedrijfsvoering van een indicatieorgaan;

  • e. afstemming met zorgverzekeraars ten aanzien van registratie van gegevens;

  • f. voorzieningen om de inbreng van door patiënten- en consumentenorganisaties aangewezen leden van indicatieorganen te ondersteunen.

 • 2 Een werkgebied wordt, tenzij de zorgkantoorregio slechts één gemeente beslaat, geacht te voldoen aan het eerste lid, onder a, indien in de zorgkantoorregio niet meer dan twee indicatieorganen werkzaam zijn die elk een evenwichtig deel van de zorgkantoorregio beslaan.

 • 3 Indien de betrokken gemeenten van oordeel zijn dat ten aanzien van het indicatieorgaan reeds is voldaan aan één of meerdere van de in het eerste lid genoemde doelstellingen, wordt zulks gemotiveerd aangegeven in het activiteitenplan. Indien de minister dit oordeel niet deelt, worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld, binnen een door de minister daartoe gestelde termijn, het activiteitenplan ter zake aan te passen.

 • 4 Het activiteitenplan wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage 3 bij deze regeling is gevoegd.

§ 3. Aanvullende uitkering

[Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 7a

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De minister kan voor de periode van 18 januari 2001 tot 1 september 2003 een aanvullende uitkering verstrekken als bijdrage in de kosten van het realiseren van het activiteitenplan, bedoeld in artikel 2, eerste lid, alsmede als bijdrage in de kosten van het verbeteren van de bedrijfsvoering door een indicatieorgaan.

 • 2 De aanvullende uitkering wordt in ieder geval gebruikt om:

  • a. te bevorderen dat de advisering over voorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten voor 1 september 2003 is geïntegreerd, of

  • b. te voorkomen dat het aantal afgegeven indicaties gedurende perioden waarin medewerkers van een indicatieorgaan een opleiding volgen, daalt.

 • 3 Indien een indicatieorgaan slechts werkzaam is ten behoeve van de inwoners van één gemeente, wordt de aanvullende uitkering aan die gemeente verstrekt. De aanvullende uitkering bestaat uit het in bijlage 4 bij deze regeling voor de betrokken gemeente bepaalde bedrag.

 • 4 Indien een indicatieorgaan werkzaam is ten behoeve van de inwoners van meerdere gemeenten, wordt de aanvullende uitkering verstrekt aan de overeenkomstig artikel 4, tweede lid, aangewezen gemeente. De aanvullende uitkering bestaat uit de som van de in bijlage 4 bij deze regeling opgenomen bedragen voor de gemeenten die tot het werkgebied van het indicatieorgaan behoren.

Artikel 7b

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De aanvullende uitkering wordt slechts verstrekt indien de gemeente deze voor 27 november 2001 bij de minister heeft aangevraagd.

 • 2 Aan gemeenten die de aanvullende uitkering tijdig hebben aangevraagd, verstrekt de minister voor 7 december 2001 een voorschot van 100% van de in artikel 7a bedoelde uitkering.

 • 3 De minister geeft uiterlijk 1 februari 2002 een beschikking omtrent subsidieverlening.

§ 4. Voortgangsrapportage, verantwoording, subsidievaststelling

[Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2004]

De gemeente dient vóór 15 juli 2002 bij de minister een verslag in omtrent de voortgang bij de realisering van het activiteitenplan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Vóór 1 januari 2004 legt een gemeente waaraan een uitkering dan wel een uitkering en een aanvullende uitkering zijn verstrekt een verantwoording over waaruit blijkt in hoeverre de uitkering dan wel de uitkering en de aanvullende uitkering vóór 1 september 2003 zijn besteed aan de activiteiten waarvoor deze zijn bestemd.

 • 2 De verantwoording, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een inhoudelijk verslag, waarbij inzicht wordt gegeven in de aard, duur en omvang van de in het kader van deze regeling verrichte activiteiten. Indien een aanvullende uitkering is verleend, wordt in de verantwoording afzonderlijk ingegaan op de wijze waarop en de mate waarin die uitkering is gebruikt voor het bereiken van de in artikel 7a, tweede lid, beschreven doelen. Indien het activiteitenplan nog niet geheel is uitgevoerd, wordt, voorzover de in het plan opgenomen termijnen zijn overschreden, onderbouwd aangegeven aan welke omstandigheden dit te wijten is en op welke termijn het activiteitenplan alsnog zal worden uitgevoerd.

 • 4 De minister kan nadere regels stellen voor de inrichting van de verantwoording en de verklaring.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De minister stelt de uitkering en de aanvullende uitkering vast binnen vier maanden na ontvangst van de verantwoording, doch uiterlijk op 30 april 2004. Artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De uitkering respectievelijk aanvullende uitkering wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3 respectievelijk artikel 7a.

 • 3 De uitkering of de aanvullende uitkering kan in afwijking van het tweede lid lager worden vastgesteld indien:

  • a. niet is voldaan aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;

  • b. de uitkering respectievelijk aanvullende uitkering niet geheel is besteed aan de activiteiten bedoeld in artikel 3 respectievelijk artikel 7a, eerste lid;

  • c. de aanvullende uitkering in het geheel niet is besteed aan de activiteiten, bedoeld in artikel 7a, tweede lid;

  • d. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid.

 • 4 Indien de verantwoording niet tijdig wordt ingediend, wordt de uitkering of de aanvullende uitkering ambtshalve vastgesteld.

 • 5 Te veel verstrekte voorschotten worden teruggevorderd.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2004]

Indien een gemeente in verband met eventuele bijzondere knelpunten bij het bewerkstelligen van de verbetering van de bedrijfsvoering en van de kwaliteit van de indicatiestelling door het betrokken indicatieorgaan in aanmerking wenst te komen voor een hogere uitkering, dan de overeenkomstig artikel 3, eerste lid, berekende uitkering, doet de (coördinerende) gemeente vóór 1 september 2001 schriftelijk melding aan de minister van die knelpunten en de in verband daarmee benodigde extra middelen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De gemeente waaraan een uitkering, een aanvullende uitkering of een voorschot op een uitkering of op een aanvullende uitkering is verstrekt, verstrekt aan de door de minister aangewezen ambtenaren of andere personen op diens verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen op verzoek schriftelijk verstrekt. Ook anderszins wordt zoveel mogelijk medewerking verleend, teneinde de door de minister aangewezen ambtenaren of andere personen in staat te stellen hun taak op juiste wijze te vervullen.

 • 2 De (coördinerende) gemeente doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing met betrekking tot de uitkering of de aanvullende uitkering. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2004, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op de op grond van deze regeling verstrekte uitkeringen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Bijlage 1. Lijst van bedragen per gemeente

[Vervallen per 01-07-2004]

Naam

Inwonertal

Ouderen

Bedrag in €

Aa en Hunze

25.200

4.300

34 097,95

Aalburg

11.860

1.388

12 063,29

Aalsmeer

22.622

3.324

27 249,96

Aalten

18.700

2.815

22 947,21

Abcoude

8.530

1.160

9 690,02

Achtkarspelen

28.000

3.450

29 565,14

Akersloot

5.050

620

5 318,30

Alblasserdam

18.325

2.685

22 026,04

Albrandswaard

18.063

2.673

21 876,29

Alkemade

14.485

1.706

14 800,95

Alkmaar

93.000

11.778

100 198,30

Almelo

70.104

9.692

80 629,48

Almere

151.653

11.316

113 942,40

Alphen aan den Rijn

70.149

6.783

62 411,12

Alphen-Chaam

9.500

1.230

10 403,82

Ambt Montfort

11.050

1.688

13 713,69

Ameland

3.500

512

4 201,55

Amerongen

7.270

1.127

9 125,52

Amersfoort

128.500

15.103

131 107,54

Amstelveen

77.300

14.110

110 358,89

Amsterdam

734.000

89.000

766 008,69

Andijk

6.400

752

6 528,54

Angerlo

4.846

521

4 639,90

Anna Paulowna

13.970

1.395

12 705,85

Apeldoorn

154.170

23.053

188 213,97

Appingedam

12.300

2.200

17 277,23

Arcen en Velden

9.070

1.060

9 216,28

Arnhem

139.600

18.430

155 107,52

Assen

59.050

8.250

68 456,38

Asten

15.779

1.737

15 362,28

Axel

12.250

2.150

16 949,60

Baarle-Nassau

6.260

937

7 648,47

Baarn

24.475

4.100

32 638,60

Barendrecht

30.962

3.704

31 997,40

Barneveld

48.150

5.698

49 369,93

Bathmen

5.200

796

6 463,65

Bedum

10.900

1.261

10 995,09

Beek

17.110

2.702

21 787,80

Beemster

8.450

1.142

9 554,34

Beesel

13.109

1.785

14 905,77

Bellingwedde

9.800

1.726

13 597,52

Bemmel

41.156

4.751

41 451,01

Bennebroek

5.296

1.185

8 929,03

Bergambacht

9.210

1.146

9 794,85

Bergeijk

17.998

2.146

18 555,07

Bergen L

13.435

1.738

14 703,84

Bergen NH

31.950

5.859

45 783,25

Bergen op Zoom

65.350

9.300

76 824,08

Bergh

18.383

2.573

21 340,38

Bergschenhoek

13.100

1.389

12 421,33

Berkel en Rodenrijs

17.094

1.891

16 700,47

Bernheze

28.751

3.272

28 662,57

Bernisse

12.788

1.370

12 213,95

Best

26.860

2.691

24 485,07

Beuningen

25.546

2.306

21 699,32

Beverwijk

35.900

6.200

49 040,94

Binnenmaas

19.300

2.500

21 142,98

Bladel

19.033

1.998

17 921,14

Blaricum

9.425

1.362

11 209,73

Bleiswijk

10.300

882

8 449,84

Bloemendaal

16.943

3.590

27 305,77

Boarnsterhim

18.500

2.475

20 759,54

Bodegraven

19.571

2.003

18 105,38

Boekel

9.220

1.002

8 895,45

Bolsward

9.310

1.475

11 885,41

Borculo

10.300

1.590

12 886,90

Borger-Odoorn

26.250

3.900

31 888,95

Borne

20.715

2.492

21 494,66

Borsele

22.000

3.000

25 042,77

Boskoop

15.145

1.680

14 825,45

Boxmeer

28.750

3.850

32 284,65

Boxtel

29.291

3.654

31 210,10

Breda

162.415

24.200

197 741,08

Breukelen

14.192

1.902

15 946,29

Brielle

15.962

2.049

17 369,80

Brummen

21.598

3.228

26 357,37

Brunssum

30.550

5.288

41 807,68

Bunnik

13.800

2.040

16 700,02

Bunschoten

19.200

1.700

16 101,03

Buren

25.240

2.770

24 520,47

Bussum

30.875

6.500

49 495,62

Capelle aan den IJssel

65.000

8.679

72 832,63

Castricum

23.150

3.850

30 695,96

Coevorden

35.000

5.804

46 303,73

Cranendonck

20.400

2.433

21 035,44

Cromstrijen

12.825

1.888

15 470,73

Cuijk

24.047

2.544

22 765,70

Culemborg

25.100

2.817

24 775,49

Dalfsen

25.700

3.310

28 035,45

Dantumadeel

19.833

2.845

23 456,35

De Bilt

42.350

8.060

62 527,74

De Lier

11.210

1.150

10 387,48

De Marne

10.870

1.658

13 474,55

De Ronde Venen

34.640

3.703

33 034,29

De Wolden

23.650

3.700

29 897,76

Delft

96.275

12.565

106 059,33

Delfzijl

29.000

4.495

36 398,16

Den Helder

59.800

7.792

65 798,59

Denekamp

25.796

3.671

30 324,77

Deurne

32.028

3.691

32 218,40

Deventer

85.150

12.021

99 494,04

Didam

16.675

1.919

16 757,20

Diemen

23.965

2.853

24 678,84

Dinxperlo

8.650

1.283

10 494,58

Dirksland

8.200

1.100

9 220,36

Dodewaard

4.520

498

4 403,48

Doesburg

11.480

1.350

11 717,51

Doetinchem

47.505

6.705

55 498,23

Dongen

24.950

3.065

26 287,03

Dongeradeel

24.800

3.450

28 657,13

Doorn

10.000

2.166

16 411,42

Dordrecht

120.137

16.639

138 361,22

Drechterland

9.983

977

8 955,35

Driebergen-Rijsenburg

18.333

3.370

26 321,07

Drimmelen

26.677

3.229

27 804,93

Dronten

35.591

3.700

33 285,23

Druten

17.150

1.786

16 058,37

Duiven

25.221

2.500

22 822,88

Echt

19.086

2.836

23 188,17

Echteld

6.700

1.000

8 168,04

Edam-Volendam

27.700

2.650

24 466,47

Ede

102.842

13.369

112 961,32

Eemnes

8.663

790

7 408,87

Eemsmond

16.500

2.598

20 962,83

Eersel

18.325

2.032

17 933,39

Eibergen

16.685

2.427

19 943,64

Eijsden

12.150

1.625

13 631,10

Eindhoven

203.200

31.100

252 555,01

Elburg

21.700

2.617

22 557,41

Emmen

106.375

16.407

133 002,98

Enkhuizen

17.020

2.170

18 428,01

Enschede

149.806

20.763

172 623,89

Epe

33.139

5.688

45 049,03

Ermelo

26.724

4.025

32 806,95

Etten-Leur

37.800

4.377

38 155,20

Ferwerderadiel

8.790

1.182

9 901,48

Franekeradeel

20.200

2.939

24 149,73

Gaasterlan-Sleat

10.163

1.710

13 599,79

Geertruidenberg

21.144

2.514

21 754,22

Geldermalsen

24.835

2.875

25 063,64

Geldrop

27.899

3.914

32 444,38

Gemert-Bakel

27.499

3.050

26 915,97

Gendringen

21.000

2.650

22 565,58

Gennep

16.811

2.063

17 698,34

Giessenlanden

14.172

1.879

15 796,54

Gilze en Rijen

24.493

2.810

24 559,04

Goedereede

11.250

1.730

14 033,61

Goes

36.100

6.000

47 844,32

Goirle

22.350

2.650

22 948,57

Gorinchem

34.000

4.853

40 060,17

Gorssel

13.350

3.045

22 870,98

Gouda

71.850

9.035

77 006,96

Graafstroom

9.580

1.060

9 361,03

Graft-De Rijp

6.350

750

6 501,76

Grave

12.590

1.407

12 389,56

Groenlo

9.100

1.363

11 123,97

Groesbeek

19.308

3.204

25 557,36

Groningen

175.000

21.500

184 390,41

Grootegast

11.860

1.473

12 596,03

Gulpen-Wittem

15.530

2.189

18 124,44

Haaksbergen

24.100

3.250

27 205,49

Haaren

14.010

1.770

15 067,32

Haarlem

148.700

24.120

193 348,94

Haarlemmerliede Spaarnw

5.566

683

5 859,66

Haarlemmermeer

115.400

12.200

109 197,67

Haelen

10.050

1.570

12 690,42

Halderberge

29.550

4.010

33 514,39

Hardenberg

57.000

7.410

62 610,33

Harderwijk

40.185

4.822

41 620,27

Hardinxveld-Giessendam

17.810

2.285

19 373,24

Haren

18.590

4.078

30 831,19

Harenkarspel

15.075

1.490

13 614,77

Harlingen

15.400

2.390

19 347,37

Hattem

11.650

1.800

14 585,86

Heel

8.380

1.005

8 675,82

Heemskerk

36.700

5.500

44 881,13

Heemstede

26.097

5.432

41 446,92

Heerde

18.150

3.020

24 075,76

Heerenveen

41.093

6.779

54 142,79

Heerhugowaard

46.210

3.670

36 110,01

Heerjansdam

3.525

510

4 196,11

Heerlen

95.150

16.000

127 268,11

Heeze-Leende

15.325

2.230

18 323,19

Heiloo

21.850

3.766

29 800,65

Helden

19.500

2.181

19 200,80

Hellendoorn

35.700

5.150

42 403,95

Hellevoetsluis

38.670

3.539

33 150,01

Helmond

81.000

9.585

83 049,95

Hendrik-Ido-Ambacht

21.110

2.597

22 264,73

Hengelo Gld

8.400

1.320

10 655,67

Hengelo O

80.200

11.110

92 380,58

Het Bildt

10.175

1.450

11 973,90

Heumen

16.400

1.800

15 933,58

Heusden

43.337

4.650

41 436,94

Heythuysen

12.030

1.550

13 126,95

Hillegom

20.700

2.926

24 210,08

Hilvarenbeek

14.711

1.582

14 088,06

Hilversum

82.100

15.174

118 388,99

Hof van Twente

35.000

5.575

44 868,88

Hontenisse

7.900

1.330

10 576,71

Hoogeveen

52.750

7.950

64 788,92

Hoogezand-Sappemeer

33.150

4.990

40 677,77

Hoorn

65.750

7.000

62 523,20

Horst aan de Maas

28.500

3.470

29 832,42

Houten

38.224

2.798

28 379,41

Huizen

42.200

4.700

41 427,41

Hulst

19.670

3.220

25 760,65

Hummelo en Keppel

4.510

760

6 042,54

Hunsel

6.085

607

5 530,22

Ijsselstein

28.714

2.628

24 616,22

Jacobswoude

10.743

1.135

10 161,05

Kampen

47.050

5.921

50 455,82

Kapelle

11.380

1.700

13 882,50

Katwijk

40.800

5.000

42 910,36

Kerkrade

51.500

8.791

69 704,73

Kessel

4.190

490

4 259,63

Kesteren

10.850

1.050

9 658,71

Kollumerland en Nwkruisl

13.125

1.675

14 221,02

Korendijk

10.650

1.225

10 698,78

Krimpen aan den IJssel

28.709

4.306

35 130,76

Laarbeek

21.575

2.670

22 854,19

Landerd

14.370

1.726

14 893,97

Landgraaf

40.900

5.900

48 579,44

Landsmeer

10.325

1.506

12 367,33

Langedijk

24.000

2.425

22 006,53

Laren

11.700

2.898

21 481,50

Leek

18.885

2.360

20 147,84

Leerdam

20.715

2.755

23 142,79

Leersum

7.380

1.180

9 489,00

Leeuwarden

89.140

13.290

108 579,17

Leeuwarderadeel

10.600

1.060

9 650,54

Leiden

117.250

13.969

120 809,00

Leiderdorp

26.096

3.774

31 055,36

Leidschendam

39.500

6.300

50 689,07

Lelystad

64.717

6.100

56 589,57

Lemsterland

12.675

1.611

13 692,36

Leusden

28.976

3.318

29 014,71

Lichtenvoorde

19.250

2.285

19 781,64

Liemeer

6.845

575

5 545,65

Liesveld

9.560

1.000

8 979,40

Limmen

6.865

715

6 428,70

Lingewaal

10.650

1.205

10 573,08

Lisse

21.985

2.554

22 243,40

Lith

6.720

735

6 512,65

Littenseradiel

10.635

1.207

10 581,70

Lochem

19.200

3.736

28 860,88

Loenen

8.415

1.165

9 688,66

Loon op Zand

22.836

2.610

22 835,58

Loosdrecht

8.855

1.553

12 244,81

Lopik

13.425

1.300

11 955,75

Loppersum

11.024

1.440

12 152,23

Losser

22.800

3.083

25 789,69

Maarn

5.868

1.048

8 232,48

Maarssen

40.447

3.697

34 644,30

Maasbracht

13.700

2.100

17 047,62

Maasbree

12.868

1.285

11 703,90

Maasdonk

11.400

1.348

11 682,12

Maasdriel

23.250

2.878

24 632,55

Maasland

6.819

759

6 691,44

Maassluis

33.000

4.250

35 997,48

Maastricht

122.685

19.439

156 632,22

Margraten

13.800

1.992

16 399,16

Marum

9.802

1.183

10 194,63

Medemblik

7.670

922

7 954,31

Meerlo-Wanssum

7.620

810

7 238,25

Meerssen

20.215

3.100

25 163,02

Meijel

5.800

736

6 258,08

Menaldumadeel

13.885

1.720

14 718,82

Menterwolde

12.550

1.550

13 274,43

Meppel

29.850

4.240

35 040,91

Middelburg

45.250

7.025

56 864,11

Middelharnis

17.215

2.700

21 805,05

Midden Drenthe

32.475

4.797

39 276,49

Mierlo

10.180

1.180

10 283,11

Mill en Sint Hubert

11.100

1.503

12 568,35

Millingen aan de Rijn

5.900

772

6 512,20

Moerdijk

36.340

4.640

39 389,03

Monster

20.228

2.738

22 898,20

Montfoort U

13.475

1.130

10 904,79

Mook en Middelaar

8.000

1.101

9 169,54

Moordrecht

7.816

823

7 375,29

Muiden

6.808

881

7 452,89

Naaldwijk

29.200

3.920

32 850,96

Naarden

16.900

3.060

23 971,85

Nederhorst den Berg

5.100

565

4 987,95

Nederlek

14.825

1.939

16 357,87

Nederweert

16.200

1.821

16 008,46

Neede

11.054

1.596

13 138,30

Neerijnen

11.387

1.353

11 709,80

Niedorp

11.367

1.153

10 451,01

Nieuwegein

63.118

5.658

53 365,91

Nieuwerkerk a/d IJssel

21.929

2.095

19 351,00

Nieuwkoop

11.195

1.368

11 749,28

Nieuw-Lekkerland

9.400

870

8 119,04

Nijefurd

10.903

1.886

14 913,03

Nijkerk

36.315

4.013

35 452,49

Nijmegen

154.100

20.350

171 253,93

Noord-Beveland

6.890

1.359

10 471,89

Noordenveld

30.750

4.350

35 985,68

Noorder-Koggenland

10.600

1.200

10 527,70

Noordoostpolder

43.400

5.619

47 527,58

Noordwijk

24.730

3.500

28 950,72

Noordwijkerhout

15.290

2.100

17 498,67

Nootdorp

13.257

1.193

11 237,87

Nuenen c.a.

23.681

2.519

22 505,23

Nunspeet

26.150

3.723

30 751,32

Nuth

16.563

2.546

20 655,17

Obdam

6.495

603

5 621,88

Oegstgeest

21.340

3.350

27 048,93

Oirschot

17.760

2.118

18 312,30

Oisterwijk

25.370

3.579

29 627,31

Oldebroek

22.675

2.764

23 755,39

Oldenzaal

30.812

4.236

35 288,67

Olst

16.942

2.442

20 110,63

Ommen

16.780

2.545

20 710,08

Onderbanken

8.545

1.250

10 258,16

Oostburg

17.850

3.660

28 001,87

Oosterhout

52.565

6.667

56 695,30

Oostflakkee

10.077

1.352

11 331,80

Ooststellingwerf

25.910

4.058

32 782,44

Oostzaan

8.926

1.327

10 848,98

Opmeer

11.000

1.200

10 641,15

Opsterland

28.800

4.076

33 715,42

Oss

66.400

8.600

72 734,62

Oud-Beijerland

22.500

2.610

22 740,29

Ouder-Amstel

13.000

1.985

16 128,26

Ouderkerk

8.150

1.059

8 949,00

Oudewater

9.850

1.172

10 139,72

Overbetuwe

39.700

4.714

40 806,19

Papendrecht

30.074

4.174

34 691,04

Pekela

13.360

2.212

17 652,96

Pijnacker

23.350

2.377

21 521,43

Purmerend

72.122

8.578

74 220,29

Putten

22.800

3.050

25 583,22

Raalte

36.350

4.680

39 642,69

Ravenstein

8.500

870

7 864,01

Reeuwijk

13.010

1.860

15 347,75

Reiderland

6.979

1.231

9 694,56

Reimerswaal

20.524

3.075

25 094,05

Renkum

32.282

7.167

54 074,72

Renswoude

4.140

350

3 367,96

Reusel-De Mierden

12.452

1.338

11 918,08

Rheden

44.350

9.051

69 305,85

Rhenen

17.335

2.462

20 347,50

Ridderkerk

46.917

7.491

60 257,47

Rijnsburg

14.913

1.420

13 130,13

Rijnwaarden

10.930

1.225

10 778,19

Rijnwoude

19.320

2.075

18 485,19

Rijssen

35.045

4.875

40 494,44

Rijswijk

54.039

10.835

83 235,09

Roerdalen

10.500

1.370

11 564,59

Roermond

45.151

6.925

56 209,30

Roggel en Neer

8.406

1.068

9 077,87

Roosendaal

76.197

10.540

87 672,61

Rotterdam

605.950

91.534

745 561,80

Rozenburg

13.240

1.650

14 097,14

Rozendaal

1.500

365

2 713,15

Rucphen

22.540

2.850

24 255,91

Ruurlo

8.028

1.361

10 807,23

Sas van Gent

8.650

1.454

11 566,40

Sassenheim

14.870

2.088

17 304,45

Schagen

17.173

2.267

19 079,64

Scheemda

14.360

2.230

18 049,56

Schermer

4.920

542

4 792,37

Scherpenzeel

9.090

984

8 745,71

Schiedam

76.000

11.800

95 513,02

Schiermonnikoog

1.000

185

1 443,02

Schijndel

22.900

2.660

23 167,30

Schinnen

13.680

1.940

16 039,32

Schipluiden

11.027

1.182

10 535,87

Schoonhoven

11.750

1.437

12 339,19

Schouwen-Duiveland

33.950

6.000

47 234,44

Sevenum

7.278

798

7 065,81

's-Graveland

9.256

1.390

11 337,24

's-Gravendeel

8.700

1.170

9 800,75

's-Gravenhage

441.094

69.658

561 693,24

's-Gravenzande

19.300

2.250

19 576,53

's-Hertogenbosch

130.610

16.767

142 134,85

Simpelveld

11.560

1.770

14 372,58

Sint-Anthonis

11.590

1.560

13 064,79

Sint-Michielsgestel

27.890

3.683

30 994,10

Sint-Oedenrode

16.985

2.004

17 377,97

Sittard-Geleen

98.545

14.940

121 587,69

Skarsterlan

26.716

3.635

30 360,17

Sliedrecht

23.675

3.693

29 861,01

Slochteren

14.750

1.960

16 468,14

Sluis-Aardenburg

6.510

1.435

10 840,36

Smallingerland

52.950

7.701

63 285,10

Sneek

32.000

4.872

39 611,84

Soest

44.510

6.735

54 836,62

Someren

18.330

2.200

18 987,98

Son en Breugel

14.800

2.363

19 007,95

Spijkenisse

74.030

7.849

70 192,99

Stadskanaal

33.000

5.380

43 079,17

Staphorst

15.300

1.650

14 681,15

Stede Broec

21.200

2.130

19 363,26

Steenbergen

23.360

3.215

26 776,21

Steenderen

4.950

697

5 772,54

Steenwijk

41.200

6.350

51 484,54

Stein

26.400

3.700

30 677,81

Strijen

9.501

1.105

9 620,59

Susteren

13.045

1.900

15 608,22

Swalmen

8.600

1.260

10 336,21

Ten Boer

7.400

885

7 645,74

Ter Aar

9.074

868

8 014,21

Terneuzen

34.550

5.635

45 117,10

Terschelling

4.760

673

5 568,34

Texel

13.450

1.980

16 224,46

Tholen

23.700

3.270

27 217,28

Thorn

2.591

470

3 680,61

Tiel

39.250

4.450

39 023,74

Tilburg

196.200

24.300

207 952,50

Tubbergen

20.000

2.510

21 404,36

Tynaarlo

31.508

5.566

43 821,56

Tytsjerksteradiel

31.150

4.236

35 384,87

Ubbergen

9.300

1.541

12 296,08

Uden

40.200

4.675

40 703,63

Uitgeest

11.584

1.240

11 057,72

Uithoorn

26.254

3.413

28 837,73

Urk

16.156

1.038

11 088,57

Utrecht

258.370

29.877

260 542,00

Vaals

10.921

1.888

14 930,73

Valkenburg aan de Geul

17.800

2.978

23 713,19

Valkenburg ZH

3.750

365

3 351,17

Valkenswaard

31.100

4.450

36 711,73

Veendam

28.225

4.411

35 651,70

Veenendaal

60.650

6.762

59 584,52

Veere

22.049

3.858

30 433,68

Veghel

36.450

4.037

35 641,26

Veldhoven

42.592

4.668

41 338,02

Velsen

66.553

11.082

88 333,31

Venhuizen

7.660

859

7 556,80

Venlo

89.800

12.970

106 760,87

Venray

38.200

4.340

38 036,77

Vianen

19.360

1.874

17 236,84

Vlaardingen

73.700

12.700

100 500,97

Vlagtwedde

16.375

3.125

24 230,50

Vlieland

1.201

138

1 205,69

Vlissingen

44.400

7.378

58 834,87

Vlist

9.780

1.333

11 128,51

Voerendaal

13.060

1.970

16 051,11

Voorburg

39.100

7.780

59 850,89

Voorhout

13.892

1.320

12 213,95

Voorschoten

22.660

3.889

30 801,24

Voorst

23.700

3.630

29 473,48

Vorden

8.500

1.650

12 752,13

Vriezenveen

33.865

3.955

34 393,82

Vught

25.400

4.075

32 744,33

Waalre

16.310

2.912

22 876,88

Waalwijk

45.500

5.700

48 630,72

Waddinxveen

26.835

3.400

28 921,23

Wageningen

33.500

4.450

37 392,40

Warmond

5.190

980

7 613,98

Warnsveld

8.950

1.253

10 392,02

Wassenaar

26.050

5.388

41 157,41

Wateringen

15.530

1.990

16 877,45

Waterland

17.279

2.214

18 777,43

Weert

48.165

6.552

54 726,35

Weesp

18.125

2.800

22 689,92

Wehl

6.710

825

7 073,98

Werkendam

26.050

3.080

26 693,17

Wervershoof

8.500

952

8 377,69

West Maas en Waal

18.120

2.489

20 739,57

Wester-Koggenland

13.500

1.350

12 290,64

Westerveld

18.888

3.547

27 588,02

Westervoort

16.200

1.200

12 116,39

Weststellingwerf

25.070

4.300

34 060,74

Westvoorne

13.850

2.350

18 657,17

Wierden

23.410

2.900

24 815,88

Wieringen

8.350

1.319

10 635,25

Wieringermeer

12.280

1.600

13 511,31

Wijchen

38.305

3.988

35 860,44

Wijk bij Duurstede

23.079

1.789

17 759,14

Winschoten

18.545

3.630

28 010,95

Winsum

13.900

1.655

14 315,40

Winterswijk

28.650

4.903

38 855,84

Wisch

19.600

2.350

20 288,06

Woensdrecht

21.000

2.830

23 693,68

Woerden

46.730

4.823

43 483,49

Wognum

8.000

840

7 534,11

Wormerland

15.500

1.989

16 862,47

Woudenberg

11.000

1.353

11 599,98

Woudrichem

14.154

1.681

14 550,46

Wunseradiel

11.850

1.403

12 154,50

Wymbritseradiel

16.150

1.900

16 489,47

Zaanstad

136.000

18.600

155 151,54

Zaltbommel

25.712

3.369

28 408,46

Zandvoort

16.200

3.261

25 033,24

Zederik

13.750

1.685

14 461,07

Zeevang

6.350

615

5 655,92

Zeewolde

17.900

1.280

13 100,18

Zeist

60.020

10.534

83 045,41

Zelhem

11.250

1.826

14 635,32

Zevenaar

26.205

3.465

29 149,93

Zevenhuizen-Moerkapelle

9.975

1.161

10 106,14

Zijpe

11.150

1.379

11 805,55

Zoetermeer

109.941

11.457

102 992,68

Zoeterwoude

8.700

967

8 528,35

Zuidhorn

18.128

2.122

18 441,63

Zundert

20.200

2.960

24 281,33

Zutphen

35.650

4.925

40 979,53

Zwartewaterland

21.468

2.205

19 909,61

Zwijndrecht

41.527

6.383

51 784,04

Zwolle

107.350

13.960

117 943,83

Totaal

15.995.249

2.172.190

18 151 208,64

Bijlage 2

[Vervallen per 01-07-2004]

Meldingsformulier

Gelet op de Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatieorganen delen de gemeenten

.................................................

...............................................

.................................................

...............................................

.................................................

...............................................

of, indien het werkgebied van een indicatieorgaan bestaat uit één gemeente, deelt de gemeente

......................

mede een eenmalige uitkering te willen ontvangen van € ...................

(zie bijlage 1).

De gemeente(n) is/zijn voornemens een activiteitenplan in te dienen en uit te voeren, dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de indicatiestelling en de verbetering van de bedrijfsvoering van de indicatieorganen.

Het activiteitenplan zal voldoen aan de eisen die daaraan in artikel 7 worden gesteld.

Het activiteitenplan zal door de gemeente(n) uiterlijk 30 juni 2001 worden ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatieorganen en indien sprake is van meer dan een gemeente in het werkgebied van het indicatieorgaan ,verklaart de navolgende vertegenwoordiger van elk van de bovengenoemde gemeenten, dat de

gemeente ...................

door de bovengenoemde gemeenten op grond van artikel 4, tweede lid, van de Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatieorganen als coördinerende gemeente is aangewezen.

De gemeente ............................. De gemeente ...........................

......................... (ondertekening) ....................... (ondertekening)

De gemeente .............................. De gemeente ...........................

.......................... (ondertekening) ........................(ondertekening)

(Zonodig bijlage bijvoegen)

Bijlage 3. Activiteitenplan

[Vervallen per 01-07-2004]

Aanwijzingen voor het activiteitenplan, bedoeld in artikel 2.

(cursieve tekst is bedoeld als toelichting)

1. Indicatie-orgaan: naam, adres, contactpersoon, werkgebied.

In situaties, waarin het activiteitenplan betrekking heeft op meer dan een indicatieorgaan worden gegevens over beide indicatieorganen verstrekt.

2. Aangewezen gemeente: naam, adres, contactpersoon, vertegenwoordigde gemeenten

De aangewezen gemeente meldt de wens om een uitkering te ontvangen formeel namens een aantal samenwerkende gemeenten. Die gemeenten dienen te worden gemeld. De mogelijkheid bestaat dat twee aangewezen gemeenten tezamen een activiteitenplan indienen met het oog op een toekomstige samenwerking.

3. Werkgebied

- huidige werkgebied

- beoogd werkgebied

- motivering van de gekozen omvang

- spreiding van vestigingen, lokale meldpunten, bereikbaarheid voor cliënten

- voorgenomen activiteiten

Indien het werkgebied reeds voldoet aan de gestelde eisen kan worden volstaan met een beperkte weergave van de huidige situatie.

4. Integratie WVG

- huidige (intergemeentelijk) samenwerkingsverband

- huidige adviserende instantie(s) binnen het werkgebied van het indicatieorgaan

- huidige procedure(s)

- aantal WVG-adviezen per jaar (2000 en/of 1999)

- voorgenomen activiteiten

Van belang is kernachtig aan te geven welke procedures thans binnen het werkgebied van het indicatieorgaan worden gevolgd voor de advisering ten aanzien van de voorzieningen van de WVG en welke instanties daarbij betrokken zijn. Als deze advisering reeds deels of geheel door het indicatieorgaan wordt uitgevoerd kunnen de in dat kader gevolgde procedures worden aangegeven.

5. Uitzuivering van taken

- Overzicht van taken van het indicatieorgaan naast de taken indicatie-onderzoek en vaststelling van het indicatie-advies

- Overzicht van mandateringsafspraken en afspraken rond de inschakeling van derden bij het indicatie-onderzoek

- Bestaande afspraken over taakverdeling met zorgaanbieders en zorgkantoren

- Voorgenomen activiteiten.

Een aantal indicatieorganen verricht taken op het grensvlak van informatie en advies aan cliënten, hulpvraagverduidelijking, de urgentiebepaling op wachtlijsten en het zoeken naar alternatieven als de geïndiceerde zorg niet beschikbaar is. Het is van belang inzicht te krijgen in de taken, die uit het oogpunt van objectiviteit en onafhankelijkheid strijdig zijn met de beoogde taakverdeling met zorgkantoren en zorgaanbieders en de activiteiten, die zullen worden ondernomen om die taken af te stoten.

6. Verbetering interne bedrijfsvoering

- kenmerken van de organisatie (aantal fte's, organisatievorm, vestigingen

- huidige knelpunten met betrekking tot capaciteit, bereikbaarheid, toegankelijkheid, achterstanden, personeelsproblematiek, informatie en automatisering.

- beoogde resultaten

- beoogde activiteiten

Met betrekking tot dit onderwerp beschikken de indicatieorganen over de noodzakelijke informatie. Groot belang wordt gehecht aan het bereiken van de situatie, dat het indicatieorgaan gaat voldoen aan de ontwikkelde certificeringsstandaard, gebruik gaat maken van een uniforme productbegrotingssystematiek, de landelijk ontwikkelde protocollen hanteert en bij de registratie van informatie voldoet aan de eisen, die de zorgkantoren daaraan stellen in het kader van het landelijke zorgregistratiesysteem.

7. Betrokkenheid van vertegenwoordigers van cliënten en patiënten

- overzicht van de huidige betrokkenheid

- nieuwe initiatieven

In het gehele land bestaan regionale cliënten- en patiëntenplatforms, waarin veel organisaties samenwerken. Langs die weg, maar ook op andere wijze kan aan cliënten en patiënten een taak worden gegeven in het besturen van de indicatieorganen. De verbreding van de taken van indicatieorganen kan betekenen dat ook in die vertegenwoordiging wijzigingen worden aangebracht.

8. Afstemming van gegevensregistratie op de systematiek van zorgregistratie door zorgkantoren

- thans gehanteerde registratiesysteem

- vormen van overleg met het zorgkantoor en initiatieven vanuit het zorgkantoor in het kader van de zorgregistratie

- knelpunten in de registratie, stand van zaken met betrekking tot automatisering

- nieuwe initiatieven

In alle zorgkantoorregio's worden plannen uitgevoerd om te komen tot één systeem van zorgregistratie. Daarover vindt overleg plaats met de indicatieorganen. Onderdeel van het landelijke ondersteuningsplan vormt het doen aanpassen van de registratiesystemen, die voor indicatieorganen zijn ontwikkeld. Ook daarover worden indicatieorganen geïnformeerd. Die initiatieven kunnen aanleiding zijn tot nieuwe initiatieven van de indicatieorganen in het eigen werkgebied.

9. Overige beoogde resultaten

- doelstelling en beoogd resultaat

- nieuwe initiatieven

10. Globale planning van activiteiten en beoogde resultaten op een tijdbalk.

11. Globale begroting van kosten.

Bijlage 4. Lijst van bedragen per gemeente t.b.v. de uitkering, bedoeld in artikel 7a (P.M.)

[Vervallen per 01-07-2004]

Naam centrumgemeente

Objectnr

Bedrag bijdrage

Aanvullende bijdrage

Bedrag in EURO

Veendam

47.670

fl 447.884,77

fl 167.956,79

EURO 76.215,47

Loppersum

47.516

fl 329.872,31

fl 123.702,12

EURO 56.133,57

Groningen

47.453

fl 699.192,91

fl 262.197,34

EURO 118.979,97

Leeuwarden

47.880

fl 656.338,55

fl 246.126,96

EURO 111.687,54

Sneek

47.957

fl 359.839,15

fl 134.939,68

EURO 61.232,96

Ooststellingwerf

47.915

fl 623.510,13

fl 233.816,30

EURO 106.101,21

Noordenveld

48.510

fl 401.871,42

fl 150.701,78

EURO 68.385,49

Borger-Odoorn

48.391

fl 465.414,37

fl 174.530,39

EURO 79.198,44

Meppel

48.468

fl 433.231,86

fl 162.461,95

EURO 73.722,02

Harderwijk

52.423

fl 220.393,61

fl 82.647,60

EURO 37.503,85

Wierden

49.609

fl 538.017,94

fl 201.756,73

EURO 91.553,21

Hengelo O

49.455

fl 551.251,67

fl 206.719,38

EURO 93.805,16

Enschede

49.385

fl 440.365,79

fl 165.137,17

EURO 74.935,98

Zutphen

52.738

fl 255.311,27

fl 95.741,73

EURO 43.445,70

Deventer

49.364

fl 365.179,38

fl 136.942,27

EURO 62.141,69

Apeldoorn

45.332

fl 690.134,62

fl 258.800,48

EURO 117.438,54

Doetinchem

208.222

fl 713.674,47

fl 267.627,93

EURO 121.444,26

Rheden

51.758

fl 1.038.917,37

fl 389.594,01

EURO 176.790,06

Ede

47.180

fl 459.406,69

fl 172.277,51

EURO 78.176,13

Nijmegen

52.507

fl 738.419,77

fl 276.907,41

EURO 125.655,11

Tiel

52.598

fl 455.141,20

fl 170.677,95

EURO 77.450,28

Amersfoort

52.773

fl 684.805,59

fl 256.802,10

EURO 116.531,71

Zeist

53.095

fl 733.641,00

fl 275.115,38

EURO 124.841,91

Utrecht

81.662

fl 574.158,86

fl 215.309,57

EURO 97.703,22

Nieuwegein

53.102

fl 321.066,84

fl 120.400,07

EURO 54.635,17

Woerden

56.567

fl 346.845,46

fl 130.067,05

EURO 59.021,85

Lelystad

49.826

fl 356.100,26

fl 133.537,60

EURO 60.596,72

Almere

201.047

fl 251.095,95

fl 94.160,98

EURO 42.728,39

Hilversum

31.094

fl 731.844,36

fl 274.441,64

EURO 124.536,18

Hoorn

55.713

fl 410.555,61

fl 153.958,35

EURO 69.863,26

Alkmaar

55.426

fl 566.221,23

fl 212.332,96

EURO 96.352,50

Den Helder

55.678

fl 323.871,24

fl 121.451,72

EURO 55.112,39

Texel

55.923

fl 59.191,36

fl 22.196,76

EURO 10.072,45

Velsen

55.958

fl 493.650,36

fl 185.118,89

EURO 84.003,29

Haarlem

55.622

fl 665.350,60

fl 249.506,48

EURO 113.221,10

Purmerend

55.881

fl 319.629,52

fl 119.861,07

EURO 54.390,58

Zaanstad

31.983

fl 402.976,74

fl 151.116,28

EURO 68.573,58

Haarlemmermeer

55.636

fl 642.982,00

fl 241.118,25

EURO 109.414,69

Leiden

57.211

fl 1.187.443,12

fl 445.291,17

EURO 202.064,32

Voorburg

56.623

fl 517.723,20

fl 194.146,20

EURO 88.099,70

’s-Gravenhage

55.391

fl 1.237.808,55

fl 464.178,21

EURO 210.634,89

Zoetermeer

56.532

fl 226.965,55

fl 85.112,08

EURO 38.622,18

Delft

20.167

fl 569.959,16

fl 213.734,69

EURO 96.988,57

Bleiswijk

55.195

fl 82.797,00

fl 31.048,88

EURO 14.089,37

Gouda

231.455

fl 550.065,00

fl 206.274,38

EURO 93.603,23

Rotterdam

83.391

fl 1.643.002,42

fl 616.125,91

EURO 279.585,75

Capelle a.d. IJssel

43.253

fl 237.920,66

fl 89.220,25

EURO 40.486,38

Vlaardingen

56.637

fl 511.286,13

fl 191.732,30

EURO 87.004,32

Ridderkerk

56.889

fl 251.511,77

fl 94.316,91

EURO 42.799,15

Cromstrijen

243.236

fl 686.555,93

fl 257.458,47

EURO 116.829,56

Gorinchem

36.246

fl 497.753,54

fl 186.657,58

EURO 84.701,52

Dordrecht

43.295

fl 477.337,68

fl 179.001,63

EURO 81.227,40

Goes

54.747

fl 433.661,03

fl 162.622,89

EURO 73.795,05

Middelburg

54.789

fl 322.034,31

fl 120.762,87

EURO 54.799,80

Terneuzen

54.838

fl 327.938,35

fl 122.976,88

EURO 55.804,48

Bergen op Zoom

53.536

fl 601.031,75

fl 225.386,91

EURO 102.276,12

Moerdijk

54.677

fl 934.093,13

fl 350.284,92

EURO 158.952,37

Woudrichem

54.649

fl 117.473,18

fl 44.052,44

EURO 19.990,13

Waalwijk

54.600

fl 874.717,71

fl 328.019,14

EURO 148.848,60

Haaren

54.019

fl 698.035,28

fl 261.763,23

EURO 118.782,98

Oss

54.299

fl 744.945,11

fl 279.354,42

EURO 126.765,51

Eindhoven

53.928

fl 556.558,16

fl 208.709,31

EURO 94.708,16

Veldhoven

54.558

fl 712.610,42

fl 267.228,91

EURO 121.263,19

Helmond

54.061

fl 462.056,04

fl 173.271,02

EURO 78.626,96

Roermond

48.237

fl 563.218,08

fl 211.206,78

EURO 95.841,46

Sittard-Geleen

48.104

fl 453.306,09

fl 169.989,78

EURO 77.138,00

Maastricht

48.076

fl 519.059,02

fl 194.647,13

EURO 88.327,02

Zwolle

49.637

fl 1.008.154,14

fl 378.057,80

EURO 171.555,15

Amsterdam

55.440

fl 1.742.445,71

fl 653.417,14

EURO 296.507,77

Venlo

49.721

fl 632.202,00

fl 237.075,75

EURO 107.580,29

Parkstad Limburg Regio

1.133.517

fl 841.269,00

fl 315.475,88

EURO 143.156,71

Terug naar begin van de pagina